ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ 6-13 (Τα μηνύματα των τριών αγγέλων)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

14-6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,
14-7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· φοβήθητε τὸν Κύριον καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.
14-8 καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα ἔθνη.
14-9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
14-10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.

14-11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
14-12 ῟Ωδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ.
14-13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· γράψον, μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

6, 7. Και είδα άλλο άγγελο, να πετά στο μεσουράνημα έχοντας αιώνιο ευαγγέλιο, για να ευαγγελίσει τους κατοικούντες στη γη και κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό λέγοντας με δυνατή φωνή:
Φοβηθείτε το Θεό και δοξάστε Τον, γιατί ήρθε η ώρα της κρίσης Του και προσκυνήστε τον ποιητή του ουρανού και της γης και της θάλασσας και των πηγών των υδάτων.
(Ο άγγελος ίπταται στο μεσουράνημα λόγω της σοβαρότητας αυτών που έχει να ευαγγελίσει στους δίκαιους.
Τα ονομάζει Ευαγγέλιο, επειδή φέρνει στους δίκαιους το χαρμόσυνο μήνυμα των αγαθών και των μισθών που τους περιμένουν στην αιώνια ζωή, εφόσον σε αυτήν κοπίασαν και κακόπαθαν για το Χριστό.
Το Ευαγγέλιο αυτό λέγεται αιώνιο, επειδή τα αγαθά αυτά είναι ετοιμασμένα προ πάντων των αιώνων και θα παρέχονται στην αιωνιότητα σε εκείνους από κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος που ευαρέστησαν το Θεό.
Το “φοβήθητε τον Θεόν” φανερώνει πόσο φοβερή θα είναι η ώρα της κρίσεως ακόμα και για τους δικαίους, πόσο μάλλον για τους αμαρτωλούς.)

8. Και άλλος άγγελος ακολούθησε λέγοντας:
Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η πόλη η μεγάλη, διότι από το κρασί του θυμού της πορνείας της πότισε όλα τα έθνη.
(Μετά τα χαρμόσυνα μηνύματα προς τους δίκαιους ακολουθούν οι απειλές προς τους αμαρτωλούς.
Η Βαβυλώνα έχει την έννοια της σύγχυσης και ταραχής και συμβολίζει τον παρόντα κόσμο.
Θυμίζει τον πύργο της Βαβυλώνας, που αποπειράθηκαν, να οικοδομήσουν οι απόγονοι του Νώε, κενόδοξοι όντες, που κοπίασαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Έτσι και όσοι έχουν γήινο φρόνημα και οικοδομούν σε αυτόν τον κόσμο, μάταια κοπιάζουν, αφού κανένα όφελος δε θα έχουν την ώρα της μέλλουσας κρίσης και της συντέλειας του κόσμου.)

9, 10, 11, 12. Και τρίτος άγγελος ακολούθησε λέγοντας με δυνατή φωνή:
Αν κάποιος προσκυνεί το θηρίο και την εικόνα του και λαμβάνει χάραγμα στο μέτωπο ή το χέρι του και αυτός θα πιει από το ανέρωτο κρασί του θυμού του Θεού, που είναι στο ποτήρι της οργής Του και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους αγίους αγγέλους και στο αρνίο.
Και ο καπνός του βασανισμού αυτών θα είναι αιώνιος και δε θα έχουν ποτέ ανάπαυση.
Εδώ θα φανεί η υπομονή των αγίων που τηρούν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού.
(Η φωνή του αγγέλου είναι δυνατή, για να διεισδύσει όχι μόνο στα αυτιά αλλά και στις διάνοιες αυτών που ακούνε.
Θηρίο είναι ο Αντίχριστος και η προσκύνησή του δηλώνει υποταγή στα φθοροποιά θελήματά του. Εικόνα του θηρίου είναι και όποιος εξομοιώνεται με αυτό αντιγράφοντας τις κακές πράξεις και την άθεσμο πολιτεία του.
Το χάραγμα στο μέτωπο συμβολίζει την υιοθέτηση των πονηρών δογμάτων του Αντίχριστου ενώ στο χέρι σημαίνει την τέλεση των πονηρών θελημάτων του.
Εκείνος που θα λάβει το χάραγμα, θα πιει από το κρασί του θυμού του Θεού, το οποίο θα είναι άκρατο, δηλαδή ανέρωτο. Αυτό σημαίνει τα εξής:
Ότι θα προκαλεί ζάλη και κεφαλαλγία στους αμαρτωλούς.
Ότι θα είναι αμιγώς οδύνη, λύπη και στεναγμός χωρίς ούτε ίχνος ανακούφισης.
Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τον παρόντα κόσμο, όπου τόσο τα χαρμόσυνα όσο και τα λυπηρά είναι κεκραμένα, δηλαδή νερωμένα, εφόσον δεν υπάρχει η απόλυτη χαρά ή η απόλυτη λύπη, όπως στην άλλη ζωή.
Καπνός του βασανισμού αυτών που θα λάβουν το χάραγμα είναι το σκότος το εξώτερον και οι στεναγμοί και οι κραυγές απόγνωσης των κολαζομένων.
Οι αμαρτωλοί θα βασανίζονται ενώπιον των αγγέλων, αφού στην παρούσα ζωή οι άγγελοι τους φρουρούσαν και προσπαθούσαν, να τους καθοδηγήσουν προς την αλήθεια αλλά εκείνοι δεν πείθονταν.
Επίσης ενώπιον του αρνίου επειδή το αρνίο θυσιάστηκε υπέρ αυτών αλλά και πάλι εκείνοι δεν ακολούθησαν τις εντολές Του.
Οι δε άγιοι αναλογιζόμενοι τα αγαθά που ετοιμάστηκαν για τους δικαίους και τα κολαστήρια που ετοιμάστηκαν για τους αμαρτωλούς επέλεξαν, να τηρήσουν τις εντολές του Θεού και να φυλάξουν την πίστη στο Χριστό ακόμα και στις ημέρες των διωκτών, των τυράννων και του Αντιχρίστου.)

13. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό να μου λέει:
Γράψε. Μακάριοι οι νεκροί που πεθαίνουν από τώρα, αφού έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου.
Ναι, λέει το πνεύμα. Για να αναπαυθούν από τους κόπους τους, αφού τα έργα τους θα τους ακολουθήσουν.
(Το Άγιο Πνεύμα προστάζει τον Ιωάννη, να γράψει, ότι εκείνοι που στον παρόντα κόσμο θα νεκρώσουν τα υλικά τους σώματα με την εγκράτεια ή που θα λάβουν μαρτυρικό θάνατο για τον Ιησού θα απολαύσουν στη μέλλουσα ζωή την ευδαιμονία και τη μακαριότητα.)

Αφήστε μια απάντηση