Το τελευταίο μαύρο ρόδο ..
Χαίρεται
Α Ιω. 5,19    οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.
 
Ο κόσμος  είναι πονηρός ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται   ,όλος ο κόσμος μοιάζει γεμάτος  με  μαύρα ρόδα .
Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζω και υπάρχω ,μεσα στα αγκαθωτά μαύρα ρόδα και εγώ ένα μαύρο ρόδο ,γιατί έτσι απλά το θέλει ο Θεός. 
Για να το θέλει ο Θεός  ,πρέπει να  το αποδεχθώ και  έτσι να αγωνιστώ  ,να βρω το χρώμα και το ΦΩΣ 
Η πάλη ενάντια σε αυτήν την πονηριά του κόσμου , είναι  οι απαραίτητες συνθήκες που οδηγούν στο τέλειο  .
Η  πονηρία του κόσμου ,μέσα στα αγκάθια και τα ζιζάνια ,είναι ο στίβος  μάχης που  δημιουργεί δοκιμασμένους . Δημιουργεί δόκιμους ,μαλακώνει ψυχές και φωτίζει σκοτάδια ,μαθαίνω να αγαπώ.
Σε αυτό τον κόσμο, η στενή και τεθλιμμένη οδό,  είναι  διπλά και παράλληλα με την ευρύχωρη  ὁδὸ την  ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν .
 
Ματθ. 7,14  τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!
 
Α Κορ. 4,9   θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ.
Λέει  ο απόστολος Παύλος για τους αποστόλους .Διότι εγίναμεν παράδοξον θέαμα εις όλον τον κόσμον
Ο Χριστός ,οι απόστολοι  ,οι άγιοι  ,τι   τραβούσαν  αλλά  τι έκαναν  και  τι κάνουν ως απάντηση  στον κόσμο ;
Πως πολεμούσαν ,πολεμάνε και θα πολεμάνε την πονηρία του κόσμου ;
 λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν.
 
Αλλά και πώς φυλαγόταν από τον κόσμο ,δεν  κατέκριναν ,δεν καταδίκαζαν ,δεν λοιδορούσαν ,έφευγαν έκοβαν επαφές ,με τους ακάθαρτους ,τους αμετανόητούς  παρακαλώντας  σημαίνει προσευχόταν  για αυτούς .
εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, …
 
 
Μαρκ. 14,63       ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει·
Ο δε αρχιερεύς έσχισε τα ρούχα του δια την ύβριν τάχα εναντίον του Θεού.
 
Σε αντίθετο δρόμο από τους αποστόλους  , οι ψευδοχριστοί ,οι  ψευδοπροφήτες ,οι χριστέμποροι   που χρόνια τώρα έχουν αποκτήσει  και θα αποκτούν συνεχώς  δικό τους ποίμνιο ,οπαδούς .
Πρόσωπα γνωστά , γράφουν ,μιλούν με  ψευδώνυμα και τίτλους τιμής και διάφορες ιδιότητες, δοξαν παρα αλληλων λαμβανοντες  .
  Φωνάζουν ,και οδύρονται σαν τους φαρισαίους   ,σκίζουν τα ρούχα τους για όλους και για όλα, εκτός από τον εαυτό τους ,μην τολμήσεις να τους πεις κάτι .
Η λύση  είναι μία ,ξεκόβω ,΄εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε
Δεν ευλογώ ,δεν ανέχομαι ,δεν παρακαλώ  ,αλλά  κατηγορώ  ,κατακρίνω   τους πάντες και τα πάντα 
Ενώ δεν μου έδωσε κανένας αυτή την εξουσία και ειδικά ο Θεός  ,αλλά ανέλαβα αυτό το ρόλο μόνος μου  ,τον ρόλο  του δικαστή των πάντων.
 
Λουκ. 18,11  εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων
Σε ευχαριστώ, Θεε μου, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί η και ωσάν αυτός ο τελώνης
 
Το αντίχριστο πνεύμα έχει αριστερή  και δεξιά  πλευρά  ,όχι όμως ευθεία  δεν κοιτά  ψηλά  με συντριβή και μετάνοια ,δεν  κοιτά τον Χριστό  ,αλλά κοιτά και δικαιώνει τον εαυτό του .
Πέφτει από τα αριστερά ως νέα τάξη πραγμάτων , αλλά πέφτει και από τα δεξιά ως  πολέμιο της νέας τάξης  πραγμάτων   οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.
Δεν έχει την συντριβή του τελώνη ,αλλά αυτοδικαιωνεται και σκίζει τα ιμάτια του ,εμπρός στους αμαρτωλούς
 
Λουκ. 18,13  ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.    λέει ο τελώνης 
Ιω. 3,17   οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.
 
Εμπρός στα μαύρα ρόδα αυτού του κόσμου ,εμπρός στους αμαρτωλούς  ,στους διαλυμένους ,στους τιποτένιους, στα μωρά ,τα εξουθενωμένα, τα αγενή  ,τα μη όντα   ,τις ταλαιπωρημένες ψυχές .
Στέκονται οι φαρισαίοι  ,οι ψευδοχριστοί ,οι ψευδοπροφήτες ,οι χριστέμποροι ,αυτού του κόσμου  ,σκίζουν τα ρούχα τους  από αγανάκτηση ,αυτοδικαιωμένοι .
Όμως  έρχεται η ώρα που το μαύρο ρόδο ,θα το δει ο Ηλιος της δικαιοσύνης 
θα ρίξει πάνω του τις ακτίνες του ,θα του δείξει την αγάπη του ,θα του χαμογελάσει ,θα το αγκαλιάσει ,θα το φωτίσει  ,θα του δώσει ΦΩΣ και θα το βγάλει από τον άδη ,θα του δώσει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Θα του δώσει  χρώμα  ,θα του δώσει ζωή ,που την είχε  μέσα του  άσβεστη και κρυφή  , θα το ζωντανέψει .
 
Ματθ. 12,19       οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνήν αὐτοῦ.
Δεν θα φιλονεικήση ούτε θα κραυγάση ούτε θα ακούση κανείς εις τας πλατείας την φωνήν του.
Ο Χριστός δεν ήλθε για να  κραυγάσει όπως οι ψευδοχριστοί ,οι ψευδοπροφήτες ,οι χριστέμποροι
Δεν ήλθε και δεν έρχεται να   καταστρέψει ,να  απωλέσει ψυχές ,αλλά για να σώσει ,δεν ήρθε για να κρίνει 
Δεν ήλθε ακόμα η ώρα της τελικής  κρίσης, ακόμα κηρύττει με ακατάληπτους τρόπους ΜΕΤΑΝΟΙΑ στις καρδιές μας .
Ακόμα δεν τελείωσε τίποτα  ,δεν έφτασε ή ώρα της κρισης ,πως εγώ λοιπόν  κρίνω ; 
 
Αποκ. 6,2  καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
 
Για αυτούς τους ανθρώπους   ,για αυτές τις  βασανισμένες  μαυρισμένες ψυχές  ήλθε και περιδιαβαίνει συνεχώς ο Χριστός την γή  ίνα λύση τα έργα του διαβόλου .
Μέχρι να επισυνάξει και την τελευταία βασανισμένη ψυχη ,το τελευταίο μαύρο ρόδο.
Δίνει   και θα δίνει χρώμα  και φως στα μαύρα ρόδα , δίνει  φως  στα καντηλάκια που τρεμοπαίζουν ,δένει  τα καλάμια που είναι έτοιμα να σπάσουν.
Θα  περιδιαβαίνει συνεχώς την γη  και θα συλλέγει μαύρα ρόδα και θα τους δίνει χρώμα ,φως και ζωή  .
 
Ματθ. 12,20       κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
Καλάμι τσακισμένο δεν θα το συντρίψη και φιτίλι μισοσβησμένο, που καπνίζει, δεν θα το σβήση, έως ότου οδηγήση εις νίκην και καταστήση σεβαστήν εις τας καρδίας των ανθρώπων την δικαιοσύνην του Θεού. 
 
Ανθρώπους τσακισμένους από τας πικρίας της ζωής και το βάρος της αμαρτίας, που κινδυνεύουν να χάσουν κάθε ελπίδα σωτηρίας των, όχι μόνον δεν θα τους απογοητεύση, αλλά θα τους ενθαρρύνη να δεχθούν τον νόμον και την σωτηρίαν που τους δίδει ο Θεός και να εξέλθουν έτσι νικηταί.
Ο Θεός είναι  δίκαιος  για τους αμετανόητους και ελεήμων για τους μετανοημένους , τιμωρός πάντως δεν είναι…
 
όσο υπάρχουν μαύρα ρόδα , με κρυμμένη μέσα τους την  ελπίδα, που περιμένουν  την μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ  ,τον μόνο που μπορεί  να τα φωτίσει ,να τους δώσει ζωή και χρώμα ,που τον  περιμένουν ως Χριστό και  Κύριο  .
Τόσο ο  Κύριος , ο  λευκός καβαλάρης ,ο Υιός και ΛΟΓΟΣ του Θεού ,θα καλπάζει στην γή και θα δίνει με την ΜΕΤΑΝΟΙΑ  χρώμα ,ζωή το  ΦΩΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  στα μαύρα ρόδα πριν σβήσουν , πριν πεθάνουν ,πριν χαθούν στο σκοτάδι του άδη ,μέχρι και το τελευταίο .
 
Όλοι μαύρα ρόδα είμαστε μακριά από τον Χριστό και έχουμε ευκαιρία  ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση