Το πρώτο θαύμα του μικρού Αναστάση, μετέπειτα Αγίου Νεκταρίου

_*Είς μικράν ήλικίαν ό Άγιος Νεκτάριος (Άναστάσιος Κεφαλάς) έπισκέφθη τούς Άγίους Τόπους διά νά προσκυνήσει.
Κατά τήν διάρκεια τού ταξιδιού έγινε μεγάλη τρικυμία καί τό πλοίο έκινδύνευσε νά καταποντισθεί.
Ό καπετάνιος έμπρός είς αύτό τό άδιέξοδον έδωσε έντολή όδηγίας χρησιμοποιήσεως τών λέμβων ,σωσιβίων κ.λ.π καί
ό Θεός βοηθός.
Ό μικρός Άναστάσης πηγαίνει δίπλα στόν καπετάνιο πιάνοντας τό τιμόνι τού πλοίου κλαίγοντας καί κυττάζοντας τόν ούρανόν είπε:
“Θεέ μου , δέν θέλω νά πεθάνω , θέλω νά σέ κηρύξω ,
γιατί τό έπιτρέπεις αύτό;”
Κατόπιν άφήνει τό τιμόνι καί βγάζει ένα Σταυρόν μέ Τίμιον Ξύλον πού τού είχε δώσει ή γιαγιά του , τόν δένει στή ζώνη του καί πηγαίνει στήν άκρη τού πλοίου καί τόν βυθίζει είς τήν θάλασσαν , διατάσσων αύτήν , ώς ό Κύριος , διά τών λέξεων:
“Σιώπα πεφίμωσο” αύτό τό έπανέλαβε τρείς φορές.
Καί ξαφνικά.. Ώ τών θαυμασίων Σου Χριστέ , ό άνεμος έκόπασεν καί έγένητο μεγάλη γαλήνη πρός κατάπληξιν πάντων.
Όλοι ήταν χαρούμενοι πλήν τού μικρού Άναστάση πού ό Τίμιος Σταυρός του έπεσεν στή θάλασσα.
Καθώς προχωρούσαν όμως άκούγονταν κτύποι είς τά ύφαλα τού πλοίου καί ό καπετάνιος έδωσε έντολή νά δούν τί συμβαίνει καί τότε ό ναύτης άνεκάλυψεν ότι στό σημείον πού άκούγονταν οί κτύποι ήταν κολλημένος ό άπολεσθείς Τίμιος Σταυρός τού μικρού Άναστάση.
Ό καπετάνιος παρέδωσε τόν Σταυρόν στόν Άναστάση …
Ό Σταυρός είναι αύτός στήν είκόνα τού Άγίου μέ τόν καλαγερικόν σκούφον.*_
(Άπ’ τό βιβλίο τού Άγίου Νεκταρίου)

Αφήστε μια απάντηση