Ο Κορυφαίος εργοδότης όλων των εποχών .
Χαίρεται
Ματθ. 9,38        δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμόν αὐτοῦ.
                        Παρακαλέστε λοιπόν τον Κυριον του θερισμού, να στείλη εργάτας στον θερισμόν αυτού.
 
Το πρόβλημα της εποχής μας είναι η εμπάθεια που δημιουργεί την σκληροκαρδία ,με αποτέλεσμα την βαθιά αδιαφορία για τον πλησίον ,ζητούνται καλοί Σαμαρείτες.
Εμπάθεια είναι η κατάσταση όπου  τα πάθη οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο ,στην πλήρη αναισθησία ,αδιαφορία για  τους άλλους.
Είμαστε μέσα σε αυτό που περιγράφει ο απόστολος Παύλος ἐν ἐσχάταις ἡμέραις , όπου ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί , αναισθησία ,αδιαφορία ,σαρκολατρεία .
Β Τιμ. 3,1           Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·
                        Μαθε δε τούτο· ότι κατά τας τελευταίας ημέρας που θα επακολουθήσουν, θα παρουσιασθούν στον δρόμον της Εκκλησίας καιροί δύσκολοι, περιστάσεις επικίνδυνοι,
Β Τιμ. 3,2           ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι,                                   γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι
                         διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζονικοί, υπερήφανοι, φιλοκατήγοροι και                                ύβρισται, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς ιερόν και όσιον,
Β Τιμ. 3,3           ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι
                          γυμνοί και από την στοιχειώδη στοργήν προς τους οικείους, αδιάλλακτοι και ασυμβίβαστοι,                                   διαβολείς και συκοφάνται, άγριοι και σκληροί, χωρίς καμμίαν αγάπην προς το αγαθόν,
Β Τιμ. 3,4           προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι,
                 προδόται, παράφοροι και αυθάδεις, φουσκωμένοι και σκοτισμένοι από οίησιν, θα αγαπούν                                       περισσότερον τας ηδονάς παρά τον Θεόν·
Β Τιμ. 3,5           ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου.                             άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικόν σχήμα και την εμφάνισιν της ευσεβείας, θα έχουν όμως                               αρνηθή την δύναμίν της. Φεύγε μακρυά από αυτούς,
Το κακό θα σας έρθει από τους “μορφωμένους”.
 
Το επιφανειακό ,επίπλαστο ενδιαφέρον  κρύβει ,σκεπάζει  ,το μίσος  την  ιδιοτέλεια ,την αντιπάθεια ,αυτά υπάρχουν μεσα μου  σκεπασμένα, κεκαλυμμένα με εξωτερικά σχήματα ,μόρφωσης .
τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν
Η πραγματική μου κατάσταση κρύβεται κάτω από ψευτικά σχήματα, μορφές ,ιδιότητες ,αξιώματα  και ενδυμασίες ,υποκρισία λέγεται και τούτους ἀποτρέπου. 
 
Ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ Θεός
 
Ο Θεός  όμως βλέπει την καρδιά μου , τους νεφρούς μου ,αν μπορούν να σπλαχνιστούν  τον πλησίον .
Εγώ δεν το ξέρω ,αν αντέξω να σπάσει η πώρωση μου και να νοιώθω ,να νοιάζομαι ,εκείνος το ξέρει και θα με καλέσει με τον τρόπο του ,για προσλήψη ..
Να βλέπω με τα μάτια της ψυχής, να ακούω την απαλή και σιγανή ,γεμάτη πραότητα φωνή του Θεού μέσα μου .
Από μέσα μου ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος ,ξεκινά το πραγματικό ενδιαφέρον ή βγαίνει αδιαφορία  για τον πλησίον .
Ματθ. 9,36        Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν.
 
Η ικανότητα του Κυρίου της δόξης να σπλαχνίζεται ,να νοιάζεται ,να ενδιαφέρεται  πραγματικά   ,να ΑΓΑΠΑ όλους μας .
Είναι η ικανότητα που  μεταφέρεται στους μαθητές του και σε όσους συμπληρώσουν την αίτηση προσλήψης  που θα τους στείλει ..
Μετά από  σχετική διδακτική  διαδικασία  ,δοκιμασία και δια πολλών  θλίψεων ,ο Θεός προσλαμβάνει   ως Employer of Choice όλων των εποχών
Μαθαίνει του εργάτες του μέσα από θλίψεις ,να αγαπούν και τελικά τους κάνει από δούλους ,φίλους του 
Μοιράζεται τα πάντα μαζί τους πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.
 
Στο μυστικό δείπνο ,λίγο πρίν σταυρωθεί για αυτούς ,για όλους μας ,μας λέει

Ιω. 15,14           ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε.
 
Ιω. 15,15           οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.
Οι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί, λείπουν .
 
Όταν ο ίδιος λέει  δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμόν αὐτοῦ.
Μας λέει πόσο χρειαζόμαστε ανθρώπους που σπλαχνίζονται ,που  μπορούν  να αγαπούν κατά Θεόν και Εν Χριστώ 
Εργάτες του Θερισμού είναι  οι άγιοι  ,που  προετοιμάζονται  ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. 
Αφού περάσουν  δια των θλίψεων  καθαριστούν ,τους διαποτίζει  η ΑΓΑΠΗ του Θεού ,τους κατακαίει ,τους καθαρίζει και στο τέλος  γυαλισμένοι προσλαμβάνονται …και εκπέμπουν  την ΑΓΑΠΗ  ,το ΕΛΕΟΣ  την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  του Θεού γύρω τους .
 
ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
 
Αυτή την στιγμή επέτρεψε ο Θεός  να   κυριαρχούν  οι ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας στον  πνευματικό χώρο
άνθρωποι που  έχουν το εξωτερικόν σχήμα και την εμφάνισιν της ευσεβείας,  έχουν όμως                        αρνηθή την δύναμίν της ,όπως  το προφητεύει ο απόστολος Παύλος ,έτσι και συμβαίνει  με γοργούς ρυθμούς .
Πολλοί οι κλητοί .
 
ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας έχουμε ….ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί… ψημένους ἐργάτας  ψάχνουμε .  
Για νέο πλήρωμα .
Αν περνάς δυσκολίες ,θλίψεις ,ανεργία ,ασθένεια ,φόβο  ,ταραχή , κατάθλιψη ,ίσως είναι  η κλήση για πρόσληψη στον καλύτερο εργοδότη ,τον κύριο και όσο πιο γρήγορα στραφείς πρός τα εκεί ,τόσο πιο καλύτερα 
Όταν  πέσουν και οι επτά φιάλες ,στο κεφάλι μας ,αργά η γρήγορα θα δεχτούμε την  αίτηση προσλήψης .
Είναι η εποχή που προσλαμβάνει ο Employer of Choice όλων των εποχών , εκπαιδεύει , ετοιμάζει  ἐργάτας   ο καλύτερος  εργοδότης ,αυτός του ουρανού .
 
 
Πως συμπληρώνω την αίτηση πρόσληψης  ; 
 
 
Ματθ. 6,6          σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
               όταν θέλης να προσευχηθής, προτίμα το ιδιαίτερον δωμάτιόν σου, κλείσε την θύραν και κάμε την προσευχήν σου στον Πατέρα σου, που είναι αόρατος και σαν κρυμμένος.
 Και ο Πατήρ σου, που βλέπει και τα πλέον απόκρυφα, θα σου αποδώση εις τα φανερά την αμοιβήν σου .
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση