ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: ΚΕΦ. Α’ 7-11

1-7 ᾿Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.
1-8 ᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.
1-9 ᾿Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
1-10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος
1-11 λεγούσης· ὃ βλέποις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις. εἰς ᾿Εφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.
===================================================================
7. Εδώ περιγράφεται η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που θα γίνει με δόξα και μεγαλοπρέπεια.
Νεφέλες είναι οι νοερές ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων μετά αγίων και δικαίων.
Και τότε θα Τον δουν, όχι μόνο οι πιστεύσαντες αλλά και εκείνοι που Τον κέντησαν και Τον σταύρωσαν.
Και οι μεν ευσεβείς θα χαρούν, οι δε φυλές της γης (οι προσκολλημένοι στις γήινες μέριμνες) θα πενθήσουν και θα κλάψουν.
8. Το Α και το Ω υποδηλώνει το προαιώνιο, άναρχο και ατελεύτητο του Τριαδικού Θεού, που ταιριάζει και προς τις τρεις υποστάσεις Του.
9. Ο Ιωάννης αυτοαποκαλείται αδερφός ημών, όχι μόνο επειδή όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, του Θεού, αλλά και για να διδάξει την ταπείνωση στους προϊσταμένους, ώστε να μην επαίρονται έναντι αυτών τους οποίους καθοδηγούν.
Συγκοινωνός στη θλίψη, διότι όλοι οι Χριστιανοί οφείλουν, να υπομείνουν θλίψεις και βάσανα για τον Ιησού Χριστό, όπως ακριβώς και Εκείνος κακόπαθε υπέρ ημών.
Στη νήσο Πάτμο ο Ιωάννης βρέθηκε κατόπιν εξορίας από το Δομετιανό, επειδή κήρυττε το λόγο του Θεού.
10. Η Αποκάλυψις έγινε σε αυτόν πνευματικά, ημέρα Κυριακή, που είναι η ημέρα της ανάμνησης της Ανάστασης του Κυρίου. Άκουσε πίσω του με τα πνευματικά του ώτα φωνή μεγάλη ως σάλπιγγα.
11. Και του είπε η φωνή:
Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχατος. Αυτά που βλέπεις, γράψ’ τα σε βιβλίο και στείλε τα στις επτά εκκλησίες της Ασίας:
Την Έφεσο, τη Σμύρνη, την Πέργαμο, τη Θυάτειρα, τις Σάρδεις, τη Φιλαδέλφεια, τη Λαοδίκεια.

Αφήστε μια απάντηση