΄Οταν έγώ άναπαύομαι τήν Κυριακή ό Πανάγαθος Θεός έργάζεται γιά μένα.

Τί κάνετε λοιπόν; έλεγε σ’ ένα γέροντα άγρότη ένας γείτονάς του.
Δέν έργάζεσθε παρά μόνο έξι ήμέρες τήν έβδομάδα καί πάντοτε οί έργασίες σας , η σπορά σας καί οί θερισμοί σας τελειώνουν πρώτοι.
-Γιά τόν άπλούστατον λόγον , άπάντησε ό γέροντας , διότι ένώ έγώ άναπαύομαι τήν Κυριακή ό Πανάγαθος Θεός έργάζεται γιά μένα.
-Πώς; Ο Πανάγαθος Θεός έργάζεται γιά σάς ;
-Βεβαίως. Έργάζεται πρώτα γιά μένα όπως καί γιά όλους μέ τό ν’ άνατέλλει τόν ήλιο του καί νά ρίχνει τή βροχή του στούς άγρούς μας.
Έπειτα έργάζεται γιά μένα μέ τό ν’ άναπαύομαι αύτήν τήν ήμέρα καί νά κρατάω δυνάμεις καί νέο ζήλο έργασίας μαζί μέ τά παιδιά μου
Έλάτε τή Δευτέρα πρωί νά δείτε πόσο γρήγορα τελειώνουν οί δουλειές, όσα ήταν νά γίνουν τήν Κυριακή καί άκόμη περισσότερα.
Ό Πανάγαθος Θεός έργάζεται γιά έκείνους οί όποίοι τιμούν τήν άγία ήμέρα τής Κυριακή καί στέλνει τίς ούράνιες εύλογίες του.

========================================

Ας θυμηθούμε και τι έλεγε ο άγιος Κοσμάς για την αργία της Κυριακής:

“Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, οπού είνε η Ανάστασις του Χριστού μας.

Διότι Κυριακήν ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.

Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήση όλον τον κόσμον.

Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας διά ταύτα τα μάταια, γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είνε τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας.

Oύτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν.

Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είνε αφωρισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν και ή σε θανατώνει ο Θεός παράκαιρα, ή την γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον κακόν σου κάμνει.

Όθεν, αδελφοί μου, διά να μη πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είνε αφιερωμένη εις τον Θεόν.

Εδώ πως πηγαίνετε, χριστιανοί μου;

Την φυλάγετε την Κυριακήν;

Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε.

Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάμνετε; Άκουσε, παιδί μου· να το σμίγης όλο και να το κάμνης επτά μερίδια· και τα εξ μερίδια κράτησέ τα διά τον εαυτόν σου, και το άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλης, δώσέ το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την Εκκλησίαν, διά να ευλογήση ο Θεός τα πράγματά σου.

Και αν τύχη ανάγκη και θέλης να πωλήσης πράγματα φαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει, αλλά δώσέ τα ελεημοσύνην, διά να σας φυλάγη ο Θεός.”

Αφήστε μια απάντηση