ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ:

Δεόμεθά σου μήτηρ, κόρη παρθένε αγνή, πόθον μας να εκπληρώσεις, την χάριν να μας δώσεις, Κυρία μου σεμνή.

Παράκληση σου κάνουμε και σε παρακαλούμε, Υγεία σου φωνάζουμε, υγεία σου ζητούμε.

Προσπίπτω ως ταλαίπωρος, ζητώ το έλεός σου, όπως γεννείς μεσίτρια, αγνή προς τον Υιόν σου.

Ίνα ιδείς την θλίψη μας, ακούσεις την φωνή μας
Και επιχύσεις βάλσαμον ελέους στην ψυχή μας.

Καρκίνον, ψυχολογικά και την επιληψία, βάλε συ το χεράκι σου, Ελεούσα Παναγία.

Κοντά σου τρέχουν οι πιστοί και σε παρακαλούνε, ήμαρτον σου φωνάζουνε συγχώρηση ζητούνε.

Γιατί ελύθη πειρασμός από την φυλακήν του με πείσμα μας παρακινεί να γίνουμε δικοί του.

Γι’ αυτό απόψε Παναγία μου, που σε παρακαλούμε το θαύμα σου Ελεούσα μου, την χάριν σου να δούμε.

Χάρισε Παναγία μου εις τους τυφλούς το φως τους, δώσε τους τα ματάκια τους και πάρ’ τους στο πλευρό σου.

Δε σου ζητούμε πλούτη εμείς, δόξες και μεγαλεία,στον κόσμο δώσε φώτιση, υγεία και ευλογίαν.

Από το δρόμο τον κακό πάντοτε να μας βγάζεις και με τη Θείαν Σκέπη σου, εσύ να μας σκεπάζει.”

Αμήν

Προσευχή του Αγίου Παρθενίου, για τον καρκίνο:

” Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο επιτιμών τοις πνεύμασι της ασθενείας και την υγείαν τοις επικαλουμένοις Σε εκ πόθου καρδίας και τη προς Σε πίστει επιδαψιλεύων,
επάκουσον ημών των αμαρτωλών, παρ΄οις, συν ταίς άλλαις, και η τής του καρκίνου μάστιγος δεινή απειλή αφαρπάζουσα εκ μέσου ημών, μετά επώδυνον νόσον και εν βραχεί χρόνω, πατέρας, αδελφούς και τέκνα ημών, βαθείαν δε θλίψιν και οδύνην, εκ του θανάτου αυτών, ον εκ φεύξαι ου δύνανται, προκαλούσαν πάσι.

Τω φωτιστικώ και αγιαστικώ σου Πνεύματι, Κύριε, οδήγησον τους εν ιατρική επιστήμη ερευνώντας εις την του κακού του εξολόθρευσιν, το φάρμακον και τον της Θεραπείας τρόπον αποκαλύπτων,
δύναμιν παράσχου τοις πάσχουσι και υπομονήν και αναψυχήν εν τοις πόνοις, πάσι δε την θεραπείαν ψυχή και σώματι επιβράβευσον, πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Δεσποίνης Ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της Ζωοδόχου Πηγής,

Ης το ύδωρ εν τη βασιλίδι των πόλεων επιχυθέν ασθενούση εκ καρκίνου, το πάθος έπαυσε, του εν αγίοις πατρός ημών Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, των αγίων ενδόξων και θαυματουργών Αναργύρων, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού

Παντελεήμονος και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.”

Βοήθειά μας

Πολυξένη Ρέρρα

Αφήστε μια απάντηση