Μην ξεχάσεις το καθαριστήριο …
Χαίρεται
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς 
 
 
Γεν. 1,1   Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
 
Στον πρώτο στίχο της Αγίας Γραφής περιγράφεται η δημιουργία  ,η ποίηση εκ του μη όντος από τον ποιητὴν πρώτα του  οὐρανοῦ .
Της ελαφριάς  ύλης  ,της ύλης που φτιάχτηκαν οι άγγελοι ,που φτιάχτηκε η αιωνιότητα και ότι ανήκει και υπάρχει ή θα μπει στην αιωνιότητα . Υλη που είναι αόρατη από την παχιά  ορατή γήινη .
Μετά ἐποίησεν ὁ Θεὸς  καὶ τὴν γῆν. ο Θεός έφτιαξε και μια πιο παχιά και βαριά ύλη ,το χώμα ,αυτή του σύμπαντος και του ορατού κόσμου ,του χωροχρόνου .
Εβρ. 1,10           καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
 
 Ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Τα πνεύματα αγαθά ή πονηρά   ,είναι κτίσματα του Θεού  ,είναι μεν αόρατα ,αλλά είναι λεπτά υλικά  , είναι  ασώματα .
Ο αόρατος πνευματικός κόσμος είναι από μία διαφορετική, ελαφριά ,λεπτή ύλη, η οποία διαφέρει από την πιο  βαριά πυκνή ,υλική υπόσταση του σύμπαντος .
γεννηθήτω το θέλημά σου ´ως εν ουρανώ 
Ο ένας κόσμος εν ουρανώ με τον άλλον ,αυτός του Ουρανού της αιωνιότητας ,εκεί που επικρατεί πλήρως το Θέλημα του Θεού ,με τον κόσμο της γης ,το χωροχρόνο τον επί της γης  ,δεν έχουν καμία σχέση ,το πέρασμα είναι ελεγχόμενο από τον Θεό .
Το πέρασμα από τον έναν στον άλλον είναι ο πρώτος ΘΑΝΑΤΟΣ .
 
Πρώτος Θάνατος .
Η ψυχή χωρίζεται από το σωμα και φεύγει από τον  επί της γης χωροχρόνο και ταξιδεύει για τον εν ουρανώ ,την αιωνιότητα και εκεί περιμένει την κρίση .
Δευτερός Θάνατος .
 
Την ώρα του πρώτου θανάτου η ψυχή ταξιδεύει ,για να περάσει από τον ένα χώρο στον άλλο ,από τον χωροχρόνο στην αιωνιότητα .
Αν όμως απαρνήθηκε τον Θεό ,με τις σκέψεις ,με τα λόγια ,με τις πράξεις της , θα γευτεί τον χωρισμό από την ΑΓΑΠΗ και το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,θα αρπαχτεί από δαίμονες  ,που θα την οδηγήσουν στον προθάλαμο της κόλασης στον άδη .
Όπου εκεί  κάποιος από τον χωροχρόνο μόνο μπορεί με την προσευχή και την προσπάθεια του να την βγάλει ,η ψυχή εκεί δεν μπορεί να μετανοήσει και να μεταβεί μόνη της στον άλλο προθάλαμο ,του παραδείσου .
Το ταξίδι αυτό χρειάζεται φτερά για να γίνει ,η ψυχή δεν έχει ,χρειάζεται αγγέλους να την μεταφέρουν .
Τότε λοιπόν αυτή η λεπτή υλική πλέον αιώνια οντότητα ,η ψυχή που ήταν κεκαλυμμένη από μια παχιά ύλη, με  περιορισμένα αισθητήρια ,απελευθερώνεται .
παραλαμβάνεται ,αρπάζεται από συνοδεία  που επέλεξε και υπάκουε  καθ όλη την διάρκεια της επίγειας ζωής της.
Η ψυχή θα απελευθερωθεί από τα υλικά δεσμά την παχιά υλική της κάλυψη και θα βλέπει και θα ακούει πλέον τα αόρατα .
Θα έχει τις δυνατότητες που έχουν οι άγιοι εν ζωή .
Αν παρέμενε συνδεδεμένη με τον Θεό ,με την χάρη του Εν μετανοία , θα γευτεί τον πρώτο Θάνατο ,αλλά όχι τον δεύτερο
Εβρ. 1,14           οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας                            κληρονομεῖν σωτηρίαν;
                         Ολοι οι άγγελοι είναι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεόν, δια να                                       εξυπηρετούν αυτούς, που μέλλουν να κληρονομήσουν την σωτηρίαν.
θα παραληφθεί από αγγέλους ,θα περάσει με τις βοήθεια τους τα εναέρια τελώνια και θα μπει στον προθάλαμο της Βασιλείας των Ουρανών ,στον παράδεισο .
Η σπουδαιότητα του υλικού σώματος .
Όσο έχω υλικό σώμα, εγκέφαλο ,διάνοια  ,αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία και δώρο του Θεού για ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,η παραμονή στο σώμα ,είναι παράταση ζωής  και συνεχόμενες ευκαιρίες  για την ψυχή .
Ειδικά αν αυτό το σώμα το παραδώσω στον Χριστό για να το αλλάξει δια της Θείας Μετάληψης .
ο Θεός συγχωρεί οποιαδήποτε αμαρτία αν υπάρχει ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ γίνεται πιο εύκολη αν λαμβάνω μετά από την έγκριση του Μυστηρίου της εξομολόγησης το σώμα και το αίμα του Χριστού ,αυτός υπάρχει πλέον μέσα μου και με οδηγεί στην πλήρη ΜΕΤΑΝΟΙΑ. 
 
Αποκ. 7,14  οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ                             ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.
 
Το σώμα μου είναι το σχήμα ,είναι το όχημα που μεταφέρεται η ψυχή μου ,είναι το jackpot που μου χάρισε ο Θεός
Μου δίνεται τεράστια ευκαιρία μέσω των Μυστηρίων  και υπακοής σε αυτά να είμαι μέσα σε αυτούς που ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.
Στην κατάλληλη ώρα να  οδηγηθώ στην μετατροπή αυτού του αμαρτωλού ,ρυπαρού ,καταδικασμένου  σώματος σε κατοικητήριο του Χριστού ,αυτός πλέον οδηγεί και την ψυχή μου .
Αν χάσω τον έλεγχο του σώματος μου ,χάνω και τον έλεγχο της ψυχής μου .
Για αυτό ο σατανάς και οι δαίμονες  ,απεγνωσμένα κυνηγούν το σώμα να το διαφθείρουν εσωτερικά ,εξωτερικά με τατουάζ ,να μπούν ,να το κατακτήσουν ,για να το αποτρέψουν από την Θεία κοινωνία .
Ιω. 3,16             οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα                              πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
Το σώμα είναι δώρο της πρόνοιας του Θεού  ,αλλά πρέπει να περάσει dry clean ,να περάσει από το καθαριστήριο του Χριστού ,να πλυθεί ,να λευκανθεί  ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.
Αυτό το σώμα αν το διαχειριστώ σωστά ,θα με στείλει στον παράδεισο και στην Βασιλεία των Ουρανών  ,αν δεν το διαχειριστώ σωστά θα με στείλει στον άδη  και μετά στην κόλαση .
 
Αν ο Θεός δεν μας έδινε αυτό το παχύ σώμα ,δεν σταυρωνόταν ο ίδιος  ως άνθρωπος ,να μας μεταγγίσει το Κάθαρο άχραντο αίμα του και να μας ταίσει την άχραντη σάρκα του ,δεν υπήρχε και δεν υπάρχει σωτηρία .
Ιω. 6,53             εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ                             ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
 
Όταν ο Θεός επιτρέψει στον σατανά να καταλάβει ανθρώπινο σώμα ,τότε πλησιάζει το τέλος 
Η αλλαγή του κόσμου ,το τέλος του χωροχρόνου της γῆς  και η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ πλέον της κεκαλυμμένης αιωνιότητας του ουρανού  .
 
Όποιος αμελήσει και δεν περάσει από το καθαριστήριο ,να λευκάνει την στολή του  ταξιδιού του πρώταἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου .
όποιος δεν χρησιμοποιήσει τα Μυστήρια της Ορθοδόξου θεραπευτικής μεθόδου που προτείνει η Εκκλησία ,που κληρονόμησε Μυστκά και Μυστηριακά ο Χριστός και μόνο δια της ΠΙΣΤΗΣ γίνονται ενεργά πλήρως 
‘Οποίος  κολλήσει στα εξωτερικά σχήματα ,στους παπάδες ,στους πιστούς και κάθεται και ασχολείτε με τους πολυελέους και πόσο χρεώνει ο τάδε παπάς την βάπτιση και τον γάμο .
 
Δεν θα έχει ούτε καλό τελευταίο ταξίδι ,αλλά ούτε και καλό φωτεινό τελικό προορισμό  προς την ζωὴν την αἰώνιον
Δεν θα φταίει κανείς ούτε παπάς , ούτε άνθρωπος ,η υπερηφάνεια του δεν θα ακούει τον Χριστό στην καρδία του .
 
Και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων
Εκεί που θα περιμένει φοβισμένος ,κρύος ,παγωμένος στο σκοτάδι ή  ζεστός ,χαρούμενος , ειρηνικός  
Να έλθει η ώρα που ο χωροχρόνος θα γίνει αιωνιότητα ,κόλαση για τους μεν 
και Βασιλεία των ουρανών για τους δε 
 
πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση