ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ : ΓΙΑ ΤΟ ΨΕΜΑ

 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ:

ΕΡΓΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ για το ΨΕΜΑ. Θ’ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

(Τέλος 2ου μέρους)

 

************************************************

Τὸ ψέμα εἶναι ταύτιση μὲ τὸν πονηρὸ καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεό. Φαίνεται πολλὲς φορὲς ἀθῶο, ἀλλὰ μᾶς παραπλανᾷ κρύβοντάς μας τίς καταστροφικὲς συνέπειες.

Μᾶς λένε οἱ ὁδοδεῖκτες Ἅγιοί μας:

«Τί κι ἂν κάνεις ἔργα ἀγάπης, τί κι ἂν λὲς καλὰ λόγια ,ὅταν δὲν γίνονται γιὰ τὴ δόξα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ γιὰ προσωπικὸ ὄφελος.»

 Ὅταν δηλαδὴ ἡ ψυχὴ κινεῖται ἰδιοτελῶς, ὑποκρινόμενη καὶ ψευδόμενη ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅλα μάταια εἶναι. Οὔτε τὰ ἔργα πιάνουν τόπο, οὔτε τὰ καλὰ λόγια χαριτώνονται γιὰ νὰ εἰσακουστοῦν.

Προσέχουμε ἑπομένως καὶ ἀπὸ πάνω καὶ ἀπὸ κάτω, καὶ ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ ἀπὸ δεξιά. Γιατί ἔχει μεγάλη τέχνη ὁ ἐπινοητὴς καὶ εἰσηγητὴς τοῦ ψεύδους.. διάβολος, ὅπως καὶ τὰ πειθήνια ὄργανά του ποὺ ἀριστεύουν, ἀφοῦ καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς διαβάλλουν.

«(…) ἐχθρὸς ἄνθρωπος τὸ ἔκανε…(……) τὴν ὥρα ποὺ ἐκοιμοῦντο οἱ ἄνθρωποί Του…»….(Ματθ.ιγ’28)

Δὲν τὸ ἔκανε ὁ διάβολος, αὐτὸς ὁ ἐλεεινὸς εἰσηγεῖται καὶ τὸ κακὸ τὸ κάνουν ἄνθρωποι ποὺ τὸν προσκυνοῦν. Εἰσηγήθηκαν μὲ ἑωσφορικὴ διπλωματία οἱ ἔχοντες πατέρα τὸ διάβολο καὶ διέπραξαν οἱ προσκυνημένοι στὴν ἐξουσία τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ἀνθρωπότητας, ἐφόνευσαν τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ἀφοῦ προηγουμένως Τὸν ταπείνωσαν καὶ Τὸν βασάνισαν. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει μέχρι σήμερα καὶ θὰ συνεχιστεῖ μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου, ἀφοῦ οἱ ψεῦτες καὶ οἱ ὑποκριτὲς ἀλλοιώνουν τὸ Εὐαγγέλιό Του ποὺ εἶναι ὡσὰν νὰ Τὸν σταυρώνουν πάλι καὶ πάλι!!

Ἄς μάθουν λοιπὸν οἱ λαλίστατοι ποὺ συμβουλεύουν τὴ σιωπὴ γιὰ τοὺς ἄλλους, ὅτι τέλος ὁ «ὕπνος». Στὸ ἑξῆς ὅσοι ἀποτελοῦν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, τριπλὴ ὀκτάωρη σκοπιὰ γιατί «καὶ δίπλα τους (στοὺς αἱρετικοὺς) νὰ περάσεις θὰ ζημιωθεῖς…» μᾶς λέει ὁ Ἀπόστολος των Ἐθνῶν.

Προσέξτε ἀδερφοί μου τὸ ψεῦδος δια λόγου μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης (2016) κατ’ ἐντολή της διοικούσας «ἐκκλησίας» …

*ξεκίνησαν ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ὑποστήριξης ἱερέων καὶ πιστῶν ἀπὸ ψυχολόγους. Ἔκτοτε ὁ Μέγας Σύμβουλος καὶ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς τίθεται ἐκτὸς καὶ τὴ βοήθεια τὴν ἀναζητοῦν οἱ ψευδο-ρασοφόροι (εἶπα οἱ ψεῦτες κι ὄχι οἱ ἄξιοι δοῦλοι τοῦ Κυρίου) ἀπὸ ..ψυχολόγους, ἀδιάφορο τοὺς εἶναι ἂν εἶναι καὶ ἄθεοι.

*Ἐπινόησαν τὴ διπλωματία στὴν «ἐκκλησία» καταργῶντας τὸ «ναὶ» ποὺ εἶναι «ναὶ» καὶ τὸ «ὄχι» ποὺ εἶναι «ὄχι», ἀδιαφορῶντας παντελῶς γιὰ τὸ ὅτι πέρα των ἀνωτέρω ὅ,τι ἄλλο, εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου.

Αὐτὰ μᾶς λέει ὁ Θεός:

«…Ἐβγάτε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν αὐτὴν ὅσοι ἀποτελεῖτε τὸν λαὸν Ἐμοῦ τοῦ Θεοῦ..» (Ἀποκ. ἰη’ 4.)

(Βλέπε: https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%86%ce%bb%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%b2%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5-%ce%ad%ce%be%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd/ )

Ἐπίσης, μᾶς λέει:

«Ἔξω καὶ μακρὰν ἀπὸ τὴν πόλιν οἱ ἀδιάντροποι (…) καὶ καθένας, ποὺ ἀγαπᾷ καὶ πράττει τὴν πλάνην καὶ τὸ ψεῦδος τῆς ἁμαρτίας.» (Ἀποκ.κβ’15)

Προσέξτε τώρα σὲ ποιό βαθμὸ ψεύδους -δια τοῦ λόγου- μπορεῖ νὰ φτάσει χωρὶς αἰδῶ, ἡ πορωμένη ψυχή.

…καὶ τὸ ψεῦδος ὄχι πρὸς ἀδερφό, ἀλλὰ ἀπευθυνόμενο στὸν Θεὸ γιὰ τον…θεό!!

Ὀρθοτομεὶ λένε τὸν λόγο τῆς ἀληθείας ὁ ἀρχι-προδότης Βαρθολομαῖος ,ὁ ὕπουλος καὶ μουλωχτὸς Ἱερώνυμος καὶ ὁ καθένας ποὺ τοὺς ἀκολουθεῖ.

Ναί ,αὐτὸ λένε ἀκολουθῶντας τὴν πίστη τοὺς δια τῆς μνημονεύσεως. Ἄγγιξαν τὸν κολοφώνα τοῦ ψεύδους. Ψεύδονται καὶ ὑποκρίνονται χωρὶς ντροπὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ στὸ Ἱερὸ θυσιαστήριο. Αὐτὸ κάνουν… ἐμπαίζουν τὸν Θεό.

Ἔχουν ὑποστεῖ τέτοια πνευματικὴ διάβρωση ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τί ἐστὶ Ἀλήθεια καὶ τί ψέμα.

Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός. Αὐτὸς ποὺ λέει τὴν Ἀλήθεια ἔχει τὸν Θεὸ μέσα του. Ἐκεῖ εὐαρεστεῖται νὰ κατοικεῖ ὁ Θεός, στὶς ψυχὲς τῶν ἀγαπημένων Του τέκνων.

Αὐτὸ μᾶς εἶπε:

«Θὰ κάνω μόνιμη μονὴ τὴν καρδιά σας, Ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ Μου…»

Πότε γίνεται αὐτό;

«Ὅταν τηρεῖτε τίς Ἐντολές Μου» μᾶς λέει.

Τότε μυστικῶς τοὺς κατηχεῖ ὅπως μᾶς λέει στὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ ποιμένος. Ὅτι τὰ βγάζει γιὰ νομὴ καὶ ὅτι τὰ δικά Του «πρόβατα» (τέκνα) ἀκοῦνε τὴν φωνήν Του. Δὲν ἀκοῦνε τὴν φωνὴ τῶν ξένων. Ἔτσι γίνεται στὶς καλοπροαίρετες ψυχὲς ἡ κατήχηση. Μόνο ἂν εἴμαστε ἑνωμένοι μαζὶ Τοῦ εἰλικρινῶς, θὰ εἶναι καὶ Αὐτὸς Ἑνωμένος μαζί μας.

Ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ὅμως τὸ ψεῦδος, κατηχεῖ καὶ κατοικεῖ ὁ διάβολος, ὁ πρῶτος ἐπινοητὴς τοῦ ψεύδους.

«Ἄς ἀποφύγουμε λοιπόν, ἀδερφοί μου, τὸ ψέμα, γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴ μερίδα τοῦ πονηροῦ. Ἄς ἀγωνιστοῦμε νὰ ἀποκτήσουμε τὴν Ἀλήθεια, γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε μ’ Αὐτὸν ποὺ εἶπε»:

«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια». (Ἰωαν.14,6)

Εἴθε «ὁ Θεὸς νὰ μᾶς κάνει ἄξιους τῆς Ἀλήθειάς Του.»

 

( Βλέπε 1ο μέρος:

https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%86%ce%bb%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%b5%ce%bc%ce%b1/ )

Σᾶς μεταφέρει λόγια Ἁγίων,

μὲ ἕν Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον

ὁ Γεώργιος Φλῶρος

Αφήστε μια απάντηση