ἔξω…πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
Χαίρεται.
καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.
 Ταλαίπωρος άνθρωπος! Ενῷ έχει πάρει από τον Θεόν την ανυπολόγιστον τιμήν της λογικής του φύσεως, δεν εσυνετίσθη, αλλά έταξε τον εαυτόν του εις την θέσιν των ανοήτων κτηνών, έγινε όμοιος με αυτά κατά τον τρόπον της ζωής και τα ένστικτα.
Θλίψη και συντριβή του “κτήνους ” 
Ας υποθέσουμε  ότι , στο άμεσο μέλλον  θα αντιμετώπίσουμε  δύσκολες καταστάσεις  όπως επισιτιστική κρίση ,ενεργειακή κρίση ,επιδημιολογική κρίση  και άλλες διάφορες θλίψεις  .
Τότε θα αρχίσουμε πανικόβλητοι να  κατηγορούμε διάφορους παράγοντες και να αλληλοσκοτωνόμαστε   σε παγκόσμιο επίπεδο  ως “κτήνη “  ,με σκοπό την επιβίωση ή  θα επιστρέφουμε πρός τον Θεό  ως “άνθρωποι” .
Τότε  ή  θα πάψουμε να είμαστε “άνθρωποι “ να άνω θρώσκουμε και να αναζητούμε την πρόνοια του Θεού  ,το έλεος του ,για να μας  σκεπάσει στα δεινά ή θα αφεθούμε σε αυτόν με μετάνοια .
Θα εξομοιωθούμε  με τα  “κτήνη” που δεν έχουν νου  ,καρδιά και λογική ,για αυτό δεν μπορούν να  κοιτάξουν ψηλά να αναζητήσουν  τον Θεό ή θα κοιτάξουμε ψηλά  .
“πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει”
Μέσα στην θλίψη και στην συντριβή ο “άνθρωπος ” επιλέγει  .
 Τον δρόμο πρός τον Θεό , μέσα στην άκτιστη ενέργεια, την “χάρη ” που τον συντηρεί  ,όπως ο ήλιος τα φυτά με την φωτοσύνθεση
Αυτή η  χάρη με κρατά ζωντανό  ως πνεύμα μέσα στο ΦΩΣ  ,με φυλάει από  την “αποκτήνωση”  μου ,τον πνευματικό θάνατο , μακριά από αυτή την πνοή του Θεού .
“Καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου διὰ τὸν φόβον σου, Κύριε.”
Οι θλίψεις ,οι πειρασμοί ,θα πληθαίνουν  σταδιακά , όπως αυξάνει σταδιακά ο πόνος του τοκετού ,εως να αναγεννηθούμε  .
Οι κύκλοι σταδιακά ως θηλιές  θα κλείνουν και θα ανοίγει ένας νέος πιο σφιχτός  ,που θα συνθλίβει  όσους δεν  εναποθέτουν την ελπίδα τους στον Θεό ,δεν μετανοούν για τις αμαρτίες τους  ,δεν εναποθέτουν την ελπίδα τους στο ΕΛΕΟΣ του Θεού , δεν έχουν φόβο Θεού ,αλλά πίστη  στο ΕΓΩ τους ,σε ανθρώπινες ενέργειες  ,για την έξοδο από τις θλίψεις .
Αποκ. 22,11        ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
Μέσα στις ωδίνες  που βιώνουμε  θλίψεις  ,μασκοφορία ,εμβολιασμοί κ.α και  σε αυτές που  έρχονται και θα είναι πιο  δύσκολες και θλιβερές ,θα  οδηγηθούμε  στο να  αναγεννηθούμε ως  νέοι άνθρωποι ή να γίνουμε πιο βάρβαρα κτήνη .
 Αποκ. 22,12 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.
Αποκ. 22,15        ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
Αποκ. 22,15              Εξω οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι οποίοι κατατεμαχίζουν την Εκκλησίαν του Χριστού· έξω οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και κάθε ένας, που αρνείται την αλήθειαν, αγαπά δε και ακολουθεί το ψεύδος της αμαρτίας”.
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση