ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: ΚΕΦ. Α’ 1-6

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ (1-6)

᾿Αποκάλυψις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ,
1-2 ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.
1-3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
1-4 ᾿Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,
1-5 καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ,
1-6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

================================================================================

1. Αποκάλυψη είναι η δήλωση των απορρήτων του Θεού μυστηρίων.
Στο μεν Ιησού Χριστό δόθηκε κατευθείαν από το Θεό και Πατέρα.
Στους δε δούλους Αυτού, όπως και ο Ιωάννης, δίδεται δια μέσω αγγέλου.
Η αποκάλυψη μπορεί να γίνει είτε στον ύπνο είτε δια οπτασιών.
2. Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία αφενός μεν για τη ζωή και τα πάθη του Χριστού, αφετέρου δε για όσα προφητικά συνέγραψε στην Ιερά Αποκάλυψη, ώστε να πιστέψουν και να μετανοήσουν οι αμαρτωλοί.
3. Μακάριος είναι όχι μόνο ο αναγινώσκων, αυτός δηλαδή που μελετά με επιμέλεια τις θείες Γραφές αλλά και όσοι τα ακούνε τόσο με τα αυτιά του σώματος, όσο και με τα (νοητά) αυτιά της ψυχής.
Τότε μόνο τα αντιλαμβάνονται πλήρως και τηρούν τις εντολές του Θεού.
Το “ο καιρός εγγύς” σημαίνει, ότι εκείνοι που τηρούν το θείο θέλημα αντιλαμβάνονται ως βραχύ τον καιρό του αγώνα τους, επειδή δε γογγύζουν αλλά χαίρονται γι’ αυτόν.
4. Οι αναφερόμενες επτά εκκλησίες ουσιαστικά είναι όλες οι Χριστιανικές εκκλησίες ανά την οικουμένη.
Ο Ων είναι ο Πατήρ, ο Ήν ο Υιός και ο Ερχόμενος το Πνεύμα το Άγιον.
Τα επτά πνεύματα είναι οι Άγιοι Άγγελοι που βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και ποιούν το θέλημά Του. Ένας άγγελος για κάθε εκκλησία.
Ήν = προαιώνιος, λόγω της θείας φύσης του Ιησού.
5. Ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται “μάρτυς”, επειδή μαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου λέγοντας:
“Εγώ ήλθον ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία” (Ιωάν. Ιη’, 37)
Και
“Η εμή διδαχή ουκ εστίν εμή αλλά του πέμψαντός με” (Ιωάν. Ζ’, 16).
Πιστός λέγεται, επειδή έχει δύο φύσεις:
Απέθανε ως άνθρωπος αλλά ανέστη ως Θεός, όχι με ξένη δύναμη, όπως όσοι αναστήθηκαν με τη δύναμη των αγίων, αλλά με τη δική του δύναμη.
Πρωτότοκος των νεκρών λέγεται, διότι η νεκρανάστασή του έγινε η απαρχή της μέλλουσας ζωής και των προσδοκομένων αγαθών.
Ως Άρχων των βασιλέως της γης αναφέρεται πρώτα από τον προφήτη Δανιήλ.
Όμως είναι επίσης άρχων πάσης αρχής και εξουσίας στη γη και τον ουρανό.
Ο Χριστός από την πολλή αγάπη Του προς τον άνθρωπο παρέδωσε τον εαυτό Του στο σταυρικό θάνατο, για να πλύνει με το αίμα του το πλάσμα Του από το ρύπο των αμαρτιών.
6. Σε εμάς τους ευσεβείς Χριστιανούς δόθηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και δια της Ιεροσύνης η δυνατότητα να υπηρετούμε το Θεό. Ετοιμάστηκε μάλιστα δια εμάς βασιλεία αιώνια στους ουρανούς.

Αφήστε μια απάντηση