Πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται·
Χαίρεται.
Ο Προφήτης  Ιωηλ  χιλιάδες χρόνια πριν  λέει .
Ιωηλ. 3,5   καὶ ἔσται, πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται.
 
Η απλή “ΘΕΩΡΙΑ ” του Θεού .
 
Φαίνεται  και είναι απλό  ,όπως και απλός πρέπει να είναι ο “νους “ του ανθρώπου  που βλέπει τον Θεό και δεν έχει διασπάσει την προσοχή του  ,με αποτέλεσμα να έχει  την “Θεωρία ” του Θεού .
 
“ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς”
Αλλά δυστυχώς  “εν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς ”  ο “νούς ” μου γίνεται σύνθετος ,διασπάται
Σκέφτομαι συνεχώς  αυτά και δεν έχω “σήμα “  δεν έχω “πνεύμα ευθές  ” που βλέπει “θεωρεί” τον Θεό .αλλά “πονηρό “ που  έχει πάνω  από όλα τα της “σαρκός ” 
 
Γεν. 6,3             καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας.
 
Σάρκες ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς
Λουκ. 21,34        Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη·
Η συνεχής μετάνοια  …
 
Είναι να αρπάζω βίαια  ως “βιαστής “ ,συνεχώς την προσοχή μου από  τις “πονηρές “  σαρκικές  μέριμνες βιοτικές και να τον επαναφέρω στην Θεωρία του Θεού ..
Πως γίνεται αυτό ;
“Κύριε Ιησού  Χριστέ ελέησον με “
Πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου  σωθήσεται..
Κομποσκοίνι και λέγε την ευχή  και θα σωθείς  
Αυτό εννοεί ο προφήτης πριν χιλιάδες και για χιλιάδες χρόνια μας το λέει  ο Θεός μέσω των προφητών .
Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος μας το υπενθυμίζει στην πρός Ρωμαίους επιστολή
“Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν”  
 
Πόσο ποιό απλό να μας το κάνει ,ότι το όνομα του Κυρίου ,το όνομα του Ιησού Χριστού ,σε όποιον δείξει  πίστη θα τον σώσει  την δύσκολη στιγμή .
Αυτό θα προσπαθήσει ο “αντίθετος “ να μην το βάλουμε στο στόμα μας ,να μην έχουμε την θέληση ,την πίστη και την δύναμη να το ψελλίσουμε .
Η  συντέλεια μου…
 
Την ώρα της του καθενός συντέλειας  ,πριν το ΤΕΛΟΣ …
εκεί που ολοκληρώνεται η επίγεια πορεία  μου ,την ώρα του θανάτου  .όταν  οδεύω πρός την “κρίση ” ,εκεί που δεν υπάρχει μετάνοια ,τότε .
 “ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται”
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση