Ο προφητευμένος περιγράφεται στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ .
Χαίρεται
Αποκ. 2,26  δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν
Στην επιστολή που υπαγορεύει  ο Κύριος  πρός στην εκκλησία της Θυατείρων  ,στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο  Υπάρχει μία παράγραφος που αναφέρει για κάποιον, στον όποιον  ο Κυριος θα του δώσει εξουσία επί των ειδωλολατρικών  εθνών  .
Μπορεί να φαίνεται ότι μιλάει γενικά  ,αλλά μιλάει για έναν , σε τρίτο ενικό .
 
Αποκ. 2,27         καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου,
 
Δεν μιλά για τον εαυτό του ,αλλά για κάποιον άλλον .ο ίδιος θα ξανά εμφανιστεί στην δευτέρα παρουσία .
Για να δώσει μία  τελευταία ευκαιρία στο πλάσμα του 
προετοιμάζει κάποιον  που  θα του μεταβιβάσει την ίδια εξουσία και δύναμη παρόμοια με εκείνη που όπως λέει   κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου,
Αποκ. 2,26    ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου
 
Αφού τον δοκιμάσει  σκληρά , αποκτήσει  πολύπλευρη πείρα και εμπειρίες  και τον παιδαγωγήσει  στην πίστη ἄχρι τέλους, 
Θα τον προετοιμάσει με τρόπους που μόνο αυτός γνωρίζει  ,όπως τον απόστολο Παύλο στην έρημο της Αραβίας Τον αναφέρει  στο τέλος  ως  ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν  στις δοκιμασίες  τὰ ἔργα μου   που θα περάσει .
Αποκ. 2,26   δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν
 
Μιλά για το μέλλον στην επιστολή πρός την εκκλησία της Θυατείρων ,ο συγκεκριμένος  ,θα έχει την εξουσία  δοσμένη από τον κύριο να ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται,
παρόμοια με αυτή  την εξουσία που έχει λάβει  ο Κύριος  από τον πατέρα. ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου.
 
Αποκ. 2,28         καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
Αποκ. 2,28               Και θα του δώσω ακόμη το λαμπρό πρωϊνό αστέρι,
(την θείαν δηλαδή λαμπρότητα και αίγλην) ώστε να γίνη και αυτός φως.
Ο Κύριος  θα μας δώσει  μία ευκαιρία , θα μας δώσει  μερικές δεκαετίες  ,μερικά χρόνια , θα στείλει Βασιλέα ικανό με την δική του εξουσία και δύναμη .
Για να προετοιμαστούμε εμείς και να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για την τελική μάχη
Να προετοιμαστούμε για το τέλος αυτού του κόσμου ,την ώρα της κρίσεως ,τον δρόμο για την κόλαση ή την Βασιλεία του .
Αποκ. 22,10     ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.
 
Αποκ. 22,5         καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Αποκ. 22,5                Και νύκτα δεν θα υπάρχη πλέον εκεί, ούτε και καμμία ανάγκη λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κυριος ο Θεός θα φωτίζη αυτούς με το απρόσιτον υπέρλαμπρον αυτού φως, και θα βασιλεύσουν στους αιώνας των αιώνων.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση