ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 6-13 (Οι επτά σάλπιγγες)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

8-6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἑαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσι.

8-7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.
8-8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἶμα,
8-9 καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλἀσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη.
8-10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
8-11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ῎Αψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.
8-12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.
8-13 Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ· οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

6, 7. Και οι επτά άγγελοι που είχαν τις επτά σάλπιγγες ετοιμάστηκαν, να σαλπίσουν.

Και ο πρώτος σάλπισε και έγινε χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα και ρίχτηκαν στη γη. Και το ένα τρίτο των δέντρων κάηκε και κάθε χλωρό χορτάρι.

(Οι σάλπιγγες σημαίνουν τις θείες εντολές ενώ οι άγγελοι είναι εκείνοι που τις μεταφέρουν στους ανθρώπους. Οι βροντές, οι φωνές και οι αστραπές είναι οι απειλές εναντίον όσων παραβαίνουν τις εντολές.

Δέντρα και χλωρά χόρτα είναι οι αμαρτωλοί που επαίρονται για τις αμαρτίες τους και δε μετανοούν. Το χαλάζι, η φωτιά και το αίμα δηλώνουν τα δεινά και τις συμφορές που έρχονται εναντίον τους.)

8, 9. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και σαν όρος μεγάλο φλεγόμενο έπεσε στη θάλασσα και έγινε το ένα τρίτο της θάλασσας αίμα. Και πέθανε το ένα τρίτο των κτισμάτων της θάλασσας και το ένα τρίτο των πλοίων καταστράφηκε.

(Θάλασσα είναι ο πολυκύμαντος και ταραχώδης κόσμος. Η οργή του Θεού θα πέσει ως όρος μέγα πάνω στους ασεβείς, που μόνο τους μέλημα είναι οι βιοτικές μέριμνες και που έχυσαν το αίμα των μαρτύρων. Αυτοί παρομοιάζονται με πλοία που αρμενίζουν στη θάλασσα.)

10, 11. Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε και έπεσε από τον ουρανό μεγάλο αστέρι καιόμενο σαν λαμπάδα πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και στις πηγές των υδάτων.

Και το όνομα του αστέρα λέγεται άψινθος. Και έγινε άψινθος το ένα τρίτο των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν από τα ύδατα, διότι επικράνθησαν.

(Αστέρα μέγα εννοεί τον Εωσφόρο, που πρωτύτερα ήταν λαμπρός άγγελος αλλά λόγω της υπερηφανείας του εξέπεσε.

Αυτός με την πικρότητά του πικραίνει το ένα τρίτο των υδάτων, δηλ. κάποια άπιστα έθνη.

Όπως ακριβώς το βότανο άψινθος είναι πολύ πικρό και οξύνει την όραση, έτσι και ο διάβολος πικραίνει και φαρμακώνει τις ψυχές των ανθρώπων εθίζοντάς τους στην αμαρτία και τους ανοίγει τα μάτια στη γνώση του κακού. Αλλά πικραίνει και τους δίκαιους με τους πειρασμούς και τις θλίψεις, τις οποίες υπομένουν ανοίγοντας τα μάτια τους προς το Θεό.

Οι άνθρωποι που δέχονται τις επιρροές του διαβόλου θανατώνονται οπωσδήποτε πρωτίστως ψυχικώς.)

  1. Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και επλήγη το ένα τρίτο του ήλιου και της σελήνης και των αστέρων και να μη φαίνεται η ημέρα ή η νύχτα στο ένα τρίτο. 

(Ήλιος είναι ο Κύριος, σελήνη η Θεοτόκος και αστέρες οι άγιοι. Και οι αμετανόητοι σκοτίζονται από το διάβολο, ώστε να μην αναγνωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα.) 

  1. Και άκουσα δυνατή φωνή αγγέλου από το μεσουράνημα, να λέει: ουαί, ουαί, ουαί στους κατοικούντες στη γη από τις υπόλοιπες φωνές των αγγέλων που πρόκειται, να σαλπίσουν. 

(Ο άγγελος αυτός ίπταται στο μεσουράνημα, για να δείξει, ότι οι αμετανόητοι δεν αξιούνται, να ανέβουν στους ουρανούς. 

Τα τρία ουαί δείχνουν τη θλίψη των αγγέλων για την αμετανοησία των αμαρτωλών.) 

Αφήστε μια απάντηση