ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 12-21 Λύσε τους τέσσερις αγγέλους τους δεμένους πάνω στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

9-12 ῾Η οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.
9-13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 9-14 λέγοντος τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ· ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.
9-15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.
9-16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δύο μυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.

9-17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον
9-18 ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.
9-19 ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστι καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσι.
9-20 καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε
περιπατεῖν,
9-21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  1. Η μία ουαί απήλθε. Έρχονται άλλες δύο. 

13, 14, 15. Και ο έκτος άγγελος σάλπισε. Και άκουσα μια φωνή από τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού που βρίσκεται μπροστά στο Θεό, να λέει στον έκτο άγγελο, που είχε τη σάλπιγγα: Λύσε τους τέσσερις αγγέλους, που είναι δεμένοι στον ποταμό το μεγάλο, τον Ευφράτη.  

Και λύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι, που είναι ετοιμασμένοι σε αυτήν την ώρα, την ημέρα, το μήνα και το έτος, να σκοτώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων. 

(Το θυσιαστήριο βρίσκεται μπροστά στο Θεό, επειδή δεν αφίσταται ο Υιός από τον Πατέρα. Τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου είναι οι αγγελικές δυνάμεις, που φυλάττουν τα ιερά μυστήρια και δεν αφήνουν τους κόπους αυτών που προσφέρουν τον εαυτό τους ως θυσία για τον Κύριο, να πάνε χαμένοι. 

Ο ποταμός ο μέγας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σύμφωνα και με τον προφήτη Ησαΐα και το Δαβίδ. 

Στον Ευφράτη, σύμφωνα πάλι με τις Γραφές, γεννιέται ο καθαρός χρυσός και ο πράσινος λίθος, τα οποία σημαίνουν τη βασιλεία και την ιεροσύνη, γνωρίσματα και τα δύο του Σωτήρα Χριστού.  

Οι τέσσερις άγγελοι που θα λυθούν είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Ουριήλ, 

δηλ. οι αρχηγοί των ουρανίων στρατιών. 

Το γεγονός ότι παρουσιάζονται αρχικά δεμένοι σημαίνει, ότι ο Θεός λόγω της μακροθυμίας Του αναβάλλει την τιμωρία των ασεβών για πολύ καιρό. Όταν όμως έλθει το πλήρωμα του χρόνου, θα λυθούν από το Θεό και θα επιβάλλουν στους αμετανόητους ανθρώπους τις ποινές που έχουν ετοιμαστεί γι’ αυτούς.) 

  1. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού είναι διακόσια εκατομμύρια.  

(Τα στρατεύματα είναι τα αγγελικά τάγματα. Ονομάζονται ιππείς επειδή κινούνται γρήγορα για την καταπολέμηση των εχθρών του Θεού. Πρώτος είχε κάνει λόγο για διακόσια εκατομμύρια ο προφήτης Δανιήλ.) 

  1. Και έτσι είδα σε όραμα τους ίππους και αυτούς που κάθονταν πάνω τους, να έχουν θώρακες κόκκινους και γαλάζιους και κιτρινωπούς. Και τα κεφάλια των ίππων ήταν σαν λιονταριών και έβγαινε από το στόμα τους φωτιά, καπνός και θειάφι. 

(Οι καθήμενοι στους ίππους είναι οι άγγελοι, που κρατάνε τα δικά μας ηνία και χαλιναγωγούν τα πάθη μας. 

Οι τριών χρωμάτων θώρακες σημαίνουν το ζήλο που έχουν οι άγγελοι για την παιδαγωγία αλλά και τιμωρία των αμαρτωλών. 

Ίπποι είναι οι άγιοι που με την ηνιοχία των αγγέλων διήγαγαν ισάγγελον πολιτεία στη γη. 

Τα κεφάλια των ίππων είναι ως κεφάλια λεόντων, διότι εκείνοι που κηρύττουν το λόγο της αληθείας πρέπει, να είναι τολμηροί και λεοντώδεις προς τους μαθητές τους.) 

18, 19, 20, 21. Από αυτές τις τρεις πληγές φονεύθηκαν το ένα τρίτο των ανθρώπων από το πυρ και τον καπνό και το θειάφι που εκπορευόταν από το στόμα τους. 

Γιατί οι εξουσίες τους ήταν στα στόματά τους. Και οι ουρές τους ήταν όμοιες με φίδια που έχουν κεφάλια και με αυτές έβλαπταν. 

Και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δε φονεύθησαν, δε μετανόησαν από τα έργα τους, για να μη προσκυνήσουν τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε βλέπουν ούτε ακούνε ούτε περπατούν. 

Και δε μετανόησαν ούτε από τους φόνους ούτε από τις μαγείες ούτε από την πορνεία ούτε από τις κλεψιές τους. 

(Η εξουσία των Αποστόλων δεν ήταν με όπλα ή πλούτο αλλά με το λόγο της αληθείας.  Όσοι πείθονται στο λόγο αυτό, σώζονται. Οι υπόλοιποι όχι. Και το ένα τρίτο των ανθρώπων φονεύθησαν, επειδή έμειναν αμετανόητοι.)

Αφήστε μια απάντηση