Όταν ο Χριστός θα πεί “σιώπα, πεφίμωσο ” …
Χαίρεται.
Λουκ. 21,34  Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη·
 
Σε αυτή την κατάσταση  βρισκόμαστε  “ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς”
 πριν από την  “αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς”   κατάσταση , της επέμβασης του Χριστού, για να μας σώσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις που μας ετοιμάζουν τα “όργανα” της ΝΤΠ  με το αντίχριστο πνεύμα .
Σε έναν κλοιό  νοητής  φυλακής  
Όσο και να δουλέψεις όσα και να βγάλεις δεν σου φτάνουν και έτσι τρέχουμε σαν τους παλαβούς  και η κατάσταση δεν μαζεύεται με τίποτα .
Η μόνη φαινομενική απόλαυση, οι διάφορες σαρκικές  διασκεδάσεις  “κραιπάλῃ καὶ μέθῃ”
.
Αν “μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς,
ο  ἔχων ὦτα ἀκούειν ΔΕΝ  ἀκουέτω “
 
Η πνευματική “καρδιά “ μέσα σε αυτό τον κλοιό ,τον  ατέρμονα κύκλο  “μέριμνες -διασκεδάσεις” Βαραίνει , σκληραίνει ,πωρώνεται και δεν ακούει ,δεν βλέπει
Ότι  αυτά δεν την αναπαύουν ,δεν την ξεκουράζουν ,δεν την αλαφραίνουν και δεν την οδηγούν στην ΤΕΛΕΙΩΣΗ ,αλλά την σκοτώνουν αργά και σταθερά .
“αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη·”
 
Είναι αναμενόμενη   ”  ἡ αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη”  που θα μας ξυπνήσει ,θα μας ελευθερώσει , θα μας ταρακουνήσει  ,σαν σεισμός ,μας έχει αφήσει προσωρινά στην “καταιγίδα ” του “πονηρού” .
Μαρκ. 4,39         καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ· σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
Αυτή η ημέρα που θα αρχίσουν όλα να κυλάνε πολύ γρήγορα ,τα  θλιβερά γεγονότα  για κάποιους άλλα  χαρμόσυνα για άλλους  θα τρέχουν .
Η ημέρα της αφύπνισης από τα δεσμά του μαμωνά ,τις κατάρρευσης κάθε σχεδίου της ΝΤΠ ,των σχεδίων του “πονηρού “.
“Η ημέρα Κυρίου η μεγάλη και επιφανής”
Αυτή θα είναι η ημέρα που θα επέμβει ο Χριστός .
Μαρκ. 4,41         καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους· τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;
όσους μας βρεί   ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς”  θα  μας πιάσεις πανικός ,δεν θα τον καταλάβουμε ,δεν θα μπορούμε να δούμε ότι αυτός είναι πίσω από όλα .
“πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται “
Προσευχή ,συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας ,στην εκκλησία γενικά  ,μελέτη των γραφών ,της Αγίας γραφής  ,του ψαλτηρίου  , όπως μπορώ ,όσο μπορώ ,και ότι μπορώ .
Ένα “Μνήσθητί μου Κύριε όταν έλθης εν τη βασιλεία σου”. έσωσε τον ληστή ….
Το θέμα δεν είναι αν θα επέμβει ο Χριστός ,είναι σίγουρη  η επέμβαση του ,την κατάλληλη ώρα  θα πει το “σιώπα, πεφίμωσο” … 
το θέμα είναι όταν θα επέμβει πως θα βρεί εμάς …
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση