ΑΡΘΡΑ 3 Σεπ 2022 - 20:42

ο χρυσός και ο Χριστός .

ο χρυσός και ο Χριστός .
Χαίρεται
Ιω. 17,21           ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν
 
Ο Άγιος Πορφύριος  μίλησε  και προφήτευσε  για   το  ” νέο πλήρωμα “, αλλά και για αυτόν τον χρηστό Κυρίου  που θα ενώσει το “νέο πλήρωμα ”   όπως  ” πάντες ἓν ὦσι”.Τότε θα αναγνωρίσει αδερφός τον αδερφό …  
Πλήρωμα είναι μία ομάδα από αδερφια ,μία εκκλησία  είναι  μια ομάδα με πνευματικά αδέρφια ,με έναν αρχηγό ,με μία κεφαλή τον Χριστό και μέλη όσους τον πιστεύουν .
 
Τι είναι ο ναός  και τι δεν πρέπει να είναι ..
 
Εκκλησία δεν είναι όσοι πάνε στον ναό ,αλλά όσοι  “ακούνε”  τον  Χριστό ,που είναι πανταχού παρών και όχι μόνο στον ναό .
Ο ναός απλά καθαρίζει τα παράσιτα  διευκολύνει την επικοινωνία ,βοηθάει   μυστηριακά  
όταν είναι γεματος “σκάνδαλα “ δεν βοηθάει ,αλλά κατασκανδαλίζει,έτσι  έρχεται η ώρα  της εκδίωξης των εμπόρων κάποια στιγμή .
‘Οταν αποτύχει το παλαιό ,χάσει τον Χριστό ,τότε ξεπετάγεται νέο  και εκδιώκει το πάλαιο .
ΠΑΝΤΑ κάτω από την μύτη του “αντικειμένου ”  ,βγήκε η Θεοτόκος , οι Απόστολοι ,οι άγιοι ,ο ίδιος ο Χριστός και ίδρυσε την εκκλησιά του .
 
Το  “νέο πληρώμα ”  είναι  χωρίς ” golden boys “. 
Ο απόστολος Παύλος  μιλά και περιγράφει  το  “νέο πλήρωμα ” στην πρώτη  πρός  Κορινθίους  επιστολή .
Αρχικά λέει  ότι ανάμεσα μας δεν  υπάρχουν  οι εκλεκτοί της κοινωνίας , οι δυνατοί ,οι σοφοί ,ούτε ευγενείς “κατά σάρκα ” .
Το τότε νέο πλήρωμa δεν  είχε “golden boys” ποτέ δεν έχει.
 
 
Α Κορ. 1,26        Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς,
 
Α Κορ. 1,26              Οι κατά κόσμον σοφοί κλείουν ένεκα του εγωϊσμού τα μάτια και τα αυτιά των εις την σοφίαν του Θεού· Αλλωστε κυττάξετε και σεις, αδελφοί, ότι εις την πρόσκλησιν, που σας απηύθυνεν ο Θεός, δεν υπήκουσαν και δεν την εδέχθησαν πολλοί σοφοί κατά κόσμον ούτε πολλοί από εκείνους που έχουν δύναμιν και εξουσίαν ούτε πολλοί με ευγενή και αριστοκρατικήν την καταγωγήν,
 
Μέσα από την αμαρτία …
 
Το “νέο πλήρωμα ”  αντίθετα είναι και θα είναι  , ανθρωποί  άσημοι ,άγνωστοι ,αδύναμοι ,εξουθενωμένοι .διαλυμένοι από την αμαρτία ,το κεντρί και το δηλητήριο της , με ένα κοινό χαρακτηριστικό  Την  ΜΕΤΑΝΟΙΑ τους  και το ΕΛΕΟΣ του Θεού να τους τυλίγει .
το “νέο πλήρωμα ”  αντικαθιστά  πάντα και κάθε φορά ,την ροπή πρός τον φαρισαισμό, την τυπολατρία που γεμίζει την Εκκλησία .
την χριστεμπορία ,έχει τα εξής χαρακτηριστικά ,σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο .
 
Α Κορ. 1,27        ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,
 
Α Κορ. 1,27               αλλά τουναντίον ο Θεός εδιάλεξε, δια την καλήν των διάθεσιν, τους απλοϊκούς αυτούς, τους οποίους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, δια να καταντροπιάση έτσι τους σοφούς. Και εδιάλεξε τους αδυνάτους κατά κόσμον, δια να καταντροπιάση εκείνους που έχουν ισχύν και επιρροήν.
 
Α Κορ. 1,28        καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,
 
Α Κορ. 1,28              Και εδιάλεξεν ακόμη ο Θεός εκείνους, που έχουν άσημον κατά κόσμον την καταγωγήν, και τους περιφρονημένους εκ μέρους των ανθρώπων του κόσμου· και εκείνους που οι σοφοί και ισχυροί τους αντιπαρέρχονται με περιφρόνησιν, σαν να μη υπάρχουν καν. Τους εδιάλεξεν ο Θεός, δια να καταλύση και να αποδείξη χωρίς καμμίαν αξίαν εκείνους, τους οποίους ο κόσμος θεωρεί μεγάλους και ισχυρούς.
 
 
Λουκ. 5,32οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους..
Δεν έχω έλθει να καλέσω δικαίους η εκείνους που θεωρούν τον εαυτόν των δίκαιον…
 
“θεωρούν τον εαυτόν των δίκαιον”
Όσοι  σοφοί  ,δυνατοί ,ευγενείς ,διάσημοι ,πλούσιοι ,είναι αυτοί που πιστεύουμε  στις δυνάμεις μας  ,στον πλούτο ,στις γνώσεις ,στις σπουδές μας  ,στα αξιώματα μας ,στα οικογενειακά μας   ονόματα ,”τζακιά”  .
Ακόμα και πολυσπουδαγμένοι Θεολόγοι , ιερείς ,μητοπολίτες , φανεροχριστιανοί ,είναι δύσκολο να ξεφύγουν από την κενοδοξία και θέλουν να φαίνονται συνεχώς .
Ακόμα και το ράσο που φοράμε ,αν φοράμε ,πολλές οι φορές που πλανώμεθα για τις αγαθές μας προθέσεις  .
Είναι δύσκολο ,σχεδόν ακατόρθωτο να “δουν ” να ακούσουν τον Χριστό  και λεφτά και δόξα να μην είχαν δεν θα τον ΄ήθελαν ,δεν περνάει το καραβόσκοινο από την τρύπα της βελόνας .
Όσοι επιλέξουν τον χρυσό ,την δόξα ,παρά αλλήλων , τις περισσότερες αν όλες δεν το κατανοούν ,αλλά αντίθετα  νομίζουν ότι υπηρετούν τον Θεό 
 
Ιω. 16,2             ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.
 
Έτσι τους δίδεται απλόχερα ο “χρυσός “  η δόξα και η φήμη  αυτού του κόσμου  ,αυτόν θα θέλουν ότι  και να γίνει ,ότι και αν τους πείς ,ότι και αν τους κάνεις .
Λουκ. 5,32                 …. ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
Λουκ. 5,32                …   .αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν
Κάποιοι άλλοι θα  διαλυθούν ,θα εξουθενωθούν ,θα  πέσουν πολύ χαμηλά ,θα βουλιάξουν σχεδόν στην αμαρτία ,θα  απορριφθούν από αυτόν τον κόσμο  ,θα περάσουν  επτά σφραγίδες βασανά  ,θα ακούσουν επτά σαλπιγγές ,θα πιούν επτά φιάλες δηλητήριο  ..
Στο τέλος όμως θα πούν αυτοί οι  ταπεινωμένοι  τυφλοί  μωροί ,ανόητοι  ,  οι ανύπαρκτοι  για τον κόσμο ,αγενείς ,οι αδύναμοι , οι εξουθενωμένοι . 
 
Ματθ. 9,27        Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ.
 
Αυτός είναι ο  στόχος του Θεού ,μέσα από τι σφραγίδες ,τις σαλπιγγές ,τις φιάλες  ,της Αποκάλυψης .
Αυτούς που θα τον καλέσουν“ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ.”  για βοήθεια  .
Αυτό θα  είναι πάντα το “νέο πλήρωμα “,  αυτούς  θα  επισυνάξει την κατάλληλη ώρα ,αυτούς που απέρριψαν τον χρυσό και διάλεξαν τον Χριστό 
 
Ας μας δώσει ο Χριστός τα μάτια ,να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής ,να βλέπουμε  τα πράγματα πως είναι και όχι πως νομίζουμε ότι είναι, μέσα στις ψυχές ,στις καρδιες ,των ανθρώπων 
Να βλέπουμε τους φαρισαίους ,να βλέπουμε και τους άλλους ,τους εξωθενημένους και να ευχόμαστε να ανήκουμε  σε αυτούς ..
 
 
Μαρκ. 13,27  ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση