Η έρημος της αναγέννησης .
Χαίρεται.
Α Ιω. 5,18          Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ᾿ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τηρεῖ ἑαυτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.
Ο Χριστός έτρωγε και έπινε  με τους αμαρτωλούς ,η αμαρτία ,η σατανική ενέργεια  δεν μπορούσε να τον αγγίξει . 
Μας  έδειξε πριν βγει στον κόσμο  ,τι είναι απαραίτητο να κάνουμε  , για  να είμαστε μέσα σε αυτή την “δύναμη”.
 
Ματθ. 9,11        καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
 
Η  ενδεικτική προετοιμασία του  Ιησού .
 
Ματθ. 4,1          Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου,
Πριν βγει όμως  στον κόσμο  να κηρύξει  ,προετοιμάστηκε στην έρημο ,νήστεψε  κατατρόπωσε  τους πειρασμούς   , βαπτίστηκε και “τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·” 
Μας έδωσε το παράδειγμα  της ορθής προετοιμασίας  και της απαραίτητης συνέχειας   ώστε  ο “πονηρός “ να μην έχει καμία  επιρροή πάνω μας .
 
Η προετοιμασία του αποστόλου Παύλου .
  
Το ίδιο και ο απόστολος Παύλος ,όταν δέχτηκε την κλήση στον δρόμο πρός την Δαμασκό ,δεν πήγε κατευθείαν να βρεί τους  άλλους αποστόλους ,τους πριν από αυτόν .
Προετοιμάστηκε στην έρημο της Αραβίας και μετά από τρία έτη , επισκέφτηκε τον απόστολο Πέτρο ,για να επιβεβαιώσει την  αποστολική του “κλήση ” . 
 
Γαλ. 1,17           οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν .
Γαλ. 1,18           Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·
Α Ιω. 5,19     καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.
 
Όλος ο κόσμος  είναι  μέσα στην  αμαρτία ,  κολυμπάει στην δαιμονική ενέργεια  .
Αυτό όμως δεν είναι  ικανό να εμποδίσει  τον ΘΕΟ  να μοιράσει τις προσκλήσεις του  Nα προετοιμάσει  κάτω από την μύτη του πονηρού το  νέο πλήρωμα του .
Για να υπάρξει πνευματική αναγέννηση  ,για να  να  τηρεῖ  τον ἑαυτόν  σου ο  Θεός , καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ  …
ο άνθρωπος   πρέπει να  απομονωθεί από τον κόσμο  ,να αδειάσει όλα αυτά που τον γέμισε με τα χρόνια ο κόσμος  και να γεμίσει με  χάρη, με Άγιο Πνεύμα  .
Αυτή είναι η πνευματική άνωθεν αναγέννηση του ανθρώπου …
 
Ιω. 3,3              ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
 
Θέλεις να αναγεννηθεί το πνεύμα σου  ; 
 
Τα επερχόμενα αλλά και τα υπάρχοντα γεγονότα ,  είναι η ευκαιρία   να κατανοήσουμε ότι  …
Από διασκέδαση σε διασκέδαση ,από βόλτα σε βόλτα ,από εκδρομή σε εκδρομή , από  κραιπάλη σε κραιπάλη ,το πνεύμα δεν αλλάζει ,δεν καθαρίζει ,δεν αναγεννάται , τις ίδιες βρωμιές ανακυκλώνει  .
 
Η λύση που επιφέρει πνευματική αναγέννηση  είναι μόνο αυτή που προτείνει ο προφήτης Ησαίας .
 
Ησ. 26,20          βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου·
“ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου·”
 
Αυτό είναι που προτρέπει ο προφήτης Ησαίας  ως προετοιμασία .
πριν  ο ΘΕΟΣ επιτρέψει  ,αλλά και όταν επιτρέψει ,στις αντίθετες δυνάμεις  να  δράσουν και να κάνουν αυτό που  μόνο θέλουν και μπορούν ,την  καταστροφή .
Όταν ο κόσμος  ,η ανθρωπότητα  κατά τόπους ,θα παραδοθεί   και θα συγκλονίζεται από τις καταστροφικές ενέργειες των  αντίθετων δυνάμεων ,με πολέμους ,λοιμούς ,λιμούς ,καταποντισμούς  ,φωτιές  κ.α  που κυκλικά θα  αυξάνουν .
 
Αυτή θα είναι  η ΕΥΚΑΙΡΙΑ για όσους το καταλάβουν ,για επιστροφή  και μετάνοια ,απομόνωση .
Ο ΘΕΟΣ όλα τα επιτρέπει ,  με μόνο σκοπό την σωτηρία των ανθρώπων  
Η σωτηρία είναι η  πνευματική αναγέννηση ,μετά την απομόνωση στην έρημο ,στα ταμεία μου…
 
” ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον “
 
Τότε η “έρημος “  το  “τὰ ταμιεῖά σου” η απομόνωση   και η απομάκρυνση από την καταστροφή .
Το κλείσιμο όλων των θυρών ,των αισθήσεων  , η στροφή πρός την προσευχή ,πρός την μελέτη της Αγίας Γραφής   εξ ολοκλήρου .
Με βουλωμένα τα αυτιά ,με  κλειστά τα μάτια , σε κάθε τι εξωτερικό ,με εγκράτεια και κατα δύναμη νηστεία  ,αυτό μόνο θα προκαλέσει την πνευματική αναγέννηση .
 
“ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ” , οὐχ ἁμαρτάνει , ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ 
αυτός είναι ο  αληθινά  ευτυχισμένος. 
 
Η έρημος της αναγέννησης και ο κόσμος της ανακύκλωσης .
 
Κάθε αποκαλυπτικό  σάλπισμα ,  κάθε φιάλη  , μπορεί να μοιάζει καταστροφική  και  έτσι είναι για τον κόσμο 
 Είναι όμως  η  κλήση  του ΘΕΟΥ  για την “έρημο “  της αναγέννησης  μου 
εγώ θα διαλέξω τον δρόμο γα την έρημο ή  θα  μείνω στον “κόσμο “
 που στο τέλος θα με ανακυκλώσει ,θα με στύψει και θα με πετάξει  ” άχρηστο”….. 
 
 
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας

Αφήστε μια απάντηση