ΑΡΘΡΑ 13 Νοέ 2022 - 18:36

Ο ενεργειακός άνθρωπος .

Ο ενεργειακός άνθρωπος .
Χαίρεται
Ιω. 3,8  τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ                 ὑπάγει
Ο Θεός είναι άκτιστη ενέργεια ,ουσία ,φύση  ,δεν περιγράφεται με λόγια οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ             ὑπάγει .
Έτσι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του με λόγια και φωνές  που είναι κτιστά ,αλλά δια εμπνεύσεως .
Εγώ ο άνθρωπος είμαι κτίσμα ως ουσία και φύση  ,με αρχή  χωρίς τέλος  ,όλα γύρω μου είναι κτιστά ,είναι ενέργεια  ,που μεταβάλλεται,  με αρχή και τέλος ,χωρίς όμως να χάνεται αλλά απλά μεταβάλλεται .
Η επικοινωνία του ακτίστου με το κτίσμα που είναι κτιστή ύλη και ενέργεια ,γίνεται μόνο ἐὰν τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος.
 
 
Γεν. 1,1      Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
 
Ο Θεός έφτιαξε πρώτα την κτιστή ύλη ,από την ανυπαρξία ,την έφερε στην ύπαρξη ,ως πρώτη ύλη που ανάλογα την μεταβάλει, την πλάθει  κατά περίπτωση .
Δεν θα την στείλει στην ανυπαρξία  ,αλλά  την διαφοροποιεί  ,εως ότου την τελειοποιήσει για τους εκλεκτούς  ,στην Βασιλεία των Ουρανών .
 
Γεν. 1,3             καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.
 
Στην συνέχεια δημιούργησε επίσης την κτιστή  ενέργεια από την ανυπαρξία την έφερε στην ύπαρξη .
Η ύλη με την ενέργεια  που δεν χάνονται είναι οι πρώτες ύλες του  Θεού ,που με αυτές έφτιαξε στην συνέχεια τα πάντα και δεν τα παίρνει πίσω ,αλλά τα μεταβάλλει .
Η μεταβολή γίνεται από το Άγιο Πνεύμα  και τις άκτιστες ενέργειες του πάνω στην ενέργεια το φῶς και την ύλη 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
 
Γεν. 1,4             καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς , ὅτι καλόν·
 
Όλη η δημιουργία έχει μία αρχή και  ένα σκόπιμο και λελογισμένο τέλος  ,είναι μία ευθεία και όχι ένας κύκλος. 
Όλα δημιουργήθηκαν για τον άνθρωπο , να είναι  ὅτι καλόν  για τον άνθρωπο .
Ο Θεός δημιουργεί  συνεχώς τις ιδανικές  προϋποθέσεις επικοινωνίας με το πλάσμα του .
 
Γεν. 1 ,26    καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν
 
Από αυτή την κτιστή ύλη και ενέργεια ο τριαδικός Θεός έπλασε τον  κτιστό  άνθρωπο που αν ο Θεός δεν του μετέφερε την άκτιστη του ενέργεια ,θα είχε αρχή αλλά και ΤΕΛΟΣ ,θα πέθαινε και θα γινόταν πάλι ύλη και ενέργεια ,όπως τα ζώα και τα φυτά .
 
Γεν. 2,7   καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
 
Αφού ο Θεός δημιούργησε τον υλικό ενεργειακό κόσμο γύρω από τον άνθρωπο  και τον συντηρεί με το Άγιο Πνεύμα ,έπλασε και τον άνθρωπο καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
Του μετέδωσε αυτήν την απερίγραπτη  με λόγια  άκτιστη ενέργεια του και τον έκανε ψυχὴν ζῶσαν ,του έδωσε την ΑΘΑΝΑΣΙΑ  .
Γεν. 6,3             καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας.
 
Αυτή η άκτιστη ενέργεια ,αυτή η πνοὴν ζωῆς  που κάνει τον άνθρωπο εἰς ψυχὴν ζῶσαν είναι που ο άνθρωπος  δεμένος από τα έργα του διαβόλου χάνει και γίνεται σάρκα  ,ύλη .
Αυτή την ενέργεια έχασαν οι πρωτόπλαστοι ,αυτή την ενέργεια έχασαν πρίν το κατακλυσμό ,αυτή την ενέργεια έχασαν οι Σοδομίτες  και οι Γομμορίτες και εξαϋλώθηκαν .
 
Αυτή την ενέργεια χάνουμε στις μέρες μας και προσπαθούμε να αναπληρώσουμε με τα γλέντια ,τις κρεπάλες ,τα γήπεδα ,τις συναυλίες , τα μπουζούκια ,τις ταβέρνες , τα ψώνια , τις σχέσεις , τα social media  κ.α διασκεδάσεις .
Αλλά όλο και περισσότερο δενόμαστε από  τα έργα του διαβόλου.
 
 
Α Ιω. 3,8  εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
 
Είμαστε ύλη και ενέργεια ,δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην ανυπαρξία ,θα παραμένουμε αιώνια ,για πάντα στην ύπαρξη.
Έχουμε ανάγκη από ΦΩΣ δηλαδή ενέργεια ,γιατί η ενέργεια είναι το ΦΩΣ για να παραμείνουμε εἰς ψυχὴν ζῶσαν
Χωρίς αυτή την πνοὴν ζωῆς ,μένουμε μόνο σκοτεινή ύλη ,σάρκες.
Ο διάβολος και αυτος κτίσμα επέλεξε ἀπ᾿ ἀρχῆς να ἁμαρτάνει να αρνηθεί το ΦΩΣ ,την ενέργεια του Θεού .
Από τότε καλεί στο σκοτάδι τὰ τέκνα τοῦ  κάθε έναν που όπως και αυτός ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν.
 
Ανεβάζω τον ενεργειακό διακόπτη μου .
Αν χάσω αυτή την ενέργεια ,αν σβήσει μέσα μου αυτό το ΦΩΣ ,αν μείνω σκοτεινή λογική ύλη ,αν έπεσαν οι ασφάλειες μέσα μου ,είναι γιατί όπως ο διάβολος  ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν έτσι και εγώ .
Υπάρχει  σωτηρία ,υπάρχει ΜΕΤΑΝΟΙΑ  μόνη επιστροφή από αυτό το  ενεργειακό black out όταν  χάσω την ενέργεια του Θεού και  βρεθώ στο σκοτάδι παρέα με τον διάβολο να με καθοδηγεί .
Υπάρχει λύση,  μόνο το  τρίπτυχο ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ μπορεί να φέρει πάλι το ΦΩΣ ,την ενέργεια ,θα ανεβάσει τις ασφάλειες μέσα μου .
                                 
 
                                                        Το τρίπτυχο   μετανοίας 
                                       Συμμετοχή στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
 
 
Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε’
 
Αυτά τα τρία ξεκινούν από την διάνοια ,τον εγκέφαλο 
Μετά φόβου Θεού στην αρχή μηχανικά  με βιασμό και πίεση. 
Πίστεως φτάνουν  στην βούληση  ,γίνονται πλέον ελευθερά .
Αγάπης  ,καταλήγουν στην καρδιά , γίνονται με χαρά  και Τότε ανεβάζουν τον γενικό ,δίνουν το ΦΩΣ ,την χαρά ,την ενέργεια που έλειπε στον άνθρωπο .
Ναι υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
 
Αυτός που κρατά και συντηρεί την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα του ,τηρώντας το τρίπτυχο .
Η άκτιστη ενέργεια του Θεού , που εκπορεύεται από τον πατέρα  ,δια Ιησού Χριστού , στον άνθρωπο 
Αυτή του δίνει την πραγματική ζωή ,ή άρνηση της ,η έλλειψη της τον σκοτώνει .
 
Β Κορ. 6,17        διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,
Η επισκευή της ανθρώπινης ύπαρξης από την  μολυσματική κοινωνία  του ανθρώπου  με τον ανθρωποκτόνο ,ξεκινά όταν  Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε 
Όταν ο άνθρωπος άπτεται ,συγκοινωνεί την φθοροποιό σκοτεινή νεκρή και σκοτεινή πλέον ακάθαρτη ύλη των ακάθαρτων , που απλά υπάρχουν ως σκοτεινή ύλη , χωρίς ΦΩΣ  μολύνεται .
Η ενεργειακή του  επισκευή  γίνεται μόνο αν τον θελήσει και απαρνηθεί τον σατανά ,τα έργα του και την πομπή των ακαθάρτων  ,την ακαθαρσία , μόνο με έναν μόνο τρόπο.
 Μυστικά ,μυστηριακά κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,, από τον ίδιο τον Θεό και με κανέναν αποκρυφιστικό ψηφιακό και ανθρώπινο τρόπο ,δεν  επανέρχεται  στην ενεργειακή  του ισορροπία .
 
το ΘΗΡΙΟ 
 
Ψηφιακή εποχή 
Ο αντίχριστος θα  πλανήσει την ανθρωπότητα παρουσιάζοντας ως λύση  για αυτή την έλλειψη ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ την σύνδεση της σάρκας του  ανθρώπου με τις μηχανές ,για παροχή χαράς .ασφάλειας .ειρήνης ,υγείας, ενέργειας .
 
Ο τέλεια ψηφιοποιημένος άνθρωπος 
Ο αντίχριστος πρώτος αυτός θα παρουσιάσει πάνω στον εαυτό του ως απόλυτη λύση  ,σωτηρία ,Θέωση ,αυτή την σύνδεση ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου.
θα είναι άνθρωπος  που θα δεχτεί την απόλυτη σύνδεση του με υπολογιστή, θα γίνει το ΘΗΡΙΟ και θα καλέσει την ανθρωπότητα να συνδεθεί μαζί  του με τον ίδιο τρόπο ,ψηφιακά .
 
Σύνδεση με το σκοτάδι .
Δεν θα είναι όμως σύνδεση με τις μηχανές ,αλλά μέσα και πίσω από αυτές τις ψηφιακές  συνδέσεις και ευκολίες θα είναι οντολογικά ο διάβολος  .ἀριθμὸν τοῦ θηρίου.
 
Αυτό θα γινόταν άμεσα  ήδη προχωράει  με γοργούς ρυθμούς και για αυτό εργάζονται ο Μασκ ,ο Χαράρι ,ο Σβάμπ  ,ο Γκέιτς κ.α πολλοί  εν αγνοία τους , κινούμενοι από τα πάθη της φιλαργυρίας ,της κενοδοξίας ,της φιλαρέσκειας , της φιλοδοξίας .
 
Αν δεν έβαζε μια χρονική παρένθεση ο Θεός θα είμασταν κοντά ,αλλά  θα πάρουμε μία παράταση ώστε να διδαχθεί ο κόσμος πρώτα ότι μας  ταΐζουν  υποτιθέμενο μέλι  αλλά είναι ,δηλητηριώδη ενέργεια  ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου.
Και μετά να μάθουμε για την ΑΛΗΘΕΙΑ ,οι λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς
 
 
Αποκ. 10,11         πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση