ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 1-5 (Η έβδομη σφραγίδα και το χρυσό θυμιατήρι)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

8-1 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.
8-2 Καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν
αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.
8-3 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.
8-4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
8-5 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτὸν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν. καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1, 2. Και όταν άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για μισή ώρα.
Και είδα τους επτά αγγέλους, οι οποίοι στάθηκαν μπροστά στο Θεό και τους δόθηκαν επτά σάλπιγγες.
(Το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας δηλώνει την παύση του θορύβου και της ταραχής στον κόσμο.
Η σιγή στον ουρανό υποδηλώνει επίσης την ευλάβεια, τη συστολή και την έκπληξη των αγγέλων.
Οι επτά σάλπιγγες σημαίνουν, ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς όλων και έχει τη δύναμη ακόμα και νεκρούς να αναστήσει.)

3, 4. Και ήλθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο που έχει το χρυσό λιβανωτό. Και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα, για να δώσει τις προσευχές όλων των αγίων στο θυσιαστήριο.
Και ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές των αγίων από το χέρι του αγγέλου μπροστά στο Θεό.
(Θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μέσω της σταυρικής Του θυσίας έγινε ιλαστήριο των ψυχών μας.
Μπροστά Του προσάγονται οι άγιοι μάρτυρες και οι άγγελοι.
Λιβανωτό είναι η μεσιτεία των αγγέλων, που προσάγουν τις προσευχές των δικαίων προς το Θεό.
Το θυμιατήριο είναι χρυσό, επειδή όπως ακριβώς ο χρυσός είναι πολύτιμος και αρεστός στους ανθρώπους, έτσι και οι προσευχές των αγίων είναι αγαπητές στο Θεό.
Το πυρ στο λιβανωτό υποδηλώνει τη φλόγα της αγάπης του Θεού, που καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου από κάθε κηλίδα και αμαρτία.
Οι προσευχές των αγίων παρομοιάζονται με θυμίαμα, όπως και στον ψαλμό: “Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου”.
Οι προσευχές είναι ούτως ή άλλως ευπρόσδεκτες από το Θεό, με την παραλαβή τους όμως από τους αγγέλους, για να τις φέρουν ενώπιόν Του, προσλαμβάνουν μεγαλύτερη δόξα.)

5. Και πήρε ο άγγελος το λιβανωτό (θυμιατήρι) και το γέμισε από τη φλόγα του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη και γίνονταν φωνές, βροντές, αστραπές και σεισμός.

 

Αφήστε μια απάντηση