ΔΙΔΑΧΕΣ 9 Ιούν 2022 - 20:52

Δεν υπάρχει ΘΕΟΣ …

Δεν υπάρχει ΘΕΟΣ …
Χαίρεται.
Για κάποιους υπάρχει ΘΕΟΣ και για κάποιους δεν υπάρχει ΓΙΑΤΙ ; 
 
Ψαλμός 52
” Είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός “
Αν βρίσκεσαι  και περνάς όλη σου την ζωή σε ένα υπόγειο  ,χωρίς παράθυρα  ,με τεχνητό φως ,αν δεν έχεις δεί ποτέ τον ήλιο .
Είναι φυσιολογικό να επιμένεις ότι δεν υπάρχει ΗΛΙΟΣ .
Ιω. 11,10….   ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
Αν όμως ζεις έξω στο ΦΩΣ της ημέρας   και βλέπεις τον ήλιο ,ποιός μπορεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει .
 
Ιω. 11,9  …..ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·”
 
Πνευματική μέρα και νύχτα .
 
Ψαλμός 52
” Είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός “
Η ημέρα και η νύχτα  όμως  που μιλά ο  Ιησούς είναι εσωτερικές άκτιστες  καταστάσεις  του ανθρωπίνου πνεύματος ,είναι νοητικές καταστάσεις εν τη καρδία και όχι  υλικές  ,που δύσκολα περιγράφονται και δύσκολα κατανοούνται ,
Είναι καταστάσεις και αποτελέσματα   που δύσκολα περιγράφονται αλλά βιώνονται εν τη καρδία  .
Για να περιγράφουν αυτές οι πνευματικές καταστάσεις  ,το Άγιο Πνεύμα  επικοινωνεί με το ανθρώπινο πνεύμα εν τη καρδία ,αν το βρεί  πρόθυμο και έτοιμο και το πληροφορεί .
Αν όμως βρεί το ανθρώπινο πνεύμα κλειστό ,πωρωμένο ,σκληρό  ,τότε δεν μπορεί να το πληροφορήσει .
οὕς προέγνω ὁ Θεός , τούτους καί προώρισεν,οὕς δέ προώρισε τούτους καί ἐκάλεσεν.
Τότε ο ΘΕΟΣ  που  “προέγνω” αν ο άνθρωπος θα δεχτεί την οδυνηρή κάθαρση αρχικά ,θα δεχτεί την διαδικασία χωρίς να κολαστεί από την κλήση ,τότε και μόνον τον καλεί.
Αν δεν πιστεύω στον ΘΕΟ ,είναι γιατί ΕΓΩ δεν θέλω να πιστέψω .
 
Δεν θέλω   , ενώ ο ΘΕΟΣ  μου στέλνει τις  άκτιστες νοητές ακτίνες του ,την ενέργεια του  ,τις πληροφορίες  που βεβαιώνουν την ύπαρξη του .
Δεν μπορώ να “μεταφράσω ” αυτές τις ενέργειες ,χωρίς  τον μεταφραστή …τον φωτισμό
Ρωμ. 1,20          τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους,
Ρωμ. 1,20                  Διότι από τότε που εκτίσθη ο κόσμος, αι αόρατοι τελειότητες του Θεού γίνονται καθαρά αισθηταί με την διάνοιαν δια μέσου των δημιουργημάτων, τόσον η αιωνία αυτού παντοδυναμία, όσον και κάθε θεία τελειότης του, εις τρόπον ώστε να μένουν αυτοί αναπολόγητοι δια τον αμαρτωλόν βίον των·
“πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ”
Κάποιος που δεν θέλει να πιστέψει  ,είναι νοητά εν τη καρδία κλεισμένος ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ  .
 ελεύθερα  βέβαια και κατ επιλογή   του  ,σε ένα νοητό υπόγειο ,μέσα στο ΕΓΩ του βασανίζεται.
Δεν θέλει να δεχτεί  την  αγαθή άκτιστη ανωτερότητα του Θεού  ,δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν ανώτερο από αυτόν  ,δεν δέχεται  ότι είναι κτιστό δημιούργημα του ΘΕΟΥ ,αλλά αντίθετα θέλει να τον ρίξει και να ανέβει πιο ψηλά …
Η άκτιστη ενέργεια του ΘΕΟΥ , τον καίει  ,δεν γίνεται ΦΩΣ ,δεν γίνεται χαρά ,αλλά κόλαση .
Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά του  Σατανά ,ο άνθρωπος που  δεν θέλει τον ΘΕΟ ,δεν πιστεύει στην ύπαρξη του ,δεν τον δέχεται και εναντιώνεται ον ΘΕΟ   ..
Για αυτόν δεν υπάρχει ΘΕΟΣ.
“ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς”

Καλή φώτιση και αρχή  μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση