Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας Στην Αγία Γραφή .
Χαίρεται.
Στην  Παλαιά Διαθήκη , στα Ευαγγέλια ,στην Αποκάλυψη ,στις προφητείες των σύγχρονων Αγίων ,  φανερώνεται η “Αναλαμπή της Ορθοδοξίας ” 
Η τελευταία κήρυξη του Ευαγγελίου ,η τελευταία κλήση για μετάνοια  και μετά  η αποστασία ,η εμφάνιση του  “βδελύγματος “ και το τέλος .
Παλαιά  Διαθήκη  Προφήτης Ησαΐας .
Η έλευση του Μεσσία  .
Ησ. 11,1            Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται.
Η κρίση .
Ησ. 11,4            ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς· καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ·
Ησ. 11,4                     Αλλά θα κρίνη με ευθύτητα και δικαιοσύνην, θα δικαιώση τον ταπεινόν και τον δίκαιον, θα φανερώση και θα αποδώση το δίκαιον στους ταπεινούς και καταφρονημένους της γης. Με τον λόγον του στόματός του θα κτυπήση τον αμαρτωλόν και άδικον κόσμον. Και με ένα απλούν φύσημα των χειλέων του θα θανατώση τους ασεβείς.
Η σωτηρία .
Ησ. 11,10          Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή.
Ησ. 11,10                   Κατά την ημέραν εκείνην ο ευλογημένος αυτός απόγονος του Ιεσσαί, ο Μεσσίας, θα εμφανισθή ως άρχων των εθνών, θα είναι μέγας κατά την αρετήν και την δύναμιν, ώστε τα έθνη θα στηρίξουν εις αυτόν τας ελπίδας των. Ο θρόνος του και η διαμονή του θα είναι ένδοξος και τιμημένη.
Στην Αποκάλυψη .
  Αποκ. 10,11        καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
Αποκ. 10,11               Και μου είπαν τότε ο ισχυρός άγγελος και οι άλλοι επτά· “τώρα που κατενόησες πλέον την προφητείαν, πρέπει να την αναγγείλης πάλιν στους λαούς και εις τα έθνη και εις τας γλώσσας της οικουμένης και εις πολλούς βασιλείς”.
 
Όμως και στα Ευαγγέλια  μιλά για την Αναλαμπή  ο ίδιος ο Κύριος 
 
 
Ματθ. 24,14       καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
Ματθ. 24,14             Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.
“συγκατάβασις γάρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δέ τοπική γέγονε “
 
Ο Θεός  ως αχώρητος, για να γίνει καταληπτός από τον  άνθρωπο ,μικραίνει ,σαρκώνεται , απλοποιείται ,συρρικνώνεται ,ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΙΝΕΙ 
Απλοποιεί τα μηνύματα του ,τα σημεία του ,τα επαναλαμβάνει μέσα στο  υλικό κόσμο και τα μεταφέρει συνεχώς δια των προφητών του ,μέσα από τα σκεύη εκλογής του  .
“Ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί.”
Μπαίνει  σε ένα ανθρώπινο σώμα  ,τοποθετεί  διαιρεί  το άπειρο  ,άχρονο  ΠΝΕΥΜΑ του .σε  επτά κατανοητά  πνεύματα .
Όλα αυτά για να  ενωθεί με το πλάσμα του , να το  βάλει μέσα στην δική του απόλυτη μακαριότητα ,ευτυχία ,χαρά  ,της απάθειας του  .
Αποκ. 3,20         ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.

Αμαρτίες ‘έκανα και  θα κάνω ,γεμάτος πληγές και χρέη  ,μου ζητά να του ανοίξω και να του παραδοθώ ,να αναλάβει την υπεράσπιση μου  ,την σωτηρία μου

 Πλήρωσε με  το “αίμα “ του τα χρέη μου, με καλεί να πιστέψω σε αυτόν ,να στραφώ πρός αυτόν  ,μου απλώνει το χέρι   ,για να με βγάλει από τον Αδη ..
Η αναλαμπή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για ζώντες και κεκοιμημένους …
Απόσπασμα των Χαιρετισμών εις την Θεοτόκο.
Χάριν δούναι θελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων, χρεωλύτης ανθρώπων, επεδήμησε δι’ εαυτού, προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον….
Θέλοντας να δώσει  απαλλαγή από τα αρχαία μας χρέη ,αυτός που έλυσε τα δεσμά του χρέους για όλους μας ,κατέβηκε ο ίδιος ,πρός αυτούς που έχασαν  την πρώτη του δωρεά και  έσκισε το γραμμάτιο του χρέους …
Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση