ΑΡΘΡΑ 28 Ιούλ 2022 - 20:57

” λύκοι βαρεῖς “

” λύκοι βαρεῖς “
Χαίρεται.
Ματθ. 10,16       ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· 
Όταν ο Χριστός μιλούσε  στους μαθητές του για “λύκους ” ,δεν έλεγε για τους κακούς του κόσμου ,αλλά για τους  “λύκους “   που  είναι ανάμεσα στα πρόβατα του .
Ο “κοσμικός λύκος “  είναι   εμφανής και τον αποφεύγεις 
 
οι ” λύκοι βαρεῖς” είναι οι  άκρως επικίνδυνοι ,κρυμμένοι μέσα στα πρόβατα… …
Αυτούς που τώρα ως “γάγγραινα “,σαν “καρκίνος” είναι γεμάτοι η Εκκλησία 
Η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτοι   ΑΓΙΟΥΣ     αλλά και  προδότες  λύκοι βαρεῖς” 
Η  Εκκλησία  είναι  ένα  “εργοστάσια  παραγωγής’  που   βγάζει  δύο  είδη 
 Παράγει “Αγίους “ ,μάρτυρες ,προφήτες αλλά και  ρασοφόρους “λύκους  βαρεῖς” κάθε είδους  ,αποστάτες ,αιρετικούς  ….
Ιω. 14,6             λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
 
Η Εκκλησία προτείνει έναν μόνον τρόπο και δρόμο    ,από  το  “Κατ’ εικόνα στο  καθ’ ομοίωσιν”  διά του Ιησού Χριστού .
Αλλά πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει κάποιος και να αποφύγει τους “λύκους  βαρεῖς” την “πλάνη “που παραμονεύουν ανάμεσα στα πρόβατα και προτείνουν ως 
άλλοι  “δράκοντες “  ευκολότερους τρόπους .
 
Ιω. 3,8              τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος.
 
Ο Ιησούς  όταν  μίλαγε  στους μαθητές του  ,δεν μιλάει  μόνο σε αυτούς εκείνη την εποχή ,αλλά  μιλάει  και  σε κάθε  “καρδιά ” που βρίσκει  ανοικτή .
Αοράτως  διδάσκει κάθε  μετέπειτα “μαθητή “  ,τον φυλάει από  τους “λύκους “ του ,διαλύει  την έπαρση ,την αλαζονεία ,
μετά δίνει την ταπείνωση  και την ΜΕΤΑΝΟΙΑ  .
Αλλά σε ποιους ; 
 
Ιω. 6,44             οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
 
Η διδασκαλία του Ιησού, η μαθητεία  μέσα στον “κόσμο ” συνεχίζεται , με  νέες  τάξεις  μαθητών και επίπεδα  ,έως της συντελείας  του κόσμου .
Μαθητές που ”  ὁ πατὴρ  ελκύει  ” 
Ταπεινώνει ,ισοπεδώνει  ,τσακίζει  “καρδιές ”  καθαρίζει ψυχές, προστατεύει  από την θανατηφόρα ,
 
Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος ,για να πας στον “παράδεισο” πρώτα περνάς  και  μαθαίνεις την “κόλαση ” …
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ    ΜΕΤΑΝΟΙΑ     ΣΩΤΗΡΙΑ 
Σε όποιον θα αντέξει  τον ανασταίνει   , τον φωτίζει  αλλά και τον φυλάει από τις  “κοπριές “  και τέλος τον δοξάζει .
Με μόνιμα  ηττημένο αντίπαλο όλες τις εποχές τους “λύκους  βαρεῖς”   
 
                  Οι  πρώτοι  ” λύκοι βαρεῖς” και το ποίμνιο τους .
.
Λουκ. 12,1  .προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
 
Ο Ιησούς έχει τους δικούς του μαθητές μέσα στο χρόνο και τους λέει προσέχετε ” 
Όχι από τους φαρισαίους  ως πρόσωπα  , τα πρόσωπα τους ,θα σας ξεγελάσουν ..
Αλίμονο  μην σας ζυμώσουν στην “ζύμη “τους  ,σας τυλίξουν με την υποκρισία τους 
 
Εξωτερικό σχήμα “άγιο ” αλλά μέσα    “Θεός φυλάξοι ”   
 
” μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενοι” 
 
Γιατί και οι φαρισαίοι είχαν  και   έχουν  τους δικούς του μαθητές  ,τουςἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας” μόνο το εξωτερικό σχήμα ,όπως ο Ιούδας ,που ” μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενοι” .
 
Δεν μπορούν να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ ,είναι τυλιγμένοι μέσα  και ζυμωμένοι  στο ψέμα των “λύκων ” ,αρνούνται  ” τὴν δὲ δύναμιν της εὐσεβείας ” 
Β Τιμ. 3,5    ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι.
 
Οι γενεές των φαρισαίων  και αυτές συνεχίζουν να  υπάρχουν  και να  ζυμώνουν  νέους “φαρισαίους ”  νέους “λύκους ”  ακόλουθους ,νέους αιρετικούς ,νέους πλάνους ,ψεύτες  ,ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.
Με εξωτερικά “σχήματα ”  μόρφωσιν εὐσεβείας,,γνώσεων ,τηρήσεως των τύπων ,που δύσκολα  κανείς διακρίνει  την “πλάνη “ τους .
 
Β Τιμ. 3,7           πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.
 
Όταν ‘κολλάω ”  σε έναν   “ἔχοντα  μόρφωσιν εὐσεβείας, ” δεν φταίει  μόνο αυτός  που ψάχνει  για “οπαδούς ”   αλλά  και εγώ που ψάχνω την εύκολη   σωτηρία ,με ανυπακοή και ανοχή  μα κυρίως ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ .
 
Δεν  θέλω να μάθω την “ΑΛΗΘΕΙΑ ”  αλλά  γυρίζω  γύρω γύρω από αυτόν  παριστάνοντας ότι  θέλω να μάθω την ΑΛΗΘΕΙΑ  ,ακούω τα ίδια και τα ίδια αλλά δεν θέλω την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Δεν μπορώ να κάνω το κυριότερο ΥΠΑΚΟΗ ,ο “πονηρός ” είναι ο ισχυρός μέσα μου πλέον και κρύβεται βαθιά ,εγώ τον   αφήνω.
 
Υποκρίνομαι ότι  δέχομαι τις εντολές ,αλλά μέσα μου δεν τις δέχομαι ,όπως και ο 
“δάσκαλος ” μου ,που έχει  άλλον αφέντη από αυτόν που εξωτερικά φαίνεται .
 
Η χαλαρότητα του πνευματικού πατέρα “σκοτώνει το πνευματικό του παιδί 
Ο   Κύριος διδάσκει την αυστηρότητα .
 
Ιω. 6,60   .σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
 
Ο  Χριστός είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ  ,  μπορώ να τον “δώ” μόνο όταν είμαι έτοιμος να ακούσω την ΑΛΗΘΕΙΑ μόνο αν γίνω “πρόβατο ”  μέσα σε λύκους όπως αυτός .
 
Αλλά εγώ επιλέγω τους  από έξω  “ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας”   και από μέσα είναι ” λύκοι βαρεῖς”  . Τους επιλέγω  γιατί αρνούμαι την ΑΛΗΘΕΙΑ ….
 
“τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ”
 
Δεν φταίει μόνο κάποιοι   πνευματικοί   αν είναι ” λύκοι βαρεῖς”εγώ τους διαλέγω 
 
Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
Θα έλθη η ώρα που θα ξεκινήσει το κυνήγι του λύκου ,για να σωθούν κάποια προβατάκια  ….
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας .
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση