ΑΡΘΡΑ 18 Νοέ 2022 - 21:17

Παγίδα μέσα στην παγίδα

Παγίδα μέσα στην παγίδα
Χαίρεται
Ζήτημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 Ματθ. 24,4     βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Όταν ο Κύριος προλέγει το τέλος το κόσμου καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος  ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.
Το πρώτο ζήτημα που μας έθεσε  εις προσοχή για το μέλλον είναι οι ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτες  και προλέγει καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 
Το αποτέλεσμα Θα είναι να οδηγούν ψυχές σε πνευματικά δεσμά ,να τους στερούν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που δίνει ο Χριστός 
Είναι λοιπόν  ζήτημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ,για αυτό και το αναφέρει πρώτο και κυριότερο  ,από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα να αυξάνει στην συνέχεια ,ως ρίζα του κακού .
 
 
Ματθ. 5,18        ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ …. ἕως ἂν πάντα γένηται.
 
Τότε που μίλησε, μιλούσε για το μέλλον ,δηλαδή το ΤΩΡΑ είμαστε σκλαβωμένοι στις πλάνες .
Με το δεδομένο ότι  τα λόγια του Κυρίου είναι δεδομένο ότι θα γίνουν   πάντα γένηται.
Βρισκόμαστε στην εποχή που με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται  η πλάνη και μειώνεται η  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , αυξάνονται οι πλανεμένοι όπως και μας προειδοποίησε ο Κύριος .
Λουκ. 22,46        καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς                                            πειρασμό
                          Και τους είπε· “διατί κοιμάσθε; Σηκωθήτε και προσεύχεσθε, δια να μην πέσετε εις πειρασμόν.
 Η πτώση μέσα σε μία πλάνη ,είναι από ότι διαφαίνεται  μεσα από τα λόγια του Κυρίου , το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε  κατά την πνευματική μας πάλη .
Όπως λέει και ο απόστολος Παύλος οτι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας αρχάς προς τας εξουσίας προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αἰῶνος τουτου.
 
Ο απόστολος Παύλος  στην συνέχεια  μας δίνει και τον τρόπο που  θα τα βάλουμε με την δαιμονική πλάνη και θα την αποφύγουμε ,διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
Β Τιμ. 3,13     πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
 
πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν  Ο απόστολος Παύλος  στην πρός  Β επιστολή πρός Τιμόθεον  δίνει μια ακόμη  οδηγία  μετά την  οδηγία για την προσευχή πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος
 
ΟΛΗ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ.
 
Αποκαλύπτει και διδάσκει την αλήθειαν του Θεού, δια να φανερώνη και ελέγχη την πλάνην και την κακίαν, δια να διορθώνη και ανορθώνη τους παρεκτρεπομένους, δια να μορφώνη τους καλοπροαιρέτους εις κάθε αρετήν, 
Β Τιμ. 3,17         ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
 
Από την μία πλανῶντες καὶ πλανώμενοι και από την άλλη ο  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ,  ἄρτιος ὁ τοῦ Θεοῦ 
Την μία ή την άλλη πλευρά δεν την διαλέγω εγώ ,δεν πρέπει με σκέψεις και στοχασμούς να επιλέξω  ,έτσι δεν θα καταλήξω στο Ορθό .
Ο έλεγχος και η αποφυγή οποιασδήποτε πλάνης , ψευδοχριστού και ψευδοπροφήτη  έχει  τρόπο  και μας έχουν δοθεί συγκεκριμένες  ΑΓΙΕΣ οδηγίες .
 
 
Αναστάντες προσεύχεσθε.
 
 
Λουκ. 22,46      καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς                                              πειρασμό
                          Και τους είπε· “διατί κοιμάσθε; Σηκωθήτε και προσεύχεσθε, δια να μην πέσετε εις                                                 πειρασμόν.
 
Β Τιμ. 3,16       πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς                                          ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
                        Ολη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος, έχει γραφή με την έμπνευσίν του Αγίου Πνεύματος. Και                               επομένως είναι ωφέλιμη, δια να αποκαλύπτη και διδάσκη την αλήθειαν του Θεού, δια να                                       φανερώνη και ελέγχη την πλάνην και την κακίαν, δια να διορθώνη και ανορθώνη τους                                         παρεκτρεπομένους, δια να μορφώνη τους    καλοπροαιρέτους εις κάθε αρετήν,
Ινα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος  ενάντια στην προς τας εξουσίας προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αἰῶνος τουτου 
Για να μην με πάρει ο ύπνος της πλάνης  ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμό  της ΠΛΑΝΗΣ  
ἀναστάντες προσεύχεσθε  γνωρίζοντας ότι η Αγία Γραφή όλη είναι θεόπνευστος δια να                                  φανερώνη και ελέγχη την πλάνην και την κακίαν .
  Όποιος προσθαφαιρεί από την Αγία Γραφή ,δέχεται κάποια και δεν δέχεται κάποια, έχει πλέον εισέλθει εἰς       πειρασμό  .
 
 
Ο Λόγος του Θεού οδηγεί στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ και μας κλέψει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
οτι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα 
Ινα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος
Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ
Αναστάντες προσεύχεσθε.
πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
 
 
Η κλεφτρά της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 
Η πλάνη είναι η κλέφτρα της  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ χωρίς καν να το έχω καταλάβει με σκλαβώνει .
Αν την θέλω πίσω  με διδάσκει ο Λόγος του Θεού το πώς .
Η ΑΛΗΘΕΙΑ  μόνο μπορεί να μου δείξει  πως θα την πάρω πίσω .
 
Ιω. 14,6   λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση