ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ (Η ουράνια λατρεία)

ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ (Η ουράνια λατρεία)

Πρωτότυπο:

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾿ ἐμοῦ, λέγων· ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.
4-2 καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι· καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,
4-3 ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ· καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου, ὁμοίως ὅρασις σμαραγδίνων.
4-4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.
4-5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ·
4-6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνῃ, ὁμοίᾳ κρυστάλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·
4-7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ· 4-8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.
4-9 Καὶ ὅταν δῶσι τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου,  τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 4-10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες·
4-11 ἄξιος εἶ, ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.

Μετάφραση / Ερμηνεία:

  1. Και μετά από αυτά είδα ανοιχτή πόρτα στον ουρανό (εννοεί την αποκάλυψη όσων του φανερώθηκαν). 

Και η πρώτη φωνή που άκουσα, μου μιλούσε ως σάλπιγγα λέγοντας: 

Ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που πρόκειται να γίνουν. 

(Η ανάβαση υποδηλώνει τη μετεώρηση της διανοίας, η οποία ανυψώνεται και κατανοεί τα ουράνια). 

  1. Και αμέσως κατελήφθην από το Πνεύμα και είδα στον ουρανό πάνω στον οποίο καθόταν ο Θεός. 

(Με τα πνευματικά του μάτια ο Ιωάννης είδε το Θεό στον ουρανό, να αναπαύεται πάνω στο θρόνο Του, δηλ. στους αγίους Του.) 

  1. Και ο Θεός που αναπαυόταν στο θρόνο ήταν όμοιος με τον ίασπι λίθο, που είναι πράσινος στο χρώμα. (Ο ίασπις δηλώνει την αιώνια ζωή και αειθαλία του Θεού, ο οποίος παρέχει τη χλόη στα ζώα και ζωή σε κάθε ον.) Το δε σάρδιο είναι κόκκινος λίθος, τον οποίο τρέμουν τα θηρία και φεύγουν. Επίσης θεραπεύει τα οιδήματα, τους πόνους και τις πληγές του σώματος.  

(Το σάρδιο υποδηλώνει, ότι ο Θεός είναι φοβερός με τους αμαρτωλούς και δίκαιος και ελεήμων προς τους μετανοούντες.) 

Η ίριδα γύρω από το θρόνο είναι οι άγγελοι που βρίσκονται γύρω Του και Τον διακονούν. Το σμαραγδί χρώμα υποδηλώνει, ότι οι άγγελοι φροντίζουν για τη διατήρηση της φύσης και της ζωής σε αυτήν. 

  1. Και γύρω από το θρόνο του Θεού υπήρχαν είκοσι τέσσερις θρόνοι, όπου κάθονταν είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι ντυμένοι με λευκά ιμάτια και με στεφάνια χρυσά στα κεφάλια τους. 

(Οι καθήμενοι στους θρόνους είναι οι ψυχές των δικαίων, που αξιώθηκαν λόγω της καθαρότητας, της δικαιοσύνης και των αγαθών τους πράξεων, να βρεθούν κοντά στο Θεό. 

Παρουσιάζονται ως πρεσβύτεροι, επειδή δαπάνησαν πολύ χρόνο εργαζόμενοι το καλό, επειδή τα έπαθλα που έλαβαν είναι ετοιμασμένα από καταβολής του κόσμου και επειδή είναι συνετοί. 

Ο αριθμός είκοσι τέσσερα προκύπτει ως εξής: 

Ο παρών κόσμος δημιουργήθηκε σε επτά μέρες και περιστρέφεται γύρω από τον τρισυπόστατο Θεό που υπερέχει των πάντων. 

Πολλαπλασιάζοντας το επτά (των ημερών) με το τρία (των υποστάσεων) προκύπτει είκοσι ένα. Προσθέτουμε και τη  Αγία Τριάδα και έχουμε είκοσι τέσσερα. 

Τα λευκά ενδύματα των αγίων δηλώνουν την καθαρότητα του βίου τους. 

Τα χρυσά στεφάνια σημαίνουν τη βασιλεία, που τους δόθηκε, επειδή καθαρίστηκαν με το πυρ των θλίψεων και των βασάνων αυτού του κόσμου και έλαμψαν ως χρυσός.) 

  1. Και από το θρόνο εκπορεύονται αστραπές, βροντές και φωνές. Και επτά καιόμενες λαμπάδες, που είναι τα επτά πνεύματα του Θεού. 

(Οι επτά λαμπάδες είναι τα επτά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος κατά τον προφήτη Ησαΐα: 

Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβείας, πνεύμα φόβου Θεού. 

Κατά τους αγίους Ειρηναίο και Κλήμη είναι επίσης άγγελοι λειτουργοί του Θεού, που υπερέχουν των άλλων. 

Οι λαμπάδες ήταν πυρός καιόμενες ενώπιον του θρόνου συμφώνως και με το Δαβίδ: 

“Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα”. 

Οι δε αστραπές, βροντές και φωνές υποδηλώνουν την παρουσία του Θεού, όπως ακριβώς και όταν εμφανίστηκε στο όρος Σινά στο Μωυσή.) 

  1. Και μπροστά στο θρόνο υπήρχε θάλασσα γυάλινη σαν κρύσταλλος. 

(Η θάλασσα δηλώνει το αμέτρητο πλήθος των αγγελικών δυνάμεων. 

Το γυαλί και το κρύσταλλο δηλώνουν τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και την ακτινοβολία τους.) 

Και γύρω από το θρόνο τέσσερα ζώα γεμάτα μάτια. 

  1. Τα τέσσερα ζώα δηλώνουν τις τέσσερις αρετές και τους τέσσερις Ευαγγελιστές. 

Ο λέων την ανδρεία και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. 

Ο μόσχος τη δικαιοσύνη και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 

Το έχον πρόσωπο ανθρώπου τη φρόνηση και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 

Ο δε αετός τη σωφροσύνη και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. 

Επίσης τα τέσσερα ζώα δηλώνουν και τα τέσσερα στοιχεία: 

Ο λέων το πυρ. 

Ο μόσχος τη γη. 

Ο άνθρωπος τον αέρα. 

Ο αετός το ύδωρ. 

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία είναι υπό τον έλεγχο και την πρόνοια του Θεού. 

  1. Και τέσσερα ζώα που έχουν έξι πτέρυγες γύρω τους το καθένα. 

Οι έξι πτέρυγες δηλώνουν την ευκινησία και την προθυμία τους, να τελέσουν το θείο θέλημα. 

Ο προφήτης Ησαΐας είδε τα Σεραφείμ, να έχουν έξι πτέρυγες, που οι δύο κάλυπταν το πρόσωπό τους, οι δύο τα πόδια τους και οι δύο έκραζαν: 

“Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος ο Θεός, ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος”. 

Η κάλυψη του προσώπου και των ποδιών τους σημαίνει το δέος και την ευλάβεια καθώς και ότι δεν εξερευνούν τις βουλές του ανάρχου Θεού. 

Το ότι έχουν μάτια παντού δηλώνει, ότι ο Θεός είναι γνώστης των πάντων, των παρελθόντων και των μελλόντων αλλά και της διάνοιας των ανθρώπων και τίποτε δεν μπορεί να κρυφτεί από Εκείνον. 

Ανάπαυση δεν έχουν ούτε μέρα ούτε νύχτα, γιατί δεν παύουν, να δοξολογούν τον Ύψιστο. 

9, 10, 11. Οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι είναι οι δίκαιοι, που υμνούν και δοξολογούν το Θεό μαζί με τους αγγέλους. Πέφτουν και Τον προσκυνούν και θέτουν τα χρυσά στεφάνια τους μπροστά Του, για να δείξουν, ότι η νίκη τους κατά του διαβόλου δεν έγινε με τις δικές τους δυνάμεις αλλά με τη δύναμη του Θεού. 

Και η δόξα και τιμή, που λαμβάνουν είναι όχι λόγω της αξίας τους αλλά λόγω της φιλανθρωπίας του Θεού, που δημιούργησε τα πάντα με το θέλημά Του. 

 

Αφήστε μια απάντηση