ΑΡΘΡΑ 8 Νοέ 2022 - 7:54

Η μάχη της ερήμου.

Η μάχη της ερήμου.
Χαίρεται
Αποκ. 12,14        καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου.
 
Το σύμβολο της Ορθοδοξίας είναι ο δικέφαλος αετός .
Η Εκκλησία είναι η γυναικὶ  με τις δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ,που αναφέρεται στο δωδέκατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης .
Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο  Χριστός ,  είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ,με δύο φύσεις εἶναι ἑνωμένες ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως.
 
Για αυτό ο αετός  το σύμβολο της Εκκλησίας του είναι δικέφαλος , που ενώνεται σε ένα σώμα .
Ψαλ. 77,15   διέῤῥηξε πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ
ἐν ἐρήμῳ .
Γιατί ο Θεος οδηγεί τον λαό του στην έρημο ,πρίν την γή της επαγγελίας  .αλλά και τι σημαίνει έρημος ;
Γιατί είναι απαραίτητη  η έρημος ως προϋπόθεση σωτηρίας ;
Ο Κύριος έκανε σαράντα μέρες στην έρημο ,για να μας δείξει τον ορισμό του τόπου της προετοιμασίας .
O Ιωάννης ο Πρόδρομος στην ‘έρημο ζούσε ,κήρυττέ ,βάπτιζε , δεν πήγε μέσα στην Ιερουσαλήμ, στον ναό του Σολομώντα .
Η  Οσία Μαρία η Αιγυπτία  στην έρημο έγινε Οσία ,ο Μέγας Αντώνιος στην έρημο έγινε Μέγας .
Ο άγιος Παύλος τρία χρόνια στην έρημο της Αραβίας, πρίν ξεκινήσει το τεράστιο αποστολικό του έργο .
Η έρημος όμως περιέχεται και ως έννοια και στο τελευταίο βιβλίο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
 
Αποκ. 12,6         καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.
 
Έτσι και η Εκκλησία ως γυνή ,με πτέρυγες αετού  φεύγει στην έρημο , στις μέρες του τελευταίου και μεγάλου πειρασμού της ανθρωπότητας . .
Η έρημος ,ο άνυδρος τόπος  ,που δεν υπάρχει κόσμος ,δεν υπάρχουν οι κοσμικοί  πειρασμοί ,είναι ο χώρος που δεν αντέχει το κακό  ,χάνει την δύναμη του .
Εκεί αντίθετα η ψυχή στην μόνωση και στην ησυχία ,  δυναμώνει και  σταδιακά  βρίσκει τον Θεό .
Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ,ενάντια στον κόσμο η φυγή στην έρημο  .
 
Λουκ. 11,24        Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον
Στην έρημο ,στον άνυδρο τόπο  τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα  ,ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον ..
Είναι ο χώρος που ο άνθρωπος βρίσκει  αργά ή γρήγορα την ησυχία του , βρίσκει αργά ή γρήγορα τον Θεό μέσα στην ησυχία ,δεν μπορεί την ησυχία της ερήμου το ακάθαρτο πνεύμα .
Αν μπορέσω να  μείνω  στην έρημο ,εκεί αναπτύσσομαι  ,παλεύω  ενάντια σε έναν αντίπαλο που δεν αναπαύεται  
 δι᾿ ἀνύδρων τόπων.
 
Παντού μπορεί να στηθεί μια έρημος ,μια παλαίστρα .
 
Α Τιμ. 6,8      ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.
                    Οταν δε έχωμεν τας απαραιτήτους τροφάς, κατοικίαν και σκεπάσματα δια να σκεπαζώμεθα, εις αυτά                        θα αρκούμεθα.
Η πνευματική Θεωρία της ερήμου ,είναι εντελώς διαφορετική από την εξωτερική κοσμική . είναι εσωτερική και μπορεί να στηθεί παντού .
Έρημος  του Σινά ,  Σαραντάριο Όρος ,μπορεί να γίνει το σπίτι ,το διαμέρισμα, η μονοκατοικία ,το σπίτι μου ,όπου και αν είμαι ,όταν τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.
Όταν κόψω την τηλεόραση , τα social media ,όταν κόψω τους εξωτερικούς θορύβους  ,όταν φροντίζω για τα απαραίτητα και μόνο για αυτά και παρέχω στους άλλους αυτά που εκείνοι χρειάζονται ,δεν κάνουν όλοι για την έρημο .
Αλλά εγώ  για το εαυτό μου  κρατώ μόνο τα απολύτως απαραίτητα 
τότε είμαι ἐν ἐρήμῳ στην παλαίστρα  της κάθαρσης των παθών , μονομάχος  στην αρένα ενάντια στους δαίμονες ,στην μάχη της ερήμου ,με την Χάρη του Θεού ,βοηθό μου ,συμπαραστάτη και δάσκαλο.
Αποκ. 12,15        καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
 
Το πονηρό πνεύμα  όταν έψαχνε στην έρημο και διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
Βρήκε εκεί  την Εκκλησία  ,εφηύρε τρόπο  να  χαλάσει ,να διαβάλει την έρημο  ,την ησυχία ,την κακοπάθεια ,την πτωχεία ,την ξενιτεία ,που οδηγούν στην σωτηρία ,γύρισε πήρε τον Μαμωνά μαζί του  και  ἔβαλεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν ,κομμένο και τυπωμένο χαρτί ,χρήμα .
Ευρώ και δολάρια ,ὕδωρ ὡς ποταμόν …πακτωλό 
 
Αντί να στραφούμε πρός τον Θεό  ,μέσα από την έρημο να μας στηρίξει  ,όπως έκανε και με τον παλαιό Ισραήλ   που διέῤῥηξε πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ
Στρεφόμαστε  πρός τον δράκοντα που ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄῤῥενα. και αυτός μας δωροδοκεί 
Αυτός  ἔβαλεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν …χρήμα και υποτιθέμενες καλές προθέσεις ,να πνίξει ,να ζαλίσει  την Εκκλησία, το ποίμνιο  με ΕΥΡΩ και δολάρια .
 
ὕδωρ ὡς ποταμόν, πακτωλό χρημάτων .δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.
 
Έλεον θέλω και ου θυσίαν.
Άρχισαν  οι δαίμονες  να μοιράζουν  Ε.Σ.Π.Α  ,άρχισαν  να σκορπάνε  χρήματα ὡς ποταμόν στην ‘έρημο .
Έτσι άρχισαν οι ανακαινίσεις , τα έργα ανάπλασης , οι  επενδύσεις της Εκκλησίας  σε σχιστό ,σε Ελληνικό, με ευρωπαϊκό ,παγκόσμιο χρήμα, σε μονές , μετακινήσεις με ιδιόκτητα ελικόπτερα κ.α .
Οι μέριμνες  ,οι υποχρεώσεις  ,τα δεσμά που φέρνει το χρήμα  που ρέει άφθονο , προσπαθούν  να πνίξουν την Εκκλλησία.
Αυτοί που κάνουν τα έργα  πλανώνται ,νομίζουν ότι αυτός είναι ο ορθός τρόπος λατρείας του Θεού και ότι επιτελούν θεάρεστο έργο . 
Περνάει έτσι σε δεύτερή μοίρα η σωτηρία των αδελφών μου ,του πλησίον μου , προτεραιότητα γίνεται η Θυσία και όχι το έλεον .
 
Η ήσυχη έρημος ,που φτιάχνει αγίους  έγινε εργοτάξιο  ανακαινίσεων ,με τα λεφτά του δράκοντα ,αντί να φυλαχθεί .
 
Η γή θα καταπιεί  τους λάτρεις των Ε.Σ.Π.Α .
 
Η προσπάθεια του δράκοντα  να παρασύρει  τῇ γυναικί βρίσκεται εν εξελίξει ,αλλά θα έχει γνωστή συνέχεια ,
Αφού αποτύχει με την Εκκλησία  ,όταν κάποια στιγμή θα ανοίξει η γή να καταπιεί , αυτούς που δίνουν και αυτούς που παίρνουν τα Ε.Σ.Π.Α ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
2020 προειδοποίηση σημείο … Άγιο Όρος: Βιβλική καταστροφή από την κακοκαιρία
ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν.

‘Οτι φτιάχτηκε και φτιάχνεται με ΕΣΠΑ ,ευρώ και δολάρια  ,ότι σαν ποταμός προσπαθεί να παρασύρει  πνευματικά, ιδεολογικά και υλικά  την Εκκλησία ,θα καταστραφεί από φυσική καταστροφή ,θα το καταπιεί η γή ,τα λένε οι προφητείες των αγίων .

Η Εκκλησία θα διαφυλαχθεί ,θα βγει στην έρημο ,στην ησυχία ,στην ολιγάρκεια ,στην εγκράτεια ,μακριά από τις σειρήνες 
 Αλλά όσους βρει ο δράκων έξω από αυτήν , μακριά από την έρημο και την ησυχία , θα στραφεί πρός αυτούς , τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
 
Αποκ. 12,17        καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
Αποκ. 12,17               Και κατελήφθη από μανίαν ο δράκων εναντίον της γυναικός και επήγε να κάμη πόλεμον εναντίον των υπολοίπων απογόνων της (των ανθρώπων, που θα επίστευαν στον Χριστόν και θα ήσαν αδελφοί αυτού), οι οποίοι θα ετήρουν τας εντολάς του Θεού και θα είχαν σταθεράν και ακλόνητον την ομολογίαν της πίστεως των στον Ιησούν Χριστόν.

 

                           Η έρημος είναι μοναξιά ,είναι θλίψη ,αλλά στο τέλος  …
Ιω. 16,33  …ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση