ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (Το Αρνίο και το σφραγισμένο βιβλίο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (Το Αρνίο και το σφραγισμένο βιβλίο)

Πρωτότυπο:

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά, 5-2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· τίς ἄξιός ἐστιν ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;
5-3 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε ἐπὶ τῆς γῆς οὔτε ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.
5-4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.
5-5 καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι· μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα Δαυΐδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.

5-6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.
5-7 καὶ ἦλθε καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.
5-8 καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἱσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων·

5-9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,
5-10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ
τῆς γῆς.

5-11 καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,
5-12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ· ἄξιόν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.
5-13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστί, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας· τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αίῶνας τῶν αἰώνων.

5-14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον, ἀμήν· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

Μετάφραση / Ερμηνεία:

1, 2, 3, 4. Και είδα στα δεξιά του καθήμενου στο θρόνο βιβλίο γραμμένο μέσα και στο οπισθόφυλλο, σφραγισμένο με επτά σφραγίδες. 

Και είδα άγγελο ισχυρό, να κηρύττει με μεγάλη φωνή: 

Ποιος είναι άξιος, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του; 

Και κανείς δεν μπορούσε από όσους βρίσκονταν στον ουρανό, στη γη ή κάτω από τη γη ούτε καν να το δει. 

Και εγώ έκλαιγα πολύ, που δε βρέθηκε κανείς άξιος. 

(Βιβλίο είναι η αλάθητη μνήμη και η πάνσοφη γνώση του Θεού, που έχει καταγεγραμμένα τα έργα όλων των ανθρώπων: 

Των μεν πιστών στο εσωτερικό του, των δε απίστων στο οπισθόφυλλο. 

Ο Θεός πάντας θέλει σωθήναι και μεριμνά γι’ αυτό ένεκα της Αυτού αγαθότητας. 

Το βιβλίο αυτό είναι σφραγισμένο με επτά σφραγίδες και κανείς από τους αγγέλους στον ουρανό ή τους ζωντανούς ή νεκρούς ανθρώπους δεν είναι άξιος να αναγνώσει.) 

  1. Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει: 

Μην κλαις. Ιδού, νίκησε ο λέων, που προέρχεται από τη φυλή Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, για να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του. 

(Πρεσβύτεροι είναι οι δίκαιοι. Μεταξύ αυτών και οι ταξιαρχίες των αγγέλων, που μεταφέρουν τα απόρρητα μυστήρια του Θεού στους άξιους. 

Ένας από αυτούς τους πρεσβυτέρους φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του λέει: 

Μην κλαις, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός νίκησε το διάβολο και την αμαρτία. 

Τον ονομάζει λέοντα λόγω του ότι είναι βασιλιάς, ανδρείος και νικητής.  

Και έγινε και τέλειος άνθρωπος από τη ρίζα του Δαβίδ. 

Ο Ιησούς άνοιξε το βιβλίο και αποκάλυψε στους πιστούς Του, ότι είναι ο προαιώνιος Θεός, που στη συνέχεια ενανθρωπίστηκε για τη σωτηρία του κόσμου. 

Οι σφραγίδες που έλυσε είναι τα θεία μυστήρια μέσω των οποίων μας έδωσε τη δύναμη, να κατανοήσουμε τις Γραφές.) 

  1. Και ανάμεσα στο θρόνο και στα τέσσερα ζώα και τους πρεσβύτερους είδα αρνί ως εσφαγμένο με επτά κέρατα και επτά μάτια, που είναι τα επτά πνεύματα που έστειλε ο Θεός στη γη. 

(Αρνί είναι ο Κύριος, για τον οποίο είπε ο Τίμιος Πρόδρομος: 

“Ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου.” 

Το αρνί είναι ως εσφαγμένο και όχι εσφαγμένο, διότι ο Ιησούς, αν και θυσιάστηκε δια του σταυρού ως άνθρωπος, ανέστη τριήμερος ως Θεός. 

Τα επτά κέρατα δηλώνουν την ισχύ του πάνω σε όλα τα πλάσματα. 

Τα επτά μάτια είναι τα επτά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.) 

  1. Και ήρθε και έλαβε το βιβλίο από τη δεξιά εκείνου που καθόταν στο θρόνο. 

(Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως Θεός κατέχει όλη τη γνώση. 

Εδώ όμως ως άνθρωπος που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας, παρουσιάζεται, να παραλαμβάνει το βιβλίο, που περιέχει τη γνώση όλων, από τον Πατέρα – Θεό. 

Αυτό παραπέμπει και στη φράση, που είπε μετά την Ανάστασή Του: 

“Ότι εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης”.) 

  1. Και όταν έλαβε το βιβλίο, έπεσαν στα πόδια Του τα τέσσερα ζώα και οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι έχοντας ο καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες με θυμιάματα, που είναι οι προσευχές των αγίων. 

(Τα τέσσερα ζώα, δηλ. οι αγγελικές δυνάμεις και οι πρεσβύτεροι, δηλ. οι δίκαιοι προσκυνούν με ταπείνωση το Θεάνθρωπο ευχαριστώντας Τον για την κατάργηση του διαβόλου και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους.  

Οι κιθάρες συμβολίζουν τη δοξολογία, οι χρυσές φιάλες τον καθαρό και αμόλυντο νου τους και τα θυμιάματα τις προσευχές τους.) 

  1. Και ψάλλουν καινούργια ωδή και λέγουν: 

“Άξιος εισαι, Κυριε, να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί θυσιάστηκες και αγόρασες με το αίμα σου για το Θεό, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος. 

(Ψάλλουν με καινούργια ωδή, εφόσον απαλλάχθηκαν από το προπατορικό αμάρτημα και καλούνται, να διάγουν καινήν πολιτεία. 

Ο μόνος άξιος να λάβει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες είναι Εκείνος που έδωσε το αίμα Του και θυσιάστηκε, για να εξαγοράσει τις αμαρτίες των ανθρώπων και να εξιλεώσει τον Πατέρα – Θεό.) 

  1. Και μας έκανες βασιλείς και ιερείς και θα βασιλεύσουμε στη γη. 

(Βασιλείς, διότι μας έδωσε τη δύναμη, να κυριεύσουμε τα πάθη μας και να κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία. 

Ιερείς, για να προσφέρουμε τα σώματά μας θυσία στο Θεό μέσω της σωφροσύνης και της εγκράτειας.) 

  1. Και είδα και άκουσα φωνή αγγέλων πολλών γύρω από το θρόνο και τα ζώα και τους πρεσβύτερους. Και ήταν ο αριθμός τους μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. 

(Ο Ιωάννης είδε και άκουσε με νοερές και πνευματικές δυνάμεις.) 

  1. Και έλεγαν με δυνατή φωνή: 

“Άξιο είναι το εσφαγμένο αρνίο, να λάβει τη δύναμη και τον πλούτο και τη σοφία και την ισχύ και την τιμή και τη δόξα και την ευλογία. 

(Η αξιοσύνη του Χριστού αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του, γιατί κατά τη θεϊκή τα κατέχει ήδη αυτά.) 

  1. Και κάθε κτίσμα στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη και στη θάλασσα δοξολογούσε τον καθήμενο στο θρόνο (Θεό) και το αρνίο (Χριστό). 
  2. Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν Αμήν και οι πρεσβύτεροι προσκυνούσαν τον τέλειο Θεό, που έχει εξουσία στα ουράνια και τα επίγεια. 

Αφήστε μια απάντηση