ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: ΚΕΦ. Α’ 12-20

1-12 Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
1-13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν·
1-14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ
αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,
1-15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
1-16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
1-17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων· μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος
1-18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Ἅδου.
1-19 γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἱσι καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα·
1-20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ, ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
=================================================================
12. Και γύρισε πίσω ο Ιωάννης, να δει ποιος του μιλάει και είδε επτά χρυσές λυχνίες.
Αυτές είναι οι εκκλησίες, οι οποίες έχουν το φως το αληθινό και μεταδίδουν την πίστη με τη βοήθεια των αγίων, των αγγελικών δυνάμεων και όλων των φωτισμένων ανθρώπων στους υποδεέστερους πιστούς.
Οι λυχνίες είναι χρυσές, διότι ο χρυσός είναι το πιο πολύτιμο μέταλλο, που δε φθείρεται, δε σκουριάζει και καθαρίζεται με τη φωτιά.
Έτσι και οι φωτισμένοι άνθρωποι είναι πιο πολύτιμοι από τους άλλους ανθρώπους ενώ η πίστη τους δε φθείρεται ούτε σκουριάζει αλλά δοκιμάζονται και καθαρίζονται δια της θλίψεως.
13. Και ανάμεσα στις εκκλησίες ήταν ο Υιός του Θεού. Φορούσε μακρύ μέχρι ποδών ένδυμα, που υποδηλώνει, ότι ο Χριστός ενεδύθη ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Έγινε καθόλα άνθρωπος και η μόνη διαφορά ήταν, ότι συνελήφθη και εγεννήθη αμολύντως και αναμαρτήτως.
Φάνηκε ως ιερέας με το μακρύ ένδυμα και τη ζώνη με τις εξής διαφορές:
Οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου αλλά και της εποχής του Χριστού φορούσαν ζώνη πολύχρωμη περί την οσφύν, για να καταστέλουν τις ορέξεις.
Ο δε Κύριος φορούσε ζώνη χρυσή, αφού η ιεροσύνη Του είναι ανώτερη όλων ενώ ως απαλλαγμένος από τις σαρκικές επιθυμίες την είχε στην περιοχή του στήθους, από όπου πηγάζει ο δίκαιος θυμός εναντίον όσων αμαρτάνουν.
Οι δύο μαστοί του Ιησού συμβολίζουν τις δύο Διαθήκες, που ως πνευματικό γάλα θηλάζουν και τρέφουν τους Χριστιανούς.
14. Οι λευκές τρίχες συμβολίζουν την αρχαιότητα και αιωνιότητα του Θεού. Ο προφήτης Δανιήλ τον είχε δει ως παλαιό των ημερών.
Οι οφθαλμοί αυτού είναι σαν φλόγα πυρός επειδή ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, εφορά και διακρίνει τα πάντα όπως ακριβώς το πυρ διαχωρίζει ό,τι βληθεί σε αυτό στα μόριά του και ρίχνει τους αμετανόητους στην κόλαση πυρός ασβέστου.
15. Πόδες του Χριστού είναι η ανθρώπινη φύση Του μέσω της οποίας περπάτησε στη γη και συναναστράφηκε με ανθρώπους.
Πόδες Του επίσης είναι οι άγιοι Απόστολοι, που μέσω αυτών περπάτησε σε όλο τον κόσμο.
Παρομοιάζονται με χαλκό λόγω της διδασκαλίας του Ευαγγελίου στην οικουμένη. Ως πεπυρωμένοι σε κάμινο επειδή επυρώθησαν δια βασάνων και θλίψεων.
Η φωνή αυτού ως υδάτων πολλών, διότι η διδασκαλία Του είναι κοινή για τις τρεις υποστάσεις του Θεού: του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
16. Οι επτά αστέρες είναι οι επτά άγγελοι – προστάτες των εκκλησιών.
Η δίστομος ρομφαία που εκπορεύεται από το στόμα του Κυρίου είναι ο λόγος Του, η διδασκαλία Του. Η όψις Του είναι σαν τον ήλιο αλλά με υπερβάλλουσα λαμπρότητα, αφού Εκείνος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης.
17. Ο Ιωάννης, όπως όλοι οι άγιοι λόγω της ευλάβειάς τους, όταν του φανερώθηκε ο Κύριος, έπεσε στα πόδια Του, στη γη, από φόβο και δέος.
Ο Ιησούς έβαλε το δεξί Του χέρι στο κεφάλι Του, για να τον δυναμώσει και του είπε:
“Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Καταδέχτηκα το θάνατο, για να χαρίσω την αιώνιο ζωή. Και έχω εξουσία στη ζωή και στο θάνατο.”
19. Γράψε αυτά που είδες και όσα γίνονται και αυτά που θα ακολουθήσουν.
20. Γράψε το μυστήριο των επτά αστέρων, που είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών (λυχνίων). Είναι χρυσές διότι είναι καθαρές και ακηλίδωτες από αιρέσεις.

Αφήστε μια απάντηση