Μέιλ αναγνώστη: Ο Πατήρ Ελπίδιος είναι Πλανεμένος. Η Ανατροπή της Πλάνης του.

Σχόλιο ιστολογίου:

Λάβαμε το παρακάτω μέιλ και όντες ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις, το δημοσιεύουμε, χωρίς να παίρνουμε θέση. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά είχα σταματήσει να παρακολουθώ τον π. Ελπίδιο εδώ και χρόνια, επειδή πολλοί τον χαρακτήριζαν πλανεμένο. Ξεκίνησα να τον ξαναπαρακολουθώ, λόγω των εμβολίων, επειδή ήταν εκείνος που είχε πει πριν χρόνια, ότι το χάραγμα θα γίνει μέσα στο ίδιο μας το DNA και γι΄αυτό δε θα μπορεί να αφαιρεθεί. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του, όσο για τις προφητείες οι μόνες οι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτηση είναι αυτές των αγίων και όχι των κοινών θνητών.

=============================================

Ο Πατήρ Ελπίδιος είναι Πλανεμένος. Η Ανατροπή της Πλάνης του.
Άνθρωποι που προωθούνται από το σύστημα δυστυχώς κρατάνε τον κόσμο σε Κοινωνία με τους Αιρετικούς (Οικουμενισμός) και Σχισματικούς (Ουκρανικό) Οικουμενιστές.
Το Αντίδοτον κατά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού και να έλθει Ειρήνη στην Εκκλησία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, τις Οικουμενικές Συνόδους και το Consensus Patrum (Συμφωνία των Πατέρων), είναι η Ιερά Αποτείχιση.
Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.
«Γιατί, ὅσοι γιὰ κάποια αἵρεση καταδικασμένη ἀπὸ τὶς ἁγίες συνόδους ἢ τοὺς Πατέρες, ἀποχωρίζονται ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὸν πρόεδρο, ἐνῶ ἐκεῖνος δημόσια κηρήττει καὶ διδάσκη τὴν αἵρεση ὁλοκάθαρα στὴν Ἐκκλησία, αὐτοὶ ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἔνοχοι κανονικῆς ἐπιτίμησης πρὶν ἀπὸ τὴ συνοδικὴ ἀπόφαση νὰ ἀσφαλίζονται ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὸν λεγόμενο ἐπίσκοπο, ἀλλὰ θ᾿  ἀξιωθοῦν νὰ λάβουν καὶ τὴν τιμὴποὺ ἁρμόζει σὲ ὀρθοδόξους. Γιατὶ δὲν καταδίκασαν ἐπισκόπους, ἀλλὰ ψευδοεπισκόπους καὶ ψευδοδιδασκάλους, καὶ δὲν διαίρεσαν μὲ σχίσμα τὴν ἕνωση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐνδιαφέρθηκαν νὰ διαφυλάξουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ σχίσματα καὶ διαιρέσεις».
Κανὼν ιε´ τῆς ΑΒ´ Συνόδου. Περὶ σχίσματος μητροπολιτῶν ἀπὸ τῶν ἰδίων Πατριαρχῶν. ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΣΕΛ. 292
Άγιος Νικόδημος Μίλας Επίσκοπος Δαλματίας ερμηνεία του ΙΕ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 επί Αγίου Φωτίου του Μέγα.
 «Ἐάν ὁ Ἐπίσκοπος ἤ Μητροπολίτης ἤ Πατριάρχης ἄρξηται νά διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ’ἐκκλησίας αἱρετικήν τινά διδαχήν, ἀντικειμένην πρός τήν Ὀρθοδοξίαν, τότε οἱ ὑποτασσόμενοι αὐτῷ κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καί χρέος νά ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα ἐκείνων, διό οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσι ὑποβληθῆ κανονικήν ποινήν, ἀλλά θέλουσι καί ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ’ὅσον διά τούτου, δέν κατέκριναν καί δέν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων Ἐπισκόπων, ἀλλ’ἐναντίον ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων˙ οὔτε ἐδημιούργησαν τοιουτοτρόπως σχίσμα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἀλλ’ἀντιθέτως ἀπήλλαξαν τήν Ἐκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν μέτρῳ, τοῦ σχίσματος καί τῆς διαιρέσεως»
(pravila pravoslavne crkve s tumacenzima, οι κανόνες της ορθοδόξου εκκλησίας μεθ’ ερμηνείας, ιι, novi sad 189, σσ. 290 – 1)

Αφήστε μια απάντηση