Στον πηγαιμό για την Ιθάκη
Χαίρεται
Η εικόνα των των Αγίων 318 Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδους συνόδου ,είναι συγκλονιστική. 
 
Τα σημάδια από τα μαρτύρια  ,τους διωγμούς και τα βασανιστήρια που έφεραν πάνω τους ,λάμπρυναν και  κοσμούσαν τις ασκητικές μορφές τους .
Οι  ασκητικές τους μορφές  ,η αληθινή και βαθιά τους πραότητα ,αλλά και το νεύρο ενάντια στο κακό ,το πονηρό ,όπως του Αγίου Νικολάου που χαστούκισε τον Άρειο .
 η ΕΙΡΗΝΗ που είχαν, ήταν εκτυφλωτική ,εμπρός στα μάτια του λαού, παρά το εξωτερικό τους λιτό σχήμα. 
Σκελετωμένα ,ασκητικά σώματα , καταπληγωμένα, που  έκρυβαν αλλά και υποδείκνυαν την ΑΓΙΟΤΗΤΑ
Η ΔΟΞΑ του Θεού πάνω τους ήταν ολοφάνερη  και δεν μπορούσε να κρυφτεί τότε….
 
Η Σύνοδος αυτή έγινε επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου, στο εικοστό έτος της βασιλείας του (325).
Όταν όλοι οι πατέρες κάθισαν, προέτρεψαν και αυτόν να καθίσει, και κάθισε όχι σε βασιλικό θρόνο αλλά σε κάθισμα μικρότερης αξίας.
Και αφού συζητήθηκαν τα σχετικά με τον Άρειο, εκείνος και όλοι οι οπαδοί του υποβλήθηκαν σε αναθεματισμό, ενώ ο Λόγος του Θεού ανακηρύχθηκε από τους αγίους πατέρες ομοούσιος και ομότιμος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Αυτοί μάλιστα συνέταξαν και το άγιο Σύμβολο της πίστεως μέχρι το “Και εις το Πνεύμα το Άγιον”· διότι τα επόμενα τα συμπλήρωσε η Δευτέρα Σύνοδος.
Επιπλέον η πρώτη Σύνοδος εκύρωσε και την εορτή του Πάσχα, πότε και πώς πρέπει εμείς να την εορτάζουμε και όχι μαζί με τους Ιουδαίους, όπως ήταν προηγουμένως το έθιμο, και συνέταξε και είκοσι κανόνες περί εκκλησιαστικής ευταξίας.
Το δε άγιο Σύμβολο, ο μέγας και ισαπόστολος Κωνσταντίνος, τελευταίος από όλους το επικύρωσε με ερυθρά γράμματα.
Από τους αγίους αυτούς πατέρες οι διακόσιοι τριάντα δύο ήταν αρχιερείς και οι ογδόντα έξι ήταν ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Συνολικά ήταν τριακόσιοι δεκαοκτώ.
θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Η μόνη θεραπευτική μέθοδο της ψυχής, είναι αυτή που προτείνει ο δημιουργός της ψυχής ,εντός της Εκκλησίας του Μπορεί να τραυματίζει σώμα και ψυχή  ο πόνος αλλά έτσι στο τέλος μόνο το ΔΟΞΑΖΕΙ .
Οι άγιοι και θεοφόροι ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ  πατέρες  τα διαχρονικά παραδείγματα 
Μέσω των Μυστηρίων και μόνο ,οι άνθρωποι που τα επιτελούν δεν είναι απαραίτητά άγιοι ,την ώρα του Μυστηρίου γίνονται άγιοι για να τελέσουν το Μυστήριο ,πρίν και μετά ο Θεός ξέρει μόνο.
Ακόμα και αυτοί τον ίδιο επίπονο  αγώνα πρέπει να κάνουν με εμάς τον λαό ,για να αγιάσουν , αν δεν το κατανοούν ,τότε είναι πλανώντες και πλανώμενοι ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε.
Δεν σε δικαιώνει η όποια ιδιότητα ,η  πρόσκαιρη εξουσία  ,αλλά η συντριβή ,η αυτογνωσία ,η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,η ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,
 
 ἦλθον καλέσαι…ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Αυτό το γνωρίζουν οι άγιοι ,που προσήλθαν στην Εκκλησία του , ταπεινωμένοι ,καταπληγωμένοι από την αμαρτία και ζήτησαν μετανοημένοι από τους ήδη θεραπευμένους αγίους Πατέρες βοήθεια .
Πέρασαν την απαραίτητη διαδικασία ΠΟΝΟΥ , ψυχικού και σωματικού 
οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, ,κάθαρσης
 οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν φωτισμού ,
οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε. Θέωσης  
Θέωση ,ένωση  με τον Θεό ,με το Άγιο Πνεύμα του και έγιναν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ θεοφόροι φορείς ,έγιναν Άγιοι .
 
οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους.
 
Η εικόνα των αγίων Πατέρων της πρώτης οικουμενικής συνόδου είναι συγκλονιστική ,αλλά έτσι έμαθαν να αγαπάνε τον Θεό ,τον πλησίον και τον εαυτό τους ,μέσα από τον ΠΟΝΟ .
Έτσι κλήθηκαν εἰς μετάνοιαν
Δεν γίνετε να αγαπήσεις μόνο έναν ,οι λίγους ,αλλά όλους και όλα  και μόνο αν το θέλει ο Θεός και αντέξεις την δοκιμασία του .
 
ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
 
τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ
Διαδικασία που μόνο ο Θεός  γνωρίζει ,ελέγχει ,εισάγει και οι Θαυμαστοί άγιοι του ΒΙΩΣΑΝ είναι επίπονη  ,βασανιστική ,χρειάζεται στήριξη και βοήθεια από  θεραπευμένους πρός  ασθενείς .
Για αυτή την διαδικασία  θέτει υπεύθυνούς λειτουργούς τον κλήρο, να  δίδουν την Πνευματική τροφή  στα τέκνα του Θεού ,να  παρηγορούν  και να θεραπεύουν  ,να ετοιμάζουν ΑΓΙΟΥΣ 
Να τους διακρίνουν  ,γιατί και αυτοί έχουν υποστεί την κόλαση του βαπτίσματος ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί και έλαβαν την διάκριση .
Προφητεία του αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία και την ανθρωπότητα .
 
Όπως όμως έχει προφητεύσει ο απόστολος Παύλος για το μέλλον στην δεύτερή  επιστολή του πρός  Τιμόθεον
Για την Εκκλησία και τον κόσμο ,θα υπάρξει μία εκτροπή του λαού και του κλήρου στο μέλλον .
 
Β Τιμ. 3,13  πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
 
Η  Εκκλησία  δεν θα  έχει θεραπευμένους γιατρούς  όπως οι Θεοφόροι πατέρες  της πρώτης οικουμενικής,  αλλά θα  έχει πονηρούς δέ ἀνθρώπους  καὶ γόητες  .
πλανῶντες καὶ πλανώμενοι θα προκόβουν και θα χειροτερεύουν συνεχώς .
ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι
άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικόν σχήμα και την εμφάνισιν της ευσεβείας, θα έχουν όμως αρνηθή την δύναμίν της
γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις.
 
θα ξεγελούν το ποίμνιο ,που και αυτο θα έχει μερίδιο ευθύνης, μιλά για γυναικάρια που θα κυνηγάνε  από πίσω τους πλάνους ,και αυτοί θα ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις,
εισδύουν με δολιότητα εις τα σπίτια και σύρουν με το μέρος των σαν αιχμαλώτους γυναικάρια, που έχουν σωρό αμαρτίες επάνω των και άγονται και φέρονται από ποικίλας επιθυμίας.
 
Γυναικάρια που ,πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.
Είναι αυταί, που πάντοτε ζητούν να μάθουν, δια λόγους περιεργείας και μόνον, αλλά δεν ημπορούν ποτέ να φθάσουν εις επίγνωσιν της αληθείας.
 
οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν.
ανθίστανται εναντίον της αληθείας· άνθρωποι που έχουν χαλασμένον και διεστραμμένον τον νουν, απρόκοπτοι και αποτυχημένοι εις την πίστιν.
 
Για τον υπόλοιπο κόσμο λέει ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·
 
Β Τιμ. 3,2   ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι,                                  γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,
διότι οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζονικοί, υπερήφανοι, φιλοκατήγοροι                                      και  ύβρισται, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, χωρίς ιερόν και όσιον,
Β Τιμ. 3,3    ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι,
                   γυμνοί και από την στοιχειώδη στοργήν προς τους οικείους, αδιάλλακτοι και ασυμβίβαστοι,                                    διαβολείς και συκοφάνται, άγριοι και σκληροί, χωρίς καμμίαν αγάπην προς το αγαθόν,
Β Τιμ. 3,4    προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι,
                    προδόται, παράφοροι και αυθάδεις, φουσκωμένοι και σκοτισμένοι από οίησιν,
                   θα αγαπούν  περισσότερον τας ηδονάς παρά τον Θεόν·
Ιω. 3,8              τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται                              καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος.
Η Εκκλησία είναι ο ΣΤΟΧΟΣ  ,επειδή  μέσα σε αυτή κινείται το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και θεραπεύει ὅπου θέλει πνεῖ όποιον εκείνο διακρίνει  .
Ο Θεός πατέρας επιλέγει και εκπορεύει δια του Υιού του  το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ που  θεραπεύει την ψυχασθένεια  και τα τραύματα που προκαλεί η αμαρτία .
Το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ χρησιμοποιεί ώς σκεύη και εργαλεία το κλήρο και εργάζεται σταδιακά  ΜΥΣΤΙΚΑ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται  καὶ ποῦ ὑπάγει· για να αναγεννήσει  τον άνθρωπο .
Αυτή είναι η αόρατη ΑΝΙΚΗΤΗ δύναμη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ που δεν μπορεί τίποτα να την ανατρέψει πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
 
πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
 
Όποιος μπήκε εμπόδιο στην Εκκλησία  ,ανατρέξτε να δείτε το τραγικό τέλος των φαρισαίων ,του καθενός ξεχωριστά και αυτό του Πιλάτου .
Το τέλος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ,το τέλος των αιρετικών ,των αιρέσεων .
‘Οποίος μπαίνει   ή θα μπει  εμπόδιο  σε αυτή το έργο  της  θεραπείας ,της αναγέννησης του ανθρώπου ,της  δημιουργίας αγίων μέσα ή έξω από της Εκκλησία
Αργά ή γρήγορα το τρώει το κεφάλι του όταν ..ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει.
 
Ματθ. 24,51      καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ                                      κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Και θα τον σχίση εις τα δύο και θα τον βάλη μαζή με τους υποκριτάς· εκεί θα είναι ο                                               κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων
Το κρυφό σχολείο της επίγνωσης .
 
Αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς του Υψίστου…είναι που δημιουργεί αγίους .
Η Εκκλησία ΜΥΣΤΙΚΑ και μυστηριακά ,δημιουργούσε  ,δημιουργεί και θα δημιουργεί  ΑΓΙΟΥΣ .
Κάτω από την μύτη του πονηρού .
Δεν μπορεί να την εμποδίσει τίποτα ανθρώπινο ,τίποτα κοσμικό ορατό ή αόρατο .
 
όν γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν όν παραδέχεται.
 
Αρκεί να το θελήσει ο άνθρωπος  και να αντέξει την δοκιμασία της ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
Ο Θεός για όποιον αντέξει το γνωρίζει το προέγνω… 
 
Τα προβλήματα είναι εξωτερικά και δεν ακουμπάνε τον Πυρήνα της Εκκλησίας ,
Το κρυφό σκολειό της  εκεί που εργάζεται η Αγία Τριάδα , ο Πατέρας ,με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα με την Θεοτόκο και τους αγίους , να  εργάζονται ,να φυλάνε ,να εκπαιδεύουν μυστικά τους νεοσσούς αγίους ..
 
Αποκ. 21,12        ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα
 
Στο εικοστό πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης περιγράφει την Βασιλεία των Ουρανών ,την ΕΚΚΛΗΣΙΑ των αγίων .
Δεν αφορά το εκκλησίασμα ,όλους εμάς ,που πάμε ,πήγαμε ή θα πάμε σε έναν ναό ,σε μία Εκκλησία ,αλλά σε αυτούς που άντεξαν τις δοκιμασίες .
 
Η Εκκλησία έχει ένα μυστικό νοητό  πυρηνικό  καταφύγιο τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους που  κατεργάζεται τους  αγίους της  .
Εκεί κανένας αόρατος ή ορατός εχθρός κατάσκοπος δεν μπορεί να εισχωρήσει  ,είναι αδιάρρηκτο ,άτρωτο με πανίσχυρο περιμετρικό οπλισμό και φύλαξη .
 
 
Αόρατος πόλεμος ,αόρατο και το καταφύγιο .
 
Τώρα που μαίνεται ο αόρατος πόλεμος ,αυτοκτονίες ,ψυχοφάρμακα , ο καρκίνος καλπάζει , η αμαρτία  γιγαντώνεται σκοτώνει ,υποδουλώνει, ο άνθρωπος ανήμπορος ν αντιδράσει μόνος του .
  ο δρόμος για αυτό το άτρωτο πυρηνικό καταφύγιο είναι γεμάτος ταμπέλες   που δείχνουν τον δρόμο  και γράφουν …. ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Εγώ εἰμί η οδός ..
 
Μέσα όμως και στην πόρτα έχουν εισχωρήσει και στέκονται  διάφοροι που κρύβουν  τον δρόμο ,…
Ο ΔΡΟΜΟΣ κανει υπομονή  και περιμένει μακροθυμεί ,αλλά όταν έλθει ..
 
 διχοτομήσει αὐτόν ,όποιον στέκεται εμπρός του 
 
Η Ιθάκη κάθε βασανισμένης ψυχής είναι τα Μυστήρια της Εκκλησίας ,όποιος μπαίνει εμπόδιο στις βασανισμένες ψυχές να μπούν και να λάβουν θεραπεία ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει.  καὶ διχοτομήσει αὐτόν,
 
ΥΠΟΜΟΝΗ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ …..
 
 Αποκ. 13,10    ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση