Ο προφήτης με τις γεμάτες αποθήκες….
Η προφητεία δεν είναι  απλά  η πρόρρηση του μέλλοντος ,είναι ΚΑΙ  η πρόρρηση του μέλλοντος από  τον προφήτη .
Είναι  κυρίως η  επικοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους ,μέσα από εναν άνθρωπο ως κεκαθαρμένο  σκεύος εκλογής ” .
Ο προφήτης είναι το επιλεγμένο ,κατάλληλο ,καθαρισμένο “σκεύος ”  που μέσα από αυτό  μιλά ο Θεός .
Ο καθαρισμός του προφήτη Ησαΐα.
περιγράφεται  στην παλαιά διαθήκη .
Ησ. 6,7              καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου καὶ εἶπεν· ἰδοὺ ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ.
Ησ. 6,7           Ηγγισε το στόμα μου και είπεν· “ιδού, αυτό ήγγισε τα χείλη σου και θα αφαιρέση τας ανομίας σου και θα καθαρίση τελείως και θα απαλείψη από σε τας αμαρτίας σου”.
Η  προετοιμασία του Αποστόλου Παύλου  για να γίνει ο Απόστολος των Εθνών, έγινε τρία χρόνια στην έρημο της Αραβίας .όπως το γράφει και ο ίδιος στην πρός Γαλάτας .
Γαλ. 1,17           …. ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν 
Γαλ. 1,18           Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα.
Η Αποκάλυψη είναι ΛΟΓΟΣ Θεού που μιλά και για το μέλλον .
 
Αποκ. 8,13         Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ· οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς .
Στην Αποκάλυψη μετά το πρώτο “ουαί ” δίνει εντολή στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο να “προφητεύσει “  ,να διαδώσει τον ΛΟΓΟ του Θεού  στην οικουμένη .
Να μεταφέρει τον λόγο του Θεού  “πάλιν “  για τελευταία φορά πριν  τα δύο επόμενα  τελευταία “ουαί ” και  την έλευση του Αντίχριστου .
Αποκ. 10,11 καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
 
Ο Θεός  με μία ακατάληπτη   άγνωστη ,διαδικασία επιλέγει και προετοιμάζει τα “σκεύη ”  του ,έτσι ώστε μέσα από αυτά να μιλήσει .
Η  διεστραμμένη  ερμηνεία της έννοιας  γέροντας  , “προφήτης ” .
 
Ο προφήτης δεν ειναι μελλοντολόγος ,δεν είναι χαρτορίχτρα ,δεν είναι καφετζού κάθε τρείς και λίγο να  εμφανίζεται είτε ο ίδιος ,είτε δια αντιπροσώπων και να  μιλά για τα “μέλλοντα “.
Η αναζήτηση του μέλλοντος ,αλλά και η συνεχής ασχολία  με τα του μέλλοντος  είναι εκ του πονηρού …
“οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς “
Εξ άλλου  όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Ιησού  την ώρα της αναλήψεως ,περί της  αποκατάστασης  της Βασιλείας του Θεού  στην γή .
Πραξ. 1,6   … Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
Τους απάντησε  ..
Πραξ. 1,7     εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ.
 
 
“καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη· ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας”
 
Την παγίδα δεν την βλέπω , ειδικά τις πνευματικές παγίδες  του πονηρού και ειδικότερα όταν  θέλω να μάθω το μέλλον ,για να προετοιμαστώ ….
Έτσι είμαι σαν τον πονηρό που θέλει να πάει στο super matket πριν κλείσουν ..
 
 
Νομίζω  ότι τελικά .όσο περνάει ο καιρός  ,ότι  όσο είναι καιρός πριν  τα επερχόμενα .
Άλλες είναι οι “αποθήκες” που πρέπει να βρεθούν γεμάτες
άλλη διαφορετική  είναι η προετοιμασία που πρέπει να γίνει ,πνευματική κάθαρση και πλήρωση με διαφορετικό πνεύμα .
 
 
Ιωηλ. 3,2           καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.
 
Ο Αρμαγεδδών  διψά για Ψυχές .
Τα δύσκολα είθε  να μας βρουν  προφήτες   “πλήρεις Πνεύματος Αγίου “
και ας είναι άδειο το σπίτι μας , τα κελάρια μας ,οι αποθήκες μας, ,ας είναι  το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος   , μόνο έτσι θα αντέξουμε τον “Αρμαγεδδών” που ήδη γίνεται γύρω μας , στο αόρατο πεδίο ,με σκοπό την αρπαγή της Ψυχής μας .
“οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ”
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση