Παϊσιος:  Ὁ ἐπίγειος βασιλιὰς τῶν Ἑβραίων.  Το σημείο ότι πλησιάζει η εκπλήρωση των προφητειών.

Σημεῖο ὅτι πλησιάζει ἡ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν θὰ εἶναι τὸ γκρέμισμα τοῦ τεμένους τοῦ Ὀμὰρ στὰ Ἱεροσόλυμα. Θὰ τὸ γκρεμίσουν, γιὰ νὰ ἀνοικοδομήσουν τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος πού, ὅπως λένε, ἦταν χτισμένος σʹ αὐτὴν τὴν θέση. Τελικὰ οἱ Σιωνιστὲς θὰ ἐγκαταστήσουν τὸν Ἀντίχριστο ἐκεῖ ὡς Μεσσία. Ἄκουσα ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἤδη ἑτοιμάζονται νὰ χτίσουν τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος.

– Γέροντα, οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πῶς δὲν πιστεύουν στὸν Χριστό;

– Δὲν πᾶς νὰ τὸ πῆς αὐτὸ στοὺς Ἑβραίους; Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν ἀνέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἐγωισμὸς ποὺ τοὺς τυφλώνει. Ἂν πρόσεχαν λίγο, δὲν θὰ παρέμενε κανένας Ἑβραῖος.

– Αὐτὰ ποὺ διάβαζαν, πῶς τὰ ἑρμήνευαν;

– Πῶς τὰ ἑρμήνευαν καὶ πῶς τὰ ἑρμηνεύουν! Τὰ πνευματικὰ νοήματα τὰ κάνουν ὑλικά. Αὐτὸ λ.χ. ποὺ λέει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας,«ἐξανθήσει τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου», νὰ δῆς πῶς τὸ ἑρμήνευσαν. Γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἄνθησε ἡ ἔρημος, γύρισαν κάποιον ποταμό, ἔκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές,πορτοκαλλιές, ἔφτιαξαν ὅλο περιβόλια, ὁπότε λένε «ἄνθησε ἡ ἔρημος»! Ὅλα ἔτσι τὰ ἑρμηνεύουν. Ἐνῶ οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Προφήτου ἀναφέρονται στὴν ἀναγέννηση τοῦ κόσμου μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ λουτρὸ τῆς παλιγγενεσίας.

– Τώρα περιμένουν τὸν ἐπίγειο βασιλιά;

– Ναί, τὸν Ἀντίχριστο. Οἱ Ραββίνοι ξέρουν ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας καὶ ὅτι Τὸν σταύρωσαν. Ἀφοῦ ἔχω μάθει ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ὅτι, ὅταν ψυχορραγῆ ἕνας Ἑβραῖος, πάει ὁ Ραββίνος καὶ τοῦ λέει στὸ αὐτί:«Ὁ Μεσσίας ἦρθε». Βλέπεις, τοὺς πειράζει ἡ συνείδηση, γιατὶ αἰσθάνονται ἐνοχή, ἀλλὰ δὲν ταπεινώνονται.

– Καὶ τί κερδίζουν ποὺ τὸ λένε ἐκείνη τὴν ὥρα;

– Τίποτε· ἁπλῶς τὸ λένε, ἐπειδὴ τοὺς πειράζει ἡ συνείδηση, καὶ νομίζουν ὅτι, ἀφοῦ τὸ εἶπαν, εἶναι ἐντάξει!…

– Καὶ οἱ ἄλλοι δὲν ἀκοῦνε;

– Ὄχι, στὸ αὐτὶ τὸ λένε. Καὶ τὰ Ἑβραιόπουλα ἔχουν ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῶν Ραββίνων.«Ὁ Μεσσίας, λένε, ἦρθε· ποιόν Μεσσία περιμένετε;». Στὴν Ἀμερικὴ μιὰ ὁμάδα νέων ποὺ ἀσχολοῦνται ἱστορικὰ μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ ἐκδίδουν ἕνα περιοδικό, στὸ ὁποῖο γράφουν:

«Ὁ Μεσσίας ἦρθε. Σὲ ὅποιον δὲν πιστεύει ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας θὰ στέλνουμε δωρεὰν τὸ περιοδικό, ὥσπου νὰ πιστέψη. Ὅποιος πιστεύει νὰ στέλνη συνδρομή, γιὰ νὰ τὸ στέλνουμε καὶ σὲ ἄλλους, νὰ πιστέψουν».

– Ἑβραῖοι εἶναι αὐτοί;

– Ναί, Ἑβραῖοι.

– Ἔγιναν Χριστιανοί;

– Ἒ τώρα, τὸ ὅτι πίστεψαν κάτι εἶναι.

– Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν Ραββίνοι Κρυπτοχριστιανοί;

– Ραββίνοι νὰ εἶναι Κρυπτοχριστιανοί; Μένει Ραββίνος ὁ ἄλλος, ἅμα γίνη Χριστιανός; Δηλαδὴ νὰ διδάσκη στοὺς Ἑβραίους ὅτι δὲν ἦρθε ὁ Μεσσίας καί, ὅταν ψυχορραγοῦν, νὰ τοὺς λέη ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας;

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Β’«Πνευματικὴ Ἀφύπνιση»

Αφήστε μια απάντηση