ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ΄: Η μεγάλη πόρνη και το θηρίο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ’ / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

17-1 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἐπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

17-2 μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

17-3 καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα

17-4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς,

17-5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.

17-6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.

17-7 Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· διατί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.

17-8 Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται.

17-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν,

17-10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.

17-11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.

17-12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου.

17-13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν.

17-14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

17-15 Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὖ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι.

17-16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί.

17-17 ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ.

17-18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1, 2, 3, 4, 5, 6. Και ήλθε ένας από τους επτά αγγέλους, που είχαν τις επτά φιάλες και μίλησε και μου είπε: “Έλα να σου δείξω την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης, που κάθεται πάνω σε νερά πολλά.

Με την οποία πόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθυσαν από τον οίνο της πορνείας της οι κατοικούντες στη γη.

Και με μετέφερε με το πνεύμα στην έρημο, όπου είδα γυναίκα να κάθεται σε κόκκινο θηρίο γεμάτο με ονόματα βλασφημίας, που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.

Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινα και στολισμένη με χρυσό και πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια έχοντας χρυσό ποτήρι στο χέρι της γεμάτο με τα βδελύγματα και τις ακαθαρσίες της πορνείας της.

Και στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα: Μυστήριο. Η Βαβυλώνα η μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης.

Και είδα τη γυναίκα, να μεθά με το αίμα των αγίων και των μαρτύρων του Ιησού. Και απόρησα βλέποντάς την με μεγάλη απορία.

(Ως πόρνη χαρακτηρίζεται η κοσμική εξουσία, η οποία εγκατέλειψε το γνήσιο άντρα της, τον τρισυπόστατο Θεό και προτίμησε το διάβολο και τον λάτρεψε ως Θεό και εκτέλεσε τα δικά του πονηρά έργα.

Τα πολλά νερά πάνω στα οποία κάθεται, είναι τα πολλά έθνη και οι φυλές που εξουσιάζει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Κριτού.

Οι βασιλείς που πορνεύουν μαζί της είναι όσοι έχουν αποστατήσει από το Θεό λόγω των βέβηλων πράξεών τους. Αυτοί λέγονται και κατοικούντες την γην, επειδή ο νους και τα έργα τους περιστρέφονται γύρω από τις κοσμικές έννοιες.

Αυτούς τους μέθυσε σαν κρασί η ανομία του κόσμου τούτου και οι αναθυμιάσεις των επιθυμιών τους  τους προκάλεσαν ζάλη στον εγκέφαλο.

Η έρημος στην οποία μεταφέρθηκε από το Άγιο Πνεύμα ο Ιωάννης συμβολίζει την απουσία της θείας χάρης και το κατοικητήριο των δαιμόνων.

Το δε θηρίο, στο οποίο κάθεται η πόρνη είναι ο σατανάς και είναι κόκκινος ως φονικός και αιμοχαρής. Είναι δε γεμάτο ονομάτων βλασφημίας, επειδή αυτό διδάσκει τους οπαδούς του κάθε βλασφημία εναντίον του Θεού.

Το ότι η γυναίκα είναι ντυμένη με πολύτιμα υφάσματα και κοσμήματα σημαίνει, ότι οι ασεβείς επικρατούσαν και εξουσίαζαν τους ενάρετους. Ενώ το χρυσό ποτήρι στο χέρι της φανερώνει την αναίδειά της, που αντί να κρύβει τις αισχρουργίες της, τις επιδεικνύει με ακάλυπτο το μέτωπό της και μεθά από το αίμα των δικαίων, που μαρτυρούν για την πίστη του Κυρίου.

Η ονομασία Βαβυλώνα υποδηλώνει τη σύγχυση, που προκαλεί στους ανθρώπους. Για όλα αυτά απορεί και εκπλήσσεται ο Ιωάννης.)

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Και μου είπε ο άγγελος: “Γιατί εκπλήσσεσαι; Εγώ θα σου πω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που την κρατά και έχει επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.

Το θηρίο που είδες ήταν και δεν είναι και πρόκειται, να ανεβεί από την άβυσσο και να πάει στην απώλεια. Και θα θαυμάσουν οι κατοικούντες στη γη, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής από καταβολής του κόσμου, βλέποντας το θηρίο, ότι ήταν και δεν είναι, αλλά θα ξαναπαρουσιαστεί.

Εδώ είναι ο νους που έχει σοφία. Τα επτά κεφάλια είναι επτά όρη, όπου κάθεται η γυναίκα πάνω.

Είναι και επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν, ο ένας υπάρχει, ο άλλος ακόμα δεν ήρθε. Και όταν έρθει θα μείνει και αυτός για λίγο.

Και το θηρίο που ήταν και δεν είναι είναι ο όγδοος βασιλιάς και είναι από τους επτά και πηγαίνει στην απώλεια.

Και τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα βασιλείς, που ακόμα δεν έλαβαν βασιλεία αλλά θα τη λάβουν μία ώρα μαζί με το θηρίο.

Αυτοί έχουν την ίδια άποψη και παραδίδουν στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία τους.

(“Το θηρίον ήν και ουκ έστι” σημαίνει, ότι το θηρίο της Αποκάλυψης είναι ο αρχέκακος διάβολος, ο οποίος πριν κατέβει ο Χριστός στη γη, είχε απεριόριστη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου όμως καταργήθηκε η δύναμή του και πλέον παίρνει δύναμη κατά παραχώρηση Θεού μόνο από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η κατοικία του είναι στον Άδη και στην άβυσσο και από εκεί  ενεργεί κακίες στον κόσμο μέσω των υπηρετών του.

Κατά τον καιρό του Αντιχρίστου όμως θα ανεβεί από την άβυσσο, για να αναδείξει την πονηριά του και στη συνέχεια θα υπάγει στην απώλεια, στα Τάρταρα σιδηροδέσμιος και κολαζόμενος για πάντα στη γέεννα.

Οι έχοντες γήινα και κοσμικά φρονήματα, που ο Θεός γνώριζε από καταβολής κόσμου, ότι δεν είναι άξιοι, να γραφτούν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, θα θαυμάσουν το θηρίο και τα σημεία και τέρατα που θα κάνει και θα το λατρεύσουν ως Θεό, επειδή θα έχει σκοτιστεί η διάνοιά τους από τις αμαρτίες. Και όταν θα δουν, ότι στην αρχή είχε δύναμη αλλά μετά θα καταργηθεί με την παντοδυναμία του Θεού, θα εκπλαγούν και θα εκνευριστούν.

Οι ευσεβείς όμως, που έχουν νου και σοφία, δε θα εντυπωσιαστούν από το θηρίο και τα τερατουργήματά του αλλά θα μείνουν σταθεροί στην πίστη.

Η δε γυναίκα που κάθεται στα επτά όρη είναι η κοσμική βασιλεία. Οι επτά κεφαλές και τα όρη είναι πόλεις που υπερέχουν των άλλων σε δύναμη και έχουν χρηματίσει θρόνοι βασιλείων.)

14, 15, 16, 17, 18. Αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνίο και το αρνίο θα τους νικήσει, διότι είναι Κύριος κυρίων και βασιλεύς βασιλέων. Και οι καλεσμένοι Του είναι εκλεκτοί και πιστοί.

Και μου λέει: Τα ύδατα που είδες, πάνω στα οποία κάθεται η πόρνη, είναι λαοί και πλήθη και έθνη και γλώσσες.

Και τα δέκα κέρατα που είδες στο θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη και θα την αφήσουν έρημη και γυμνή και θα φάνε τις σάρκες της και θα την κατακάψουν με φωτιά.

Γιατί ο Θεός έδωσε στις καρδιές τους, να κάνουν τη γνώμη Του και να δώσουν τη βασιλεία τους στο θηρίο, μέχρι να εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού.

Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η μεγάλη, που έχει βασιλεία στους βασιλείς της γης.

(Οι δέκα βασιλείς παρομοιάζονται με κέρατα, επειδή αντιτάσσουν τα στρατεύματά τους, για να πολεμήσουν ενάντια στο αρνίο και να εξαλείψουν το όνομά Του. Όμως Εκείνος θα δώσει δύναμη σε αυτούς που Τον πιστεύουν και θα δεχτούν την πρόσκλησή Του, για να κατατροπώσουν τους εναντίους.

Πολλοί από τους βασιλείς της γης θα πιστεύσουν στο Χριστό και θα μισήσουν την πόρνη, δηλ. την ειδωλολατρεία και θα γκρεμίσουν τα είδωλα και τα κοσμήματα των ξοάνων και θα αφήσουν τη γυναίκα γυμνή, αφού θα σταματήσουν, να της προσφέρουν σάρκες θυσιών και θα την παραδώσουν σε ολοκαύτωμα. Γιατί ο Θεός τους έδωσε φώτιση, ώστε να πράξουν εκείνο που είναι αρεστό στη θεία βούληση.)

Αφήστε μια απάντηση