ΑΡΘΡΑ 18 Νοέ 2022 - 7:02

Tο γέλιο της φωτιάς .

Tο γέλιο της φωτιάς .
Χαίρεται
 
Γιατί Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα ; γιατί  Κρύο δεν έκανε ποτέ ; 
 
Ιω. 1,12   ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι.
 
Μόνο ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα της προσευχής .
Κάνε ένα άλλο πλάσμα δεν έχει λάβει την εξουσία ελευθερά να μπορεί να επιλέξει να ενωθεί με τον δημιουργό του ,παρά μόνο εγώ ο άνθρωπος .
Μόνο σε εμένα τον άνθρωπο δόθηκε η αυτοσυνειδησία ,να γνωρίζω ότι είμαι ξεχωριστό μέρος ενός συνόλου ,που μπορεί να απευθυνθεί στον Θεό και να πάρει απάντηση .
Υπάρχει  όμως προϋποθέση  σύγχρονός, συγκεκριμένος τρόπος και Λόγος . που ανοίγουν αυτή την επικοινωνία .
 
Ιω. 6,68 Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις·
 
Τι είναι όμως προσευχή ; 
Είναι ίσως η στροφή αυτής της  αυτοσυνειδησίας μου πρός τον Θεό . 
Είναι η εσωτερική κίνηση  .η διάθεση να θέλω να μάθω ,να γνωρίσω τον Θεό ,να θέλω να ακούσω για τον Θεό ,να βιώσω τον Θεό ,να ενωθώ με αυτόν .
Ο απόστολος Πέτρος τον αναγνωρίζει ως Υιό του Θεού ,ως Θεό και τον προσφωνεί Κύριε ,είναι ήδη στραμμένη η καρδία ,η αυτοσυνειδησία του , του πρός αυτόν ,τον Μεσσία και τον βλέπει με τα μάτια της ψυχής του .
Δεν τον βλέπει σαν άνθρωπο ,σαν  έναν  μεγάλο διδάσκαλο ,όπως τον προσφωνούσαν οι μαθητές των φαρισαίων και οι νομικοί ,διδάσκαλε .
Ακούει τα λόγια του ως ῥήματα ζωῆς αἰωνίου   ,ως τρόπο και δρόμο που θα τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή .
 
Ησ. 1,18   καὶ δεῦτε διαλεχθῶμεν, λέγει Κύριος·
 
Θέλω να ενεργοποιήσω αυτή την εξουσία του τέκνα Θεοῦ γενέσθαι ;  και να μιλάω με τον Θεό 
Δια των πολλών τρόπων  της ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  ο Κύριος με καλεί δεῦτε διαλεχθῶμεν .
Αυτός  είναι ο μόνος τρόπος και  δρόμος της επικοινωνίας του ακτίστου Θεού με τον κτιστό άνθρωπο ,έτσι μόνο παίρνει απαντήσεις και πληροφορείται π άνθρωπος .
Ο Θεός ως πανταχού παρών πνευματική  ενέργεια  ,είναι γύρω μου με παρατηρεί , με βλέπει , προγνωρίζει κάθε μου αναπνοή ,με ήξερε ,γνωρίζει τα πάντα για μένα , πριν με φέρει  στην ύπαρξη και με καλεί .
Η πίστη είναι που  κάνει κατανοητά τα ακατανόητα και συλλαμβάνει τα ασύλληπτα του Θεού ,που ως πληροφορίες  δίνει ο Θεός σε αυτούς που πιστεύουν .
 
Ιω. 1,11     εἰς τὰ ἴδια ἦλθε… Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν
 
Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης πρίν την έλευση του Κυρίου ως ανθρώπου ,η επικοινωνία του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου ,του Γιαχβέ ,του Κυρίου της Δόξης  ,του Ιησού ,γινόταν δια των Προφητών του .
Όταν εἰς τὰ ἴδια ἦλθε ως υιός ανθρώπου  και ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
Ο τρόπος πλέον που μας καλεί δεῦτε διαλεχθῶμεν αλλάζει.
 
Ιω. 1,12  τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
 
Αυτή η εξουσία ,η δυνατότητα της  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ , της  κλήσης του Θεού στο δεῦτε διαλεχθῶμεν  δια της προσευχής , γίνεται πλέον ενεργή  μόνο εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ,του Μεσσία που έχει τα ῥήματα ζωῆς αἰωνίου.
Απάντηση στην προσευχή μου θα πάρω ,θα γίνει δεκτή από τον Θεό ,αν πιστεύω μέσα στην καρδία μου 
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Λουκ. 17,13    καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
 
ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ φώναζαν οι τυφλοί που δεν έβλεπαν  με τα βιολογικά μάτια τους ,αλλά έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής τους ,καιγόταν η καρδιά τους από την παρουσία του .
Για αυτό ο Κύριος λέει εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.
Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. φώναζαν οι λεπροί διδάσκοντάς μας πῶς δεῖ, καὶ ὑπὲρ ὧν χρὴ προσεύχεσθαι.
 
Ιωηλ. 3,5           καὶ ἔσται, πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται·
 
Ο Θεός με καλεί  δεῦτε διαλεχθῶμεν  ,μου ζητά πλέον  να πιστεύω εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ  του Κυρίου Ιησού Χριστούως Μεσσία  της σχέσης Θεού ανθρώπου .
Να τον επικαλούμαι ,με όλη μου την δύναμη  να στρέφομαι πρός αυτόν .
Μου λέει και με προειδοποιεί ,αν πιστέψω στην παντοδυναμία του  ,αν μετανοήσω και στραφώ με ΠΙΣΤΗ
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ  .
Αν τον ακούσω και στραφώ πρός αυτόν όπως οι τυφλοί ,όπως οι λεπροί τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε·
Αν δεν πιστέψω εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ  τότε  μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται , η τύφλα μου και η λέπρα μου ,εσωτερική και εξωτερική θα με βασανίζει αιώνια .
 
Ιω. 3,36   ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
 
Με το που στα εἰς τὰ ἴδια ἦλθε και ο Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν  μας δόθηκε η ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι  όσοι πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Μας έδωσε την εξουσία ,την άδεια  να τον επικαλούμαστε  ,να τον φωνάζουμε ,να του απλώνουμε τα χέρια ,για να μας τραβήξει από τον άδη ,εις την ζωὴν αἰώνιον.
Αυτή η εξουσία  που ως τέκνα Θεοῦ αν ενεργοποιηθεί  ,οδηγεί στο σωθήσεται  οδηγεί στην έξοδο από τον άδη από το σκοτάδι ,από τον φόβο του Θανάτου ,από την οδύνη .
Ενεργοποιήται  δια της προσευχής ,της ,παράκλησης ,της επίκλησης ,της φωνής πρός τον μονογενή  παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
 
Ματθ. 11,12       ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν
 
Μπορεί να μοιάζω υγιείς  εξωτερικά  ,αλλά ως τάφος κεκονιαμένος , η τύφλωση  .η λέπρα ,η ακαθαρσία , είναι εσωτερική ,είναι  πνευματική ,προκαλεί πώρωση ,σκληροκαρδία ,θάνατο .
Αλλά αυτό πλέον δεν είναι εμπόδιο ,όπως λέει ο Κύριος ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται
 
Σημείο των καιρών 
 
Θεωρώ πλέον την προσευχή κάτι άχρηστο ;  μοιάζει βιασμός  και χαμένος χρόνος ;  δεν νοιώθω τίποτα παρά μόνο αντίδραση και κρύο ; δεν έχει κανέναν καρπό ; δεν νοιώθω τίποτα  εσωτερικό ; καμμία πληροφορία ; καμία εσωτερική κίνηση ; Είναι σημείο των καιρών και ήταν γνωστό από τότε που ήλθε ο Κύριος .
Για αυτό μίλησε για βιασμό μιας γνωστής για αυτόν πνευματικής μας κατάστασης  .
 
Μέλλοντας εξακολουθητικός….
 
Και όμως  ,από τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι  ,’εως και σήμερα ,την κάθε μέρα.
Αυτή η επιμονή ,η ΠΙΣΤΗεἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ,ο βιασμός  στην επίκληση του ονόματος του ,ενάντια στην εσωτερική αντίθετη κίνηση .
‘Ἔρχεται η ώρα που αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την εξουσία οι βιασταὶ θα ἁρπάζουσιν αὐτήν ,συνέχεια ,συνεχώς και όλο και περισσότεροι μεσα στον χρόνο ἁρπάζουσιν.
όπως οι τυφλοί που είδαν  ,όπως οι λεπροί που καθαρίστηκαν ,όπως  οι κουφοί που άκουσαν ,όπως οι μουγγοί που μίλησαν ,όπως οι  ανάπηροι που περπάτησαν ,όπως  οι νεκροί που αναστήθηκαν ,έτσι και ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται  συνεχώς .
 
Ο βιασμός …ἐντὸς ὑμῶν ἐστι
 
Μας δόθηκε η εξουσία ,η άδεια να βιάζουμε τον εαυτό μας ,να τον πατάμε κάτω ,από κατοικητήριο του δαίμονα να τον μεταβάλλουμε σε βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Αλλά κατ ουσίαν να διαλύουμε ,να καίμε αυτόν που κρυφά μας κατέλαβε , να τον  τρελαίνουμε με το όνομα του Κυρίου ,ώστε να αναγκαστεί να μας αφήσεις λεύθερούς ,να σωθούμε από αυτόν  .

Μας  ἔδωκεν  ἐξουσίαν   το  ἐντός ὑμῶν  κατοικητήριο δαιμόνων να του βάλουμε φωτιά ,να το ανακαινίσουμε  σε βασιλεία τῶν οὐρανῶν και όλο αυτό με την ΠΙΣΤΗεἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν ημάς .
 
Απλά με ένα κομποσκοίνι,  με την διάθεση και την ΠΙΣΤΗ αυτών που πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Την συνεχή επίκληση στόματος ,καρδιάς ,σκέψης τουΚύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν ημάς 

Μου δίνεται η εξουσία ,μου δίνεται η άδεια να διώξω τον καταληψία ,που με κάνει να πιστεύω ότι είμαι ΕΓΩ που αντιδρώ .
Αλλά είναι αυτός από μέσα μου, να του βάλω φωτιά .μια φωτιά που θα κάψει τον καταληψία ,θα τον εκβάλλει και θα καθαρίσει τον οίκο  μου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. και θα τον κάνει   βασιλεία τῶν οὐρανῶν
 
 
Λουκ. 12,49        Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη !

Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα ,κρύο δεν έκανε ποτέ.
 
θα βάλουμε  ΦΩΤΙΑ στον κοσμο και θα τους μάθουμε πως να  βάζουν και αυτοί  ΦΩΤΙΕΣ ,πως να διώξουν  το κρύο ,πως θα  θερμάνθούν  οι παγωμένες καρδιές  ,αυτή είναι η ΔΥΝΑΜΗ .
Το Ευαγγέλιο  ,η Επίκληση του ονόματος του Κυρίου με ΠΙΣΤΗ είναι φλογοβόλο που κατακαίει και θερμαίνει .
Θα τους διδάξουμε τον ΕΜΠΡΗΣΤΗ  και πως να τον επικαλούνται  σε όλες τις γλώσσες για να καθαρίσουν τα ΕΘΝΗ από τον ανθρωποκτόνο .
 
                                   
                                    Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν ημάς .
 
 
                                        Γίνε το παιδί του ήλιου
                                        Και το γέλιο της φωτιάς
                                        Κει `ναι η δύναμη του κόσμου
                                        Αλυσίδες για να σπας
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση