ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 1-11 (Οι ακρίδες)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

9-1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου,
9-2 καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.
9-3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς·
9-4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
9-5 καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾿ ἵνα βασανισθῶσι μῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον.
9-6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὐρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύξεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ θάνατος.
9-7 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσίῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων,
9-8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν,
9-9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον.
9-10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.
9-11 ἔχουσι βασιλέα ἐπ᾿ αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ ῾Εβραῑστὶ ᾿Αβαδδών, ἐν δὲ τῇ ῾Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1, 2. Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε και είδα αστέρα από τον ουρανό να πέφτει στη γη και του δόθηκε το κλειδί από το φρέαρ της αβύσσου. 

Και άνοιξε το φρέαρ και ανέβηκε καπνός από αυτό σαν καπνός μεγάλης καμίνου και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό. 

(Ο αστέρας που έπεσε από τον ουρανό είναι ο διάβολος. Το κλειδί του φρέατος της αβύσσου είναι η εξουσία που του δόθηκε πάνω στους αμαρτωλούς. Ο καπνός που ανεβαίνει από το φρέαρ είναι ο κλαυθμός και οδυρμός όσων βρίσκονται στη γέενα του πυρός.) 

3, 4. Και από τον καπνό βγήκαν στη γη ακρίδες και τους δόθηκε εξουσία όμοια των σκορπιών.  

Και ειπώθηκε σε αυτές να μην πειράξουν τα χόρτα και τα δέντρα της γης αλλά μόνο τους ανθρώπους, που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπό τους. 

(Οι ακρίδες που αναφέρονται πλήττουν τους ασεβείς και αμετανόητους ανθρώπους, που δεν έχουν τη χάρη του Τιμίου Σταυρού.) 

5, 6. Και δόθηκε σε αυτές εντολή, να μην τους σκοτώσουν αλλά να τους βασανίσουν πέντε μήνες, όπως όταν ο σκορπιός κεντρίσει τον άνθρωπο. 

Και σε εκείνες τις ημέρες οι άνθρωποι θα επιθυμούν το θάνατο αλλά δε θα τον βρίσκουν. 

(Οι πέντε μήνες υποδηλώνουν τις πέντε αισθήσεις των αμετανόητων ανθρώπων μέσω των οποίων εξόργισαν το Θεό.) 

7, 8, 9, 10, 11. Και τα ομοιώματα των ακρίδων θα είναι ως ίπποι έτοιμοι για πόλεμο. Και πάνω στα κεφάλια τους στεφάνια σαν από χρυσό και τα πρόσωπά τους ανθρώπινα. 

Και είχαν τρίχες όπως των γυναικών και δόντια όπως των λιονταριών. 

Και είχαν θώρακες σιδερένιους και η φωνή τους ήταν ως φωνή αρμάτων πολλών ίππων που τρέχουν στον πόλεμο. 

Και οι ουρές τους είναι σαν σκορπιοί με κεντριά και τους δόθηκε εξουσία, να πειράξουν τους ανθρώπους πέντε μήνες. 

Και βασιλιάς τους είναι ο βασιλιάς της αβύσσου, Αβαδδών στα εβραϊκά, Απολλύων στα ελληνικά. 

(Οι ετοιμοπόλεμες ακρίδες δηλώνουν την οργή του Θεού εναντίον των εχθρών Του. 

Τα στεφάνια στα κεφάλια τους τη νίκη εναντίον των αμαρτωλών.  

Τα πρόσωπά τους είναι ως ανθρώπων, επειδή οι δαίμονες εξαπατούν τους ανθρώπους παρακινώντας τους στην αμαρτία μέσω άλλων πονηρών ανθρώπων. 

Οι γυναικείες τρίχες δηλώνουν την εξαπάτηση των ανθρώπων με ύπουλο τρόπο από τους δαίμονες ενώ τα δόντια λιονταριού την οδύνη που επιφέρει η αμαρτία μετά την πρόσκαιρη ηδονή.  

Οι σιδερένιοι θώρακες δηλώνουν τις σκληρές τιμωρίες που θα υποστούν οι αμαρτωλοί ενώ οι πτέρυγες την ταχύτητα της ελεύσεώς τους. 

Οι ουρές σαν σκορπιοί με κεντριά δηλώνουν, ότι ο διάβολος αποκρύπτει από τους ανθρώπους την οδύνη και την κόλαση που θα υποστούν ως συνέπεια της αμαρτίας. 

Σχετικά με τον άγγελο που έχει το όνομα Αββαδών ή Απολλύων υπάρχουν δύο εκδοχές: 

Ή είναι ένας από τους αγίους αγγέλους που υπηρετεί το Θεό και τιμωρεί τους αμαρτωλούς ή είναι άρχων των δαιμονίων.) 

Αφήστε μια απάντηση