ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: Οι επιστολές προς τις επτά εκκλησίες ΚΕΦ. Β’ 12-29

Επιστολή στην εκκλησία της Περγάμου.
2-12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν
ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·
2-13 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ· καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾿ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ.
2-14 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.
2-15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαῑτῶν ὁμοίως,
2-16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.
2-17 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
2-18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
2-19 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
2-20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκά σου ᾿Ιεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.
2-21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.
2-22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾿ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς,
2-23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ, καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.
2-24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν· οὐ βάλλω ἐφ᾿ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·
2-25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω.
2-26 Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,
2-27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου,
2-28 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωῑνόν.
2-29 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

================================================

12. Και στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου γράψε:
Αυτά λέγει Εκείνος που κρατά τη δίστομη ρομφαία.
13. Γνωρίζω τα έργα σας και ότι κατοικείτε στο θρόνο του σατανά. (Αποκαλεί έτσι την Πέργαμο, επειδή ήταν γεμάτη είδωλα.)
Εκεί μαρτύρησε και ο άγιος Αντίπας και είναι προς τιμήν των ευσεβών, που φυλάττουν την πίστη αλώβητη, αν και κατοικούν εν μέσω ασεβών.
14. Αλλά έχω λίγα εναντίον σου, διότι κάποιοι εκεί κρατούν τη διδαχή του μάντη Βαλαάμ, που δίδαξε το βασιλιά των Μωαβιτών Βαλάκ, πώς να βάλει σκάνδαλο στους Ισραηλίτες, για να φάνε ειδωλόθυτα και να πορνεύσουν.
15. Και έχετε και κάποιους που δέχονται τη διδαχή των Νικολαϊτών, ότι δεν υπάρχουν σαρκικά αμαρτήματα.
16. Μετανοείστε, ειδάλλως έρχομαι γρήγορα, να πολεμήσω μαζί τους με τη ρομφαία του στόματός μου.
17. Όποιος έχει πνευματικά αυτιά, ας ακούσει, τον πνευματικό λόγο της Αποκαλύψεως προς τις εκκλησίες. Σε αυτόν που θα νικήσει στον πόλεμο με το διάβολο, θα δώσω Εγώ, να απολαύσει όλα τα ουράνια αγαθά, τα ετοιμασμένα για τους δικαίους. Όλα αυτά που οφθαλμός ουκ οίδεν και ους ουκ ήκουσεν και στον παρόντα βίο είναι κεκρυμμένα σε σύμβολα και αινίγματα.
Και θα δώσω σε αυτόν υπέρλαμπρο δόξα. Όλων αυτών ούτε το όνομα δε γνωρίζει κανείς, παρά μόνον εκείνος που θα τα λάβει.
18. Και στον άγγελο της εκκλησίας των Θυατείρων γράψε.
Αυτά λέγει ο Υιός του Θεού, που έχει τα μάτια Του ως φλόγα πυρός, (που φωτίζει τους δικαίους και καίει τους αμαρτωλούς) και τα πόδια του είναι όμοιοι με χαλκολίβανο.
19. Γνωρίζω τα έργα σου και την αγάπη, τη διακονία, την πίστη, την υπομονή και τα τελευταία έργα σου είναι περισσότερα από τα πρώτα.
20. Αλλά έχω, να σας καταλογίσω, ότι αφήνετε τη γυναίκα Ιεζάβελ, που λέει, ότι είναι προφήτισσα και διδάσκει και πλανά τους δούλους μου να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθυτα.
21. Και της έδωσα χρόνο να μετανοήσει από την πορνεία της αλλά δεν το έκανε.
22. Ορίστε, τη ρίχνω στο κρεβάτι και αυτούς που μοιχεύουν μαζί της τους ρίχνω σε μεγάλη θλίψη, αν δε μετανοήσουν από τα έργα τους.
23. Και τα παιδιά της θα εξαφανίσω με θάνατο και θα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες, ότι εγώ ερευνώ νεφρούς και καρδίες. Και θα δώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του.
24. ΄Οσοι εκ των Χριστιανών αντελήφθησαν τη σατανική διδασκαλία των Νικολαϊτών δεν τη δέχονταν ενώ οι άλλοι τους θεωρούσαν Χριστιανούς και επλανώντο. Τους πρώτους τους επαινεί ο Κύριος ενώ από τους δεύτερους ζητάει, να φυλάξουν την πίστη και δεν τους βάζει άλλο βάρος.
25. Να κρατήσετε την πίστη αμώμητη, μέχρις ότου έλθω.
Το “άχρις ου αν ήξω” έχει δύο ερμηνείες:
α) Τη Δευτέρα Παρουσία και τη μέλλουσα κρίση
β) Το θάνατο του καθενός από εμάς, αφού μέσω αυτού θα οδηγηθεί ενώπιον του Κυρίου.
26. Σε εκείνον που βγαίνει νικητής τηρώντας μέχρι τέλους τα έργα μου θα δώσω εξουσίαν κατά των εθνών.
Αυτό το σημείο παραπέμπει στην παραβολή των ταλάντων και στο κατά Ματθαίον ΚΕ’:
«Τω γαρ έχοντι πάντα δοθήσεται και περισσευθήσεται, από δε του μη έχοντος και ό έχει αρθήσεται απ’ αυτού»
Στην παραβολή αυτή άνθρωπος είναι ο Κύριος, ο οποίος λόγω της αγάπης του για το πλάσμα Του ενανθρωπίστηκε. Αποδημία είναι η Ανάληψή Του στους Ουρανούς μετά την Ανάστασή Του. Δούλοι είναι όσοι πίστευσαν σε Αυτόν και τη διδασκαλία Του. Εκείνοι από τους δούλους που αύξησαν τα τάλαντά τους είναι όσοι χρησιμοποιούν τα χαρίσματά τους όχι μόνον για ίδιον όφελος αλλά και για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Ο δούλος που έθαψε το τάλαντό του στη γη συμβολίζει όσους ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και για τα γήινα και πρόσκαιρα.
Το δούλο που αύξησε τα τάλαντά του τον επαινεί ο Κύριος προσφωνώντας τον αγαθό και πιστό. Αγαθό επειδή μιμείται τον Αγαθό Θεό ευεργετώντας τους πάντες και πιστό επειδή εποίησε το θέλημα του Κυρίου.
Το δε “επί ολίγα ης πιστός επί πολλών σε καταστήσω” σημαίνει, ότι τα χαρίσματα που δόθηκαν στους άξιους στην παρούσα ζωή δε συγκρίνονται ούτε κατ’ ελάχιστον με αυτά που θα λάβουν στην αιώνια.
Το “θα δώσω εξουσίαν κατά των εθνών” δηλώνει την τελειότητα των βραβείων, των αμοιβών και των επάθλων που θα δοθούν στους δίκαιους.
27, 28. Και αυτός που θα νικήσει, με την εξουσία που θα του δώσω πάνω στα έθνη θα ποιμάνει τους ανθρώπους με ράβδο σιδερένια και θα τους συντρίψει ως σκεύη κεραμικά και θα του δώσω τον αστέρα τον πρωινό.
29. Όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα στις εκκλησίες.

Αφήστε μια απάντηση