ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 15-19 (Η έβδομη σάλπιγγα)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

11-15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαι· ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
11-16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, οἳ κάθηνται ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ

11-17 λέγοντες· εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας,
11-18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.
11-19 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης Κυρίου ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

11-15 Και ο έβδομος άγγελος σάλπισε. Και έγιναν μεγάλες φωνές στον ουρανό που έλεγαν: Η βασιλεία του κόσμου μας έγινε του Κυρίου μας και του Χριστού Του και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων.

16, 17, 18. Και οι εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι που κάθονταν στους θρόνους τους μπροστά στο Θεό έπεσαν και Τον προσκύνησαν λέγοντας: Σε ευχαριστούμε Κύριε, Θεέ Παντοκράτορα, που πάντα υπήρχες και υπάρχεις και θα έρχεσαι, γιατί έλαβες τη μεγάλη σου δύναμη και βασίλευσες. Και τα έθνη οργίστηκαν αλλά ήρθε η οργή Σου και ο καιρός να κρίνεις τους νεκρούς και να δώσεις στους δούλους σου, τους προφήτες και αγίους και στους σεβόμενους το όνομά Σου, τους μικρούς και τους μεγάλους και να καταστρέψεις όσους καταστρέφουν τη γη.

(Οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι είναι οι εκλεκτοί άγιοι του Θεού, που αξιώθηκαν λόγω των ενάρετων έργων τους, να καθήσουν σε θρόνους ενώπιον του Θεού. Αυτοί Τον προσκυνούν και Τον δοξάζουν αφενός για την ευεργεσία Του στους δίκαιους, αφετέρου για την τιμωρία στους αμαρτωλούς. Καιρός των νεκρών είναι ο καιρός της Τελικής Κρισης και της συντέλειας του κόσμου κατά τον οποίο θα δοθεί εκάστω κατά τα έργα αυτού. Όπως ακριβώς στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς διαιρεί αυτούς που φέρουν καρπούς σε τρεις τάξεις – τους μεν εκατό, τους δε εξήντα, τους δε τριάντα- έτσι κι εδώ ο Ιωάννης τους διαιρεί σε προφήτες, αγίους και φοβούμενους το όνομα του Θεού. Αυτοί που καταστρέφουν τη γη είναι οι αμαρτωλοί, εκείνοι που έχυσαν αθώα αίματα και που έκαναν βέβηλες πράξεις. Σε αυτούς θα πέσει η οργή του Θεού.)

19. Και άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης μέσα σε αυτόν. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χαλάζι πολύ.

(Ο ναός του Θεού στον ουρανό είναι τα ουράνια και υψηλά νοήματα, στα οποία αποκρύπτονται και φυλάσσονται τα αγαθά που θα λάβουν οι δίκαιοι, α οφθαλμός ουκ είδεν και ους ουκ ήκουσεν. Αυτή η γνώση παρομοιάζεται με την κιβωτό του Θεού. Η μεν κιβωτός του Νώε δεν ήταν η αλήθεια αλλά προτύπωση αυτής. Σε αυτή τη ζωή οι οφθαλμοί της ψυχής δεν είναι ικανοί να δουν τα ουράνια. Στη μέλλουσα ζωή όμως θα ανοιχτεί ο ναός του Θεού στον ουρανό και θα αποκαλυφθεί στον άνθρωπο η γνώση που υπάρχει εκεί και θα δει την κιβωτό της διαθήκης, δηλαδή τα αγαθά που θα απολαύσουν οι δίκαιοι. Και όπως κατά την εμφάνιση της σκιώδους κιβωτού στο όρος Σινά έγιναν αστραπές, βροντές, φωνές και σεισμός, έτσι και όταν οι δίκαιοι θα απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά, στους αμαρτωλούς θα συμβούν απειλές και τρόμος και οργή που θα πέφτουν καταπάνω τους ως χάλαζα μεγάλη.)

 

Αφήστε μια απάντηση