ΑΡΘΡΑ 28 Σεπ 2022 - 8:37

Η μεγάλη απόδραση .

Η μεγάλη απόδραση .
Χαίρεται
Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
Ευλογία είναι ενώ είμαι τυφλός. να έχω κάποιον που βλέπει ,να με οδηγεί στο ΦΩΣ και την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Κατάρα αντίθετα είναι ,να τρέχω από  ψευδοχριστό σε ψευδοπροφήτη και από πλανεμένο γέροντα σε πλανεμένο γέροντα ,για να με οδηγεί  εἰς βόθυνον.
Την επιλογή φωτισμένου πνευματικού οδηγού την κάνει ο Θεός ,ενώ την επιλογή πλανεμένου την επιτρέπει ο Θεός για να πάθω ,να  πονέσω, από την πονηρή κενή  διδασκαλία. να πέσω  εἰς βόθυνον  στο σκοτάδι και ίσως μάθω και επιστρέψω .
 
Ιω. 17,9   Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι
 
Ο φωτισμένος οδηγός ,ο αληθινός γέροντας ,σκεπάζει τα  πνευματικοπαίδια του με  προσευχή , στον πειρασμό. όπως έκανε και ο Κύριος για τα  πνευματικοπαίδια του ,τους μαθητές του .
Τα ενδυναμώνει για να τα βγάλουν πέρα ,δεν τους παίρνει τον πειρασμό , αλλά  στέκεται δίπλα τους προσευχόμενος στην δοκιμασία .
 
Ιω. 17,15   οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾿ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
 
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφαλαίο 17  ο Κύριος ως πνευματικός οδηγός  ,παρακαλεί ερωτά  τον Πατέρα για τους μαθητές, τα παιδιά του ,τα τεκνία του .
Παρακαλεί για όλους αυτούς που θα το ακολουθήσουν μέσα στον χρόνο και όχι για τον κόσμο.
Σε όλο αυτό το κεφάλαιο ,κάνει αυτό που κάνει σε κάθε θεία λειτουργία ως αρχιερέας .
‘Όπως και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του αποκαλεί τους μαθητές του επίσης παιδιά του και παρακαλεί  προσεύχεται στον Κύριο  ,τον Μεσσία να μεσιτεύσει .
 
Α Ιω. 2,1           Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε· καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·
 
Ο κάθε πνευματικός ,γέροντας   ,πνευματικός οδηγός  ,κληρικός ,μοναχός ακόμα και λαϊκός  για να μπορέσει να συμβουλεύσει ,να οδηγήσει ,να  σκεπάσει από τον πειρασμό  κάποιον, πρέπει να έχει παρρησία στον Κύριο 
΅Ειδάλλως θα συμπαρασύρει   εἰς βόθυνον  οποίον  τον ακολουθήσει .
Τι σημαίνει όμως  εἰς βόθυνον  ;
 
O Κύριος κρυβόταν  ,το μόνο που ζητούσε ως υιός ανθρώπου  ήταν την δόξα του πατέρα
 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ.
Αδιαφορούσε για τα like του κόσμου τούτου ,για τα πλούτη που του έταξε ο σατανάς και του απάντησε
ύπαγε οπίσω μου σατανά.
Το ίδιο και οι μαθητές του,  γλύτωσαν από την ζύμη των φαρισαίων  και ακολούθησαν την ΑΛΗΘΕΙΑ όταν εμφανίστηκε και τους κάλεσε ,την αναγνώρισαν .
 
εἰς βόθυνον, σημαίνει να αγαπώ  αυτόν εδώ τον κόσμο  ,την πρόγευση του άδη ,έχω θυμό .ταραχή ,φόβο ,κατάκριση ,καταλαλιά ,υπερηφάνεια ,δεν βλέπω τον Θεό πίσω και πάνω από όλα ,αλλά τον διάβολο και το κακό 
Δεν μπορώ να δώ τον Θεό  πίσω και πάνω από κάθε γεγονός  ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει.
Σημαίνει να κολλάω σε  πλάνους ,ψευδοπροφήτες και ψευδοχριστούς ,λόγω της υπερήφανης προαίρεσης μου  να βρίσκω  και να με βρίσκουν οι όμοιοι μου και να φτιάχνουμε παπική  σέχτα που λείπει ο Χριστός.
 
ἄφετε αὐτούς….ἐκριζωθήσονται.
 
Πριν ο Κύριος πει  ἄφετε αὐτούς  είπε πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.
Υπάρχει  η φυτεία του Θεού και η φυτεία που δεν είναι του Θεού 
το θέμα είναι να δώσει ο Θεός φώτιση να την ξεχωρίσουμε και να μην μπλέξουμε με αυτήν που δεν είναι του Θεού ,την άκαρπη συκή που θα ξεραθεί στην ώρα της .
Αλλά αυτό πως μπορεί να γίνει ; 
 
φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος.
Επειδή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε  αν ακολουθούμε  ,αν διαβάζουμε ,αν  ακούμε πλανεμένες  διδαχές από ψευδοχριστούς και ψευδοπροφήτες ,γέροντες  και ακολούθους  γερόντων που πλανώνται  επαρμένοι .
Δεν ξέρουμε αν μας  καλούν και μας φωνάζουν από τον βόθυνον   ή από την στενή και τεθλιμμένη οδό .
Ταπεινοφροσύνη είναι να έχω αμφιβολία και να μην πορώνομαι ,να μην φανατίζομαι , από την κάθε πρόσκληση για φανατισμό ,για κινδυνολογία για  εθνικισμό .
Αλλά να  ψάχνω την ησυχία ,την πραότητα ,την ειρήνη ,να αναζητώ τους ειρηνοποιούς να με οδηγήσουν .
 
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.
Μήπως να εμπιστευτούμε τα Μυστήρια ,την προσευχή ,το κομποσκοίνι ,το ψαλτήρι , την Αγία Γραφή,
Να εμπιστευτούμε ,τα κηρύγματα  ,τα βιβλία και τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας  ,τα κηρύγματα φωτισμένων ιεροκηρύκων όπως ο Δημήτριος Παναγόπουλος και πατέρων όπως ο πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός, για να μας αποκαλύψουν  την ΑΛΗΘΕΙΑ .
ΠΡΟΣΕΥΧΗ θα δείξει την ΑΛΗΘΕΙΑ .
 
Μέσα στον πειρασμό ζούμε σε αυτόν τον κόσμο ,μέσα στο κόσκινο του σατανά ,λίγο πριν  βρεθούμε στον βόθυνον ,χωρίς προσευχή είναι σίγουρη η πτώση μέσα και η παραμονή . 
Προσευχή στους Αγίους ,στην Θεοτόκο ,να μεσιτεύσουν να φτάσει η προσευχή μας στον Μεσσία 
Για να μας σώσει και να μας βγάλει από το κόσκινο ,να επιστρέψουμε με μόνη προϋπόθεση μετά, να στηρίξουμε τους αδερφούς μας .
 
 
Λουκ. 22,32        ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
 
Ας μας δώσει ο Θεός διάκριση να βλέπουμε  ποιοι είναι κόσμος, ποιοι είναι παραδομένοι στην πλάνη  που  πρέπει  να  ἄφετε αὐτούς και ποιοι είναι  αδελφιά μας  και  πρέπει  να τους στηρίζουμε  .
στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να ακολουθώ τυφλούς και να αμελώ την προσευχή  , αλλά  να κατακρίνω και να διώκω τα αδέλφια μου ,να μην τα βλέπω ,είμαι εις βόθυνον στο σκοτάδι .
 
Ο απόστολος Παύλος ,παράδειγμα δραπέτη από τον βόθυνον .
 
‘Οπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος  ,ως τρομερός διώκτης των χριστιανών πριν δει τον Κύριο ,ήταν βαθιά χωμένος στην πλάνη   εἰς βόθυνον 
Αλλά μετα  βγήκε από τον Βοθυνόν ,αρά όλοι έχουμε ελπίδα επιστροφής και εξόδου από τον βόθυνον  αρκεί να καταλάβουμε ,να αποδεχθούμε  ότι είμαστε μέσα 
 
Αμέτρητοί οι δραπέτες οι ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ .που ομολογούν ,Ἐγὼ εἰμὶ γῆ καὶ σποδός.
 
Οι Αγιοι που το έσκασαν από τον  Βοθυνόν της αμαρτίας ,της υπερηφάνειας ,της ‘αποψης ότι είναι εκλεκτοί και ξεχωριστοί διαλεχτοί  μέσα στον κόσμο .
Κατάλαβαν ότι δεν έχουν καμία αξία χώμα και σποδός είμαστε .
Αυτοί οι ΑΓΙΟΙ  είναι που γίνονται  μετά στηρίγματα ,βοηθοί , σύμβουλοί ,  τρέχουν και παρακαλάνε τον Χριστό ,για όποιον θελήσει να επιχειρήσει την ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ την αφύπνιση . 

 
Ιω. 4,23             ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.
 
Η μεγαλύτερη παγίδα είναι να πιστεύω ότι δεν είναι αρκετός ο παπάς της γειτονιάς μου ,ο ναός της περιοχής μου και να τρέχω  σε φωτισμένους  ,να διαβάζω  φωτισμένους  , να  ακολουθώ φωτισμένους ,ενώ είμαι χωρίς την χάρη του Θεού 
Ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρών και περιμένει το ΘΕΛΩ μου για να ενεργήσει πάνω μου  …
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση