ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ / 1-8 (Οι επτά σφραγίδες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ / 1-8

6-1 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἐνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου.
6-2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
6-3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· ἔρχου.

6-4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εὶρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 6-5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
6-6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

6-7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνήν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου.
6-8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ Ἅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  1. Και το αρνίον άνοιξε μία από τις επτά σφραγίδες και άκουσα ένα από τα τέσσερα ζώα, να μου λέει: 

“Έλα και δες.” 

(Το ότι το βιβλίο ήταν κλειστό και με σφραγίδες σημαίνει, ότι οι άνθρωποι δεν είχαν παρρησία ούτε ήταν άξιοι να απολογηθούν για τις κακές τους πράξεις, πριν την ενανθρώπηση του Κυρίου. 

Ανοίγοντας λοιπόν σταδιακά τις σφραγίδες τους δίνει αυτήν τη δυνατότητα ολοένα και μεγαλύτερη. 

Το ένα από τα τέσσερα ζώα είναι ο λέων και σημαίνει την κυριότητα των αγίων Αποστόλων, που ο Κύριος κατέστησε βασιλείς και άρχοντες στη γη δίνοντάς τους εξουσία κατά των πονηρών δαιμόνων. 

Κάποιοι από τους άγιους Πατέρες απέδωσαν στη λύση κάθε σφραγίδας κάποια από τα γεγονότα της ενσάρκου οικονομίας: 

Στην πρώτη σφραγίδα αποδίδουν τη γέννηση του Ιησού εκ της Παρθένου, μέσω της οποίας μας απελευθέρωσε από τα δεσμά της φθοροποιού σαρκικής γέννησης και μας έκανε όμοιους στη μορφή με Εκείνον. 

Στη δεύτερη την αναγέννησή μας μέσω του αγίου βαπτίσματος, που μας καθαρίζει από το ρύπο της σαρκικής γεννήσεως. 

Στην τρίτη τα θαύματά Του. 

Στην τέταρτη την παράστασή Του ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου. 

Στην πέμπτη τη σταύρωσή Του. 

Στην έκτη την ταφή Του. 

Στην έβδομη την Ανάστασή Του με την οποία μας απελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου.) 

  1. Και είδα ίππο λευκό και ο καθήμενος σε αυτόν είχε τόξο και του δόθηκε στεφάνι και εξήλθε για να νικήσει. 

(Ο λευκός ίππος είναι οι Απόστολοι, που κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην οικουμένη. Χρησιμοποιείται Ενικός και όχι Πληθυντικός αριθμός, επειδή ένα ήταν το Ευαγγέλιο και μία η πίστη που κήρυξαν και τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησαν. 

Επιβεβαιώνεται έτσι και ο προφήτης Αββακούμ, που είχε πει για τον Ιησού: 

“Ότι επιβήση επί τους ίππους σου και η ιππασία σου σωτηρία”. 

Το τόξο στα χέρια Του δηλώνει δύναμη και εξουσία με την οποία απέστειλε τους κήρυκες ως βέλη στα έσχατα της οικουμένης. 

Στους Αποστόλους δίνεται στεφάνι ως έπαθλο και δόξα αιώνιας βασιλείας. 

Και μέσω αυτών εξήλθε ο Χριστός, νίκησε τους δαίμονες και απελευθέρωσε τους ανθρώπους από την ειδωλολατρεία.) 

  1. Και όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα άκουσα το δεύτερο ζώο, να μου λέει: Έλα και δες. 

(Το δεύτερο ζώο, ο μόσχος σημαίνει τους αγίους μάρτυρες, που προσέφεραν αντί για μόσχους και θυμιάματα τους εαυτούς τους ως θυσία στο Θεό.) 

  1. Και εξήλθε άλλος ίππος ερυθρός. Και στον καθήμενο σε αυτόν δόθηκε μάχαιρα και εξουσία, να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και να σφαχτούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. 

(Ο ερυθρός ίππος σημαίνει τη θερμότητα της πίστεως και το διακαή ζήλο που άναψε στους ευσεβείς η διδασκαλία των Αποστόλων, που έδωσαν το αίμα τους για το Χριστό. 

Μάχαιρα είναι η του Θεού αγάπη, που διαχώρισε τους ευσεβείς από τους άπιστους συγγενείς τους κατά το “Μη νομίσητε, ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν”. 

Και οι ασεβείς παρέδωσαν ακόμα και στο θάνατο τους ευσεβείς συγγενείς τους εξαιτίας της πίστης τους). 

  1. Και όταν άνοιξα την τρίτη σφραγίδα άκουσα το τρίτο ζώο να λέει: Έλα και δες. 

Και είδα ίππο μαύρο και ο καθήμενος σε αυτόν είχε στο χέρι του ζυγαριά. 

(Το τρίτο ζώο είναι το όμοιο με άνθρωπο και σημαίνει τον άνθρωπο που ανορθώθηκε με τη διδασκαλία των Αποστόλων και προξένησε πένθος στο διάβολο, επειδή του αφαίρεσε τους οπαδούς του, οι οποίοι πλέον λάτρευσαν το Χριστό και έχυσαν και το αίμα τους γι’ Αυτόν. Αυτό το πένθος συμβολίζει ο μαύρος ίππος. Ο καθήμενος στον ίππο κρατά στο χέρι Του το ζυγό της δικαιοσύνης.) 

  1. Και άκουσα φωνή ανάμεσα στα τέσσερα ζώα, να λέει: ένας χοίνικας σιτάρι για ένα δηνάριο και τρεις χοίνικες κριθάρι για ένα δηνάριο. Αλλά το λάδι και το κρασί μην τα πειράξεις. 

(Το σιτάρι είναι πιο πολύτιμο από το κριθάρι, γιατί προορίζεται για τροφή ανθρώπων ενώ το δεύτερο για ζώα. 

Με σιτάρι παρομοιάζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου και οι οπαδοί του ενώ με κριθάρι ο Μωσαϊκός νόμος και οι οπαδοί του. Και είναι προφανές, ότι η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι τελειότερη της προϋπάρχουσας. 

Επίσης με σιτάρι παρομοιάζονται όσοι φύλαξαν τον εαυτό τους από τις αμαρτίες και διαφύλαξαν το “κατ’ εικόνα” που τους δόθηκε. 

Με κριθάρι πάλι όσοι έπεσαν σε αμαρτήματα αλλά και εκείνοι που σε καιρό διωγμών λιποψύχησαν αλλά στη συνέχεια μετανόησαν. 

Οι τρεις χοίνικες του κριθαριού συμβολίζουν και την τριήμερο κάθοδο του Κυρίου στον Άδη, για τη σωτηρία των δικαίων που έζησαν προ Χριστού. 

Η διδασκαλία Του έχει και έλαιον και οίνον. 

Έλαιον είναι οι πατρικές νουθεσίες για την τήρηση των θείων εντολών και τη σωτηρία της ψυχής. 

Οίνος είναι οι προειδοποιήσεις προς τους μη φυλάττοντες για τιμωρία και αιώνια κόλαση.) 

  1. Και όταν άνοιξα την τέταρτη σφραγίδα άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζώου να λέει: Έλα και δες. 

(Τέταρτο ζώο είναι ο οξυδερκής αετός και συμβολίζει την παντογνωσία και παντεποπτεία του Θεού.) 

  1. Και είδα ίππο χλωρό και ο καθήμενος πάνω του ήταν ο θάνατος και τον ακολουθούσε ο Άδης. Και δόθηκε σε αυτούς η εξουσία, να σκοτώσουν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της γης με ρομφαία και πείνα και από τα θηρία της γης. 

(Το χλωρό χρώμα υποδηλώνει τη χολή, επομένως το θυμό του Θεού για τους ασεβείς, τους οποίους και θα τιμωρήσει.) 

Αφήστε μια απάντηση