ΑΡΘΡΑ 22 Οκτ 2022 - 20:44

Στην πρίζα …

Στην πρίζα …
Χαίρεται
Ιω. 1,14   Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ.
 
Ο άνθρωπος ήταν  αδύνατον να έχει την Θεωρία του Θεού μέσα στην ιστορία ,αν ο Θεός και Λόγος δεν ἐγένετο σὰρξ καὶ  δεν ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν .
Το άπειρο ,το αμέτρητο. το άχρονο ,μπήκε μέσα στον χώρο και τον χρόνο ίνα λύση τα έργα του διαβόλου.
Την κατάλληλη ιστορική στιγμή , μόνο για συγκεκριμένο ιστορικά χρόνο  και συγκεκριμένοι άνθρωποι ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ. είχαν την Θεωρία του Θεού ως  σὰρξ .
 
Ιω. 1,14   δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
 
Οι  ιδιότητες  ης δόξας του αυτές  πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας ,τον καθιστούν σωτηρία για κάποιους και για κάποιους  καταστροφή .Η  δόξαν αὐτοῦ  και η Θεωρία της από εμάς τους ανθρώπους έχει μεγάλο  ‘άπειρο, θανατηφόρο ενεργειακό πνευματικό  φορτίο.
Το φορτίο πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας ,η πλήρης φόρτιση που κουβαλά είναι  πηγή  για κάποιους και προκαλεί βραχυκύκλωμα , ηλεκτροπληξία , κεῖται  αρχικά εἰς πτῶσιν  ,και μετά  εἰς  ἀνάστασιν .
 
Λουκ. 2,34 οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον.
 
Το ρεύμα που κινείται μέσα στα καλώδια έχει υλική υπόσταση, αλλά δεν το βλέπω .Αν με χτυπήσει το ρεύμα και πάθω ηλεκτροπληξία  ,το ρεύμα που θα κυκλοφορεί πάνω μου δεν θα φαίνεται .
Τα αποτελέσματα  όμως πάνω μου θα υποδεικνύουν  ,ότι με διαπέρασε ηλεκτρικό φορτίο .
Το φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος είναι υπαρκτό ,μετρήσιμο ,αλλά αόρατο  και σίγουρα υπάρχει ,χρειάζεται αγωγούς για να μεταφερθεί .Υπάρχουν καλοί αγωγοί και κακοί αγωγοί .
 
Ιω. 5 ,26            ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·
 
Στον χώρο του πνεύματος συμβαίνει κάτι αντίστοιχο , το ρεύμα η ενέργεια  η ζωὴν ,που λέγεται  και δόξα 
δεν φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού ,Τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καί τήν φωνήν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει.
ο Υιός και Λόγος είναι πλήρης από αυτή την ζωὴν ,αυτής της δόξας ,είναι πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
Εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι συσκευές ,δημιουργήματα ,πλάσματα του Θεού , ο Θεός μας ζητά ελευθερά ,αυτόβουλα να συνδεθούμε με αυτή την πηγή ενέργειας τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ.
 
Εξ. 20,19    καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν· λάλησον σὺ ἡμῖν, καὶ μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὁ Θεός, μὴ ἀποθάνωμεν.
 
Μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὁ Θεός, μὴ ἀποθάνωμεν.
Αυτή η ένωση ακτίστου Θεού με τον κτιστό άνθρωπό  ,είναι σαν να συνδέεις άπειρα πνευματικά volt  με  συσκευή που  μπορεί να φτάσει σε συγκεκριμένη πνευματική χωρητικότητα ,αντοχή και τάση και όχι άπειρη .
Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού μέσα στον χωροχρόνο ,να ενωθεί ο άνθρωπος μαζί του ,να έλθει σε επίγνωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  χωρίς να καεί .
Ο  Μωυσής ,ο Ιησούς του Ναύη, ο προφητευμένος  ,είναι οι μεσίτες  που οδηγούν τον λαό σε αυτήν την ένωση με τον Θεό ,συνομιλούν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό , όπως στο όρος Θαβώρ .
Μόνο τρείς μαθητές ανέβηκαν .
Εβρ. 12,29         καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.
 
Ο Θεός είναι εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν  ,είναι σημεῖον ἀντιλεγόμενον  είναι πῦρ καταναλίσκον.
Είναι άπειρη  άκτιστη αιώνια πηγή ζωής ,αγάπης ,δεν περιγράφεται με λόγια ,δεν μπορεί να μπει σε κτιστά νοήματα.. Αν λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὁ Θεός, ἀποθάνωμεν. 
 
 
Η Ορθοδοξία ,τα μυστήρια ,το το Άγιο Πνεύμα  που ως ρεύμα μας  διαπερνάει 
Εργάζεται μυστικά  μέσα  από αυτά χωρίς να φαίνεται, βάζει στην πρίζα τον άνθρωπο .
Καθαρίζει γυαλίζει  ,φωτίζει  ,αγιάζει  το σκεύος που λέγεται άνθρωπος ,χωρίς να το κάψει ,
Είναι  αυτός ο μυστηριακός τρόπος  της ένωσης του  ακτίστου με το κτιστό , που πολεμάει να εξαφανίσει η αντικείμενη σκοτεινή οντότητα, που λέγεται σατανάς με τους δαίμονες .
Γιατί βλέπει την δύναμη που υπάρχει μέσα στα μυστήρια ,μεσα στην Ορθοδοξία 
 
Και εκεί που φαίνεται ότι νικάει ,εμφανίζεται ένας άνθρωπος .μια αναλαμπή και του τα χαλάει όλα…
Το μόνο που χρειάζεται ο Θεός  από τον άνθρωπο είναι την ΠΙΣΤΗ του ,τα άλλα τα αναλαμβάνει ο Θεός .
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση