ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: Οι επιστολές προς τις επτά εκκλησίες ΚΕΦ. Γ’ 14-22

3-14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ·
3-15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός
3-16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 3-17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,
3-18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
3-19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.
3-20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.
3-21 ῾Ο νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
3-22 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
=================================================================
14, 15, 16. Και στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδίκειας γράψε. Αυτά λέγει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας, η αρχή της κτίσης του Θεού.
Γνωρίζω τα έργα σου, ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός. Έπρεπε να ήσουν ψυχρός ή θερμός.
Επειδή όμως είσαι χλιαρός, θα σε εμέσω από το στόμα μου.
(Αρχή της κτίσεως του Θεού λέγεται ο Ιησούς Χριστός, όχι με την έννοια του κτίσματος όπως βλασφημούσε ο Άρειος αλλά με την έννοια του άρχοντα και εξουσιαστή όλης της φύσεως, που Εκείνος δημιούργησε.
Ψυχρός είναι εκείνος που δεν έλαβε βάπτισμα ούτε και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Θερμός είναι εκείνος που βαπτίστηκε και έλαβε τη χάρη.
Χλιαρός είναι εκείνος που αν και βαπτίσθηκε και έλαβε τη χάρη, λόγω της αμέλειάς του και της προσκόλλησής του στα γήινα μάρανε την πνευματική θερμότητα και απώλεσε τη χάρη.
Ο ψυχρός (που δε βαπτίσθηκε) είναι προτιμότερος από το χλιαρό και το δεύτερο θα τον εμέσει ο Θεός και θα τον απορρίψει.)
17. Γιατί λες, ότι πλούσιος είμαι και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Και δε γνωρίζεις, ότι εσύ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός.
(Όσοι ενδιαφέρονται για τον κοσμικό πλούτο, πτωχεύουν από τη χάρη του Θεού και γυμνώνονται από τη θεία δόξα.)
18. Σε συμβουλεύω, να αγοράσεις από εμένα χρυσό πυρακτωμένο στη φωτιά, για να πλουτίσεις. Και λευκά ιμάτια για να ντυθείς και να μη φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου. Και χρίσε τα μάτια σου με κολλύριο, για να βλέπεις.
(Χρυσός είναι τα λόγια του Κυρίου. Είναι πυρακτωμένα και κεκαθαρμένα δια πυρός, επειδή είναι απαλλαγμένα κάθε δολιότητας.
Τα λευκά ιμάτια συμβολίζουν τις θεοφιλείς αρετές που στολίζουν όποιους τις έχουν.
Το δε κολλύριο καθαρίζει τα μάτια της ψυχής, ώστε να βλέπουν καθαρά το φως το θεϊκό.)
19, 20. Εγώ ελέγχω και παιδεύω όσους αγαπώ. Έχε ζήλο και μετανόησε.
Να, στάθηκα στη θύρα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα θα πάω και θα δειπνήσω μαζί του κι εκείνος με μένα.
(Όντως, ον αγαπά Κύριος παιδεύει. Και αυτή η παίδευση φέρνει μετάνοια για τα περασμένα αμαρτήματα και ζήλο για τα καλά έργα.
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το αυτεξούσιο, γι’ αυτό δεν τον εξαναγκάζει αλλά τον αφυπνίζει με τις συμβουλές των αγίων και τις ωφέλιμες εισηγήσεις, ώστε να κατανοήσει, τι πρέπει να κάνει για τη σωτηρία του. Αν ο αμαρτωλός ανοίξει τη θύρα της καρδιάς του στο Θεό και δεχτεί τη θεία παραίνεση, θα εισέλθει σε αυτόν η χάρη του Θεού και θα κατοικήσει μέσα του.
Και ο Θεός θα χαρεί με τη μετάνοια του κάθε αμαρτωλού, όπως χαίρεται κάποιος μετά από ένα δείπνο.
Λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο: “Δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα Εκείνου που με έστειλε και να ολοκληρώσω το έργο Του.”
Αυτό δηλώνει το “δειπνήσω μετ’ αυτού” ενώ το “και αυτός μετ’ εμού” δηλώνει, ότι εκείνος που μετανοεί απαλλάσσεται από την ψυχική πείνα και απολαμβάνει την πνευματική τροφή.)
21, 22. Σε εκείνον που νικά (το διάβολο) θα του επιτρέψω, να καθήσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κι εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί του.
Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει, τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες.
(Ο Υιός είναι ομοούσιος του Πατέρα και απολαμβάνει την ίδια δόξα. Εννοεί όμως, ότι όταν ανελήφθη στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Πατρός και η ανθρώπινη φύση Του δοξάστηκε μαζί με τη θεϊκή, αφού με τα θεία πάθη και τη σταύρωσή Του νίκησε το διάβολο.
Ομοίως και όποιος άνθρωπος νικήσει το διάβολο, θα απολαύσει τη δόξα του Κυρίου στη μέλλουσα αιώνια ζωή.)

Αφήστε μια απάντηση