Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς …Το πνεύμα του φόβου
«Στόν γεωργό Στάνοϊ Ι., πού παραπονιέται
γιά τίς ἐπιθέσεις ἀπό πνεύματα τοῦ φόβου»
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Εἶναι κακό τό πνεῦμα πού σοῦ ἐπιτίθεται. Ἕνα ἀπό τά πολυάριθμα κακά πνεύματα πού ἀπεργάζονται τήν πτώση τῶν ἀνθρώπων. Γράφεις ὅτι ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται τό πνεῦμα τοῦ φόβου,
σοῦ φαίνεται ὅτι σέ καταδιώκει ὅλος ὁ κόσμος, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐχθρικοί, ὅτι σέ μισεῖ ὁ Θεός.

Ρώτησες γνῶστες καί σοῦ εἶπαν ὅτι αὐτό εἶναι παραλογισμός ἰδιαίτερου εἴδους. Καί καλά σοῦ εἶπαν· εἶναι παραλογισμός! Καί ἡ Ἐκκλησία θά στό πεῖ. Μόνο πού ἡ Ἐκκλησία θά σοῦ πεῖ καί περισσότερα, κατά τήν ἐμπειρία της καί τή γνώση της. Θά σοῦ πεῖ καί ποιόν καί ἀπό τί προέρχεται αὐτός ὁ παραλογισμός. Ἀπό τό πνεῦμα τοῦ κακοῦ καί λόγω κάποιας ἁμαρτίας σου.
Ἡ Ἐκκλησία θά σοῦ προτείνει καί φάρμακο: ἐξομολογήσου καί μετανόησε γιά τό ἁμάρτημά σου, καί τό κακό πνεῦμα θά φύγει ἀπό σένα. Ἀπο μόνο του δέν θά σέ ἄφηνε ποτέ, ἀλλά ὁ Θεός θά τό διώξει ἀπό σένα. Γνωρίζεις πῶς ὁ Χριστός, ἔδιωχνε τά κακά πνεύματα ἀπό τούς ἀνθρώπους. Πῶς εἶχε πλήρη ἐξουσία ἐπάνω τους. Πῶς τά κακά πνεύματα Τοῦ ὑποτάσσονταν χωρίς ὅρους.

Ἀλλά ἡ ἐξουσία τοῦ Θεοῦ πάνω στά κακά πνεύματα δέν ἔχει σχέση μόνο μέ τήν ἀπομάκρυνση τῶν κακῶν πνευμάτων ἀπό τούς ἀνθρώπους· ἡ ἐξουσία Του εἶναι αὐτή πού ἐπιτρέπει σ᾿ αὐτά τά ἀόρατα σκυλιά νά ἐπιτεθοῦν στούς ἀνθρώπους. Γι᾿ αὐτό καί τά κακά πνεύματα στήν Ἁγία Γραφή ἀποκαλοῦνται τοῦ Θεοῦ.

Διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθηκη: «Καί ἐγένετο πνεῦμα Θεοῦ πονηρόν ἐπί Σαούλ»*. Δέν ἀποκαλεῖται τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή εἶναι συγγενές τοῦ Θεοῦ ἤ ἐπειδή ἐκπορεύεται ἀπό τόν Θεό –οὐδεμία σχέση–, ἀλλά ἐπειδή εἶναι ἐξαρτημένο ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ. Διάβασε τό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰώβ, καί θά βεβαιωθεῖς ὅτι τά κακά πνεύματα δέν μποροῦν νά ἐπιτεθοῦν στούς ἀνθρώπους, ἄν δέν τούς τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός.
Ὅταν τό γνωρίζεις αὐτό, τότε δέν ἀπελπίζεσαι. Ὁ Θεός εἶναι παντοδύναμος καί πολυέλεος. Καί θέλει καί μπορεῖ νά διώξει ἀπό σένα τά κακά πεύματα τοῦ φόβου, πού κάποιες φορές βάναυσα σέ ταλαιπωροῦν. Φθάνει νά ἀναγνωρίσεις τή δύναμη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί τότε ἐξομολογήσου τό ἁμάρτημά σου, μετανόησε, καί προσευχήσου μέ τήν καρδιά σου στόν ὕψιστο Θεό. Πές στήν προσευχή:
 
«Θεέ τῶν πνευμάτων καί κάθε σώματος, παντοδύναμε καί πολυέλεε, συγχώρησέ με τόν ἁμαρτωλό, ἐλέησέ με καί σῶσε με διά τῆς χάριτος τῶν παθῶν τοῦ Υἱοῦ Σου καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ»!
Ὁ Θεός θά σέ ἐλεήσει καί θά διώξει ἀπό σένα αὐτό τό ἄθλιο φόβητρο.

Ὁ Θεός βοηθός!
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται”,
Ἐκδόσεις: “Ἐν πλῷ”, Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄

* Α΄ Βασ. 19: 9.
 
Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις “Ἐν πλῷ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Αφήστε μια απάντηση