Ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται νά σώσῃ τήν Ἀνθρωπότητα !

Τό συγκεκριμένο βίντεο συγκίνησε πολύ κόσμο. Γιά τήν πίστιν τοῦ μικροῦ,γιά τούς γονεῖς πρωτίστως πού τοῦ ἔχουν δώσει τήν σωστή διαπαιδαγώγησιν,τήν ἀγάπη γιά τόν Θεό μας, γιά τήν εὐλάβεια μέ τήν ὁποία τό σχεδόν 2 χρονῶν νήπιο προσκυνᾶ τίς εἰκόνες ! 

Ναί,πολλά τά σχόλια καί μεγάλη ἡ συγκίνησις !

Ξέρετε ὅμως πόσο σύνηθες εἶναι στίς σλαυϊκές χῶρες αὐτό τό θέαμα ;

 

Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν πού οἱ Σλαῦοι οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τήν ὀρθόδοξον χριστιανική πίστιν ἀπό ἐμᾶς, ἀπό τό Βυζάντιο, ἔχουν γίνει οἱ πιό πιστοί χριστιανοί ; Ὅλες οἱ σλαυϊκές χῶρες ! Μέχρι σήμερα καί μάλιστα ἔχοντας περάσει μέσα ἀπό ἕναν ἐφιάλτη περίπου 100 χρόνων μπολσεβίκικου ἄθεου καθεστῶτος !

 

Δέν σημαίνει κάτι αυτό ;

Ὤ ναί, σημαίνει καί μάλιστα πολλά ! Διότι οὔτε τό ὅτι ἐπεβλήθη ὁ κομμουνισμός στά κράτη αὐτά ἦταν τυχαῖον οὔτε βεβαίως σήμερα αὐτό πού γίνεται εἶναι τυχαῖον.

Ἀπεναντίας ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε φτάσει στό σημεῖο νά παρακολουθοῦμε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά προσεύχεται γιά τόν παγκοσμιοποιητή,νεοταξίτη Ζελένσκυ καί τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας μας,νά τού συμπαρίσταται ἐνεργῶς παντί τρόπῳ !

Οἱ Ἕλληνες, ἐμεῖς πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε παράδειγμα Πίστεως καί χριστιανικῶν ἀξιῶν, νά παρουσιαζόμεθα ὡς ἀποδέκτες τῶν πιό ἀκραίων νεοταξίτικων ἐπιταγῶν ! Κρῖμα…

 

Εὔχομαι αὐτό τό ὑπέροχο παιδάκι καί τούς γονεῖς του νά τό μιμηθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν ἑλλήνων γονέων καί πολύ σύντομα μἰα τέτοια εἰκόνα,νά ἀποτελεῖ ἕνα κοινότυπο θέαμα.

Ἡ Ὀρθοδοξία,σήμερα,καλεῖται νά σώσῃ τήν Ἀνθρωπότητα καί αὐτό εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια !

Σημ. Εὐχαριστῶ τήν “Κατακομβική Ἐκκλησία”,γιά τό ἀνωτἐρῳ βίντεο. Ἐδῶ.

Ἡ Πελασγική

sxolianews.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση