ΔΙΔΑΧΕΣ 1 Ιούλ 2022 - 19:43

Αυτοί θα μας σώσουν

Αυτοί θα μας σώσουν
Χαίρεται.
Οι ” super heroes ” που χρειάζεται αυτός ο κόσμος  τώρα , δεν είναι της  Μarvel…
Α Ιω. 5,19         ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.
Αυτός  ο  κόσμος    το μόνο που έχει να επιδείξει  είναι  καταστροφή ,πόνο ,αδικία   .
Το  “κακό “ η πονηρία ,βασιλεύει  σε αυτόν τον κόσμο και θα βασιλεύει έως  το τέλος του .
Ένας νίκησε τον “κόσμο “  απέκτησε  την “δόξα “   την παρά του Πατρός
Όσοι με την “καρδιά ” τους τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν , μαζί με αυτόν  και από αυτόν  ,θα δοξάζονται  εις τους αιώνας των αιώνων .
 
Τώρα αν περιμένουμε από αυτούς τους super heroes την σωτηρία του κόσμου ,θα περιμένουμε  πολύ …
Λουκ. 10,19        ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
Είναι οι   “σούπερ ήρωες”  που νίκησαν αυτόν εδώ τον κόσμο  ,υπό την καθοδήγηση του  αρχηγού τους ,του ηγέτη τους ,που πάει μπροστά .
κάποιοι που  πατάνε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και δεν παθαίνουν τίποτα
 ο  κόσμος δεν έχει καμία δύναμη και εξουσία πάνω τους 
Ακόμα και όταν μαρτυρούν  με το αίμα τους , το “κακό ” δεν ακουμπά την ψυχή τους  ,γιατί η ψυχή τους είναι  φυλασσόμενη .
Ιω. 16,33     θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
 
Ιω. 3,16             οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
 
Ο  Χριστός αποκαλύφθηκε  στην ανθρωπότητα  , σαρκώθηκε  την κατάλληλη  χρονική στιγμή και νίκησε ,έλυσε τα έργα του διαβόλου  και ξεκίνησε να φτιάχνει από τότε super heroes  .
 
Α Ιω. 3,8   εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου
 
Όταν  υπήρχαν  άνθρωποι να τον πιστέψουν και να τον ακολουθήσουν  στην σωτηρία τους  αποκαλύφθηκε  ,σε κάτι ψαράδες ….
όσο  θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ,θα υπάρχει και ο κόσμος  και ο  “λαός “  του θα  αυξάνει  ,οι δικοί του super heroes .
 
Ιω. 10,16           καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.
 
Μετά θα  έλθει το “σκόπιμο και λελογισμένο τέλος ” .
 
 
ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης
 
Μην λοιπόν γελιόμαστε ότι θα φτιάξουμε  τον “κόσμο ” …
Ο μόνος που μπορεί να φτιάξει τον κόσμο  και καθέναν μας ξεχωριστά ,   είναι ο Χριστός και οι δικοί του super heroes , οι ´άγιοι του …
Αυτοί και τα αμέτρητα θαύματα  τους ,που κάνουν επ ‘ονόματι του ,είναι η απόδειξη  ότι  στην Ορθοδοξία είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ στην Ορθοδοξία δηλαδή  είναι ο Χριστός .
 
Ιω. 14,14           ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω.
 
Όπου  υπάρχουν  άγιοι  ,εκεί είναι και ο  Χριστός και όπου είναι ο Χριστός είναι και ο Θεός  ,όπου δεν υπάρχουν άγιοι  ,δεν είναι εκεί ο Χριστός, αλλά ο “άλλος ”  …
 
Ιω. 14,20           ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
Δείξε μου τους αγίους σου ,να σου πω ποιός είσαι .
 
Θέλεις να δεις ποιός  από όλους αυτούς που φωνάζουν  ότι και αυτοί  
έχουν τον Θεό ,αν τον έχουν   ; 
Δες αν έχουν αγίους  , αν δεν έχουν ,τότε  δεν έχουν το άγιο Πνεύμα ,δεν έχουν τον  λίθον  “οὗτος ἐγεννήθη εἰς κεφαλήν γωνίας “για να τους στείλει  το Άγιο Πνεύμα ,είναι   απατεώνες …
Αν δεν έχουν αγίους ,δεν έχουν τον  Χριστό ,αν δεν έχουν τον Χριστό  ,δεν έχουν τον ΘΕΟ  ,αλλά τον άλλο ,που τους παριστάνει τον ΘΕΟ…

Δεν μπορούν να σώσουν ούτε τον εαυτό τους  .
Iω. 1,18             Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
 
 
 
” Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῑς ἁγῖοις Αὐτοῦ  “
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση