ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄: Οι άγγελοι με τις επτά έσχατες πληγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’ / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

15-1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ.

15-2 καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας τὰς κιθάρας τοῦ Θεοῦ.

15-3 καὶ ᾄδουσι τὴν ᾠδὴν Μωῡσέως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.

15-4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

15-5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ,

15-6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, οἳ ἦσαν ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

15-7 καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

15-8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ·

15-9 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1, 2, 3, 4. Και είδα άλλο μεγάλο και θαυμαστό σημείο στον ουρανό, επτά αγγέλους με τις επτά έσχατες πληγές, με τις οποίες συντελέσθηκε ο θυμός του Θεού.

Και είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα ανακατεμένη με φωτιά και εκείνους που νίκησαν το θηρίο και την εικόνα του και δεν έλαβαν το χάραγμα, να στέκονται στη γυάλινη θάλασσα έχοντας τις κιθάρες του Θεού.

Και ψάλλουν την ωδή του Μωυσή του δούλου του Θεού και την ωδή του αρνίου λέγοντας:

Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτωρ. Δίκαιοι και αληθινοί οι δρόμοι σου, ο βασιλιάς των αγίων.

Ποιος δε θα σε φοβηθεί Κύριε και δε θα δοξάσει το όνομά σου; Γιατί όλα τα έθνη θα έρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή τα δίκαιά σου φανερώθηκαν.

(Εκείνοι που παρόργισαν το Δημιουργό με την ασέβεια και τις αμαρτίες τους θα βασανιστούν από επτά αγγέλους με επτά έσχατες πληγές, όσες ακριβώς ήταν και οι μέρες της δημιουργίας. Ο αριθμός επτά χρησιμοποιείται επίσης στις Γραφές με την έννοια του πολλού, επομένως μπορούμε, να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά, ότι θα είναι άπειρες οι πληγές με τις οποίες θα βασανίσουν οι άγγελοι τους αμαρτωλούς.

Όσον αφορά στην υάλινη θάλασσα την ανακατεμένη με φωτιά, πάλι μπορούμε, να την ερμηνεύσουμε με δύο τρόπους:

Ότι ο παρών κόσμος έχει λαμπρές δόξες και χαρές, οι οποίες είναι εύθραυστες σαν το γυαλί και ανακατεμένες με φωτιά, δηλαδή με μέριμνες και θλίψεις που φλέγουν τις καρδιές των ανθρώπων και εκείνοι που θα νικήσουν το θηρίο θα νεκρώσουν τα σώματά τους με την άσκηση και τις κακουχίες και θα καταστήσουν τους εαυτούς τους κιθάρες που θα υμνολογούν το Θεό μέσω των ενάρετων πράξεών τους.

Ή ως θάλασσα μπορούμε να θεωρήσουμε το πέλαγος των αγαθών των ετοιμασμένων για τους δίκαιους. Το γυάλινο υποδηλώνει το λαμπερό και διαυγές ενώ το ανακατεμένο με φωτιά τη θερμότητα της αγάπης προς το Θεό.

Το ότι ψάλλουν την ωδή του Μωυσή σημαίνει τους προ νόμου και μετά το νόμον του Μωυσή ενώ εκείνοι που ψάλλουν την ωδή του αρνίου είναι οι Χριστιανοί. Και οι μεν και οι δε δοξάζουν το Θεό.)

  1. Και μετά από αυτά είδα και ανοίχτηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου στον ουρανό.

(Η σκηνή του μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας φορητός ναός, που κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού στο Μωυσή. Θεωρήθηκε ως η κατοικία του Θεού ή το σημείο συνάντησης του Θεού με τα τέκνα Ισραήλ. Εκεί έδινε τις εντολές Του στους ιερείς της παλαιάς νομικής λατρείας, που ήταν τύπος των -κεκρυμμένων τότε- ουρανίων μυστηρίων, τα οποία αποκαλύφθηκαν στους πιστούς με την παρουσία του Κυρίου στη γη.

Σύμβολο αυτής της αποκάλυψης ήταν, ότι κατά τη σταυρική θυσία του Σωτήρα σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού από πάνω ως κάτω. Αυτό σήμαινε αφενός, ότι με τη θυσία Του ο Κύριος ξέπλυνε τις αμαρτίες μας, αφετέρου ότι τα μυστήρια του Θεού θα αποκαλύπτονταν πλέον σε όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και εθνικούς.

Λέγοντας εδώ ότι ανοίχθηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου στον ουρανό εννοεί ότι όπως κατά την πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη εκπληρώθηκαν όλα τα γραμμένα για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου, έτσι και κατά τη δευτέρα παρουσία θα αποκαλυφθούν όλα τα γραμμένα για την τιμωρία των αμαρτωλών.)

  1. Και βγήκαν οι επτά άγγελοι έχοντας τις επτά πληγές από το ναό, ντυμένοι με καθαρό και λαμπρό λινό και ζωσμένοι με χρυσές ζώνες γύρω από το στήθος.

(Το καθαρό λινό σημαίνει την αγνότητα των αγγέλων, που δεν έχουν κηλιδωθεί από αμαρτίες. Οι χρυσές ζώνες σημαίνουν την αγάπη προς το Θεό και την τήρηση των εντολών του ως πολύτιμο χρυσάφι. Οι ζώνες βρίσκονται γύρω από το στήθος, για να καταστέλλουν τα πάθη, το θυμό και την επιθυμία.)

7, 8. Και ένα από τα τέσσερα ζώα έδωσε στους επτά αγγέλους επτά χρυσές φιάλες γεμάτες από το θυμό του Θεού του ζώντος στους αιώνες των αιώνων.

Και γέμισε ο ναός καπνό από τη δόξα του Θεού και από τη δύναμή Του.

  1. Και κανείς δεν μπορούσε, να μπει στο ναό μέχρι να εκτελεστούν οι επτά πληγές των αγγέλων.

(Οι πληγές που προορίζονται για τους αμαρτωλούς βρίσκονται σε χρυσές φιάλες, επειδή είναι ωφέλιμες για τους ανθρώπους, όπως ακριβώς το χρυσάφι. Γιατί όταν τις αναλογιστούν, μπορεί, να προβούν σε μετάνοια και να σωθούν.

Ο καπνός της δόξας του Θεού είναι απόδειξη του καιόμενου πυρός. Το ότι κανείς δεν μπορεί, να μπει στο ναό, πριν εκτελεστούν οι επτά πληγές, σημαίνει, ότι ούτε οι δίκαιοι δε θα μπουν στον ετοιμασμένο γι’ αυτούς τόπο, πριν τη συντέλεια και την τελική κρίση, κατά την οποία θα αποδοθεί εκάστω κατά τα έργα αυτού.)

Αφήστε μια απάντηση