Γ.Μ : Πρίν την ηλιακή καταιγίδα ….
Χαίρεται
Αποκ. 21,1         Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ                                         ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.
Σημεία ,γεγονότα ,το αίτιο της καταστροφής του κόσμου ,αλλά και η παρένθεση πρίν την τελική καταστροφή 
Μα κυρίως  περιγράφονται οι οδηγίες σωτηρίας και αποφυγής  της καταστροφής ,όλα αυτά που περιγράφονται ; 
 
Όλα με την σειρά περιγράφονται από τα Ευαγγέλια , μα οι βιοτικές μέριμνες ,οι κρεπάλες και οι μέθες ,μας μεθούν και μας  ζαλίζουν, δεν μας επιτρέπουν να τα δούμε ,να τα ακούσουμε  και τι μας περιμένει στο απώτερο μέλλον .
 
Γιατί ΤΕΛΟΣ δεν υπάρχει για κανέναν άνθρωπο , αλλά οι δύο παρακάτω επιλογές και μόνο υπάρχουν .
 
Με τον Χριστό στην αιώνια ζωή.
 
Αποκ. 21,3      καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ  τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν                                                   ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν                             ἔσται,
 
Με τον διάβολο στον αιώνιο Θάνατο 
 
Αποκ. 21,8         τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς                                             καὶ  εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ                                       καὶ   θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
 
Μαρκ. 13,5       βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
 
Στα τρία από τα τέσσερα Ευαγγέλια  ,στο κατά Ματθαίον ,κατά Μάρκον και κατά Λουκάν  ,Ο Ιησούς προλέγει το τέλος το κόσμου .
Το πρώτο που αναφέρθηκε  και τους  είπε να προσέξουν ,στην ερώτηση των μαθητών 
πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
 
Ματθ.   24,4   βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Μαρκ. 13,5    βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Λουκ. 21,8    βλέπετε μὴ πλανηθῆτε·
Η ΠΛΑΝΗ θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο των εσχάτων ημερών .
 
Ματθ. 24,3 τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;
 
Από την στιγμή της  πρώτης παρουσίας του Χριστού στην γή, ξεκινούνε τα έσχατα της ανθρώπινης ιστορίας .
Τα οποία και έσχατα θα τελειώσουν με την δεύτερή παρουσία του και κρίση του κόσμου, τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος .
Ο Θεός έγινε άνθρωπος και έδειξε τον δρόμο και την οδό της σωτηρίας ,στους εν ζωή ,σε αυτούς που είχαν κατέβει στον άδη ,αλλά και στις μετέπειτα γενιές της ανθρωπότητας ,συνεχίζει να καλεί σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Έδειξε πως μόνο αυτος είναι η ΟΔΟΣ η ΑΛΗΘΕΙΑ που οδηγεί στην σωτηρία
Από τότε περιμένει αυτούς που  τον πιστεύουν και τους οδηγεί στην σωτηρία ,έως και τον τελευταίο που θα τον πιστέψει.
Ματθ. 24,11       καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς
 
Προφήτης είναι αυτός που μας μεταφέρει τα μηνύματα του Θεού ,είναι αυτός που ότι θέλει να μας πει ο Θεός ,μας το λέει μέ αυτόν .
Ταυτόχρονα ο προφήτης έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό κηρύττει ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ,επιστροφή του ανθρώπου  στον Θεό δια του Ιησού Χριστού ,όπως έκανε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. 
Προφήτης είναι η άνωθεν βοήθεια, που κατά καιρούς οικονομεί ,αποστέλλει ο Θεός στον κόσμο , για την στήριξη των εκλεκτών στον αγώνα τους . 
 
Ματθ. 24,26       ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ                                        πιστεύσητε·
 
Ψευδοχριστός ,ψευδοπροφήτης είναι αυτός που παριστάνει τον Χριστό ,αλλά δεν οδηγεί στον Χριστό .
Μας προειδοποιεί για τους πλάνους  ἐν τῇ ἐρήμῳ  αλλά και για τους πλάνους ἐν τοῖς ταμείοις  και μας λέει μὴ ἐξέλθητε , θα με βρείτε γύρω σας όταν και αν θελήσετε να ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ .
 
Το νεκρός ην και ανέζησε, και απολωλώς ην και ευρέθη 
 
Γιατί ο πανταχού παρών ,δεν χρειάζεται να  μεταφερθεί πουθενά …ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ 
Ο Χριστός ,ο Υιός και Λόγος του Θεού  ,είναι πανταχού παρών , αυτός αναζητά τρόπους να επικοινωνήσει μαζί μου ,να εισέλθει μέσα μου , να νοιώσω την παρουσία του γύρω μου ,να μετανοήσω …
 
Η πλάνη είναι να αναζητώ τον πανταχού παρών ,τρέχοντας γύρω γύρω 
Αυτό προκαλεί η επιμονή στην αμαρτία και άρνηση του Χριστού ,ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ,πώρωση .
 
Ματθ. 24,12    καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
 
Μέσα στα λόγια του  Ιησού που προλέγει το τέλος το κόσμου είναι τα γεγονότα που κυκλικά θα συμβαίνουν μεσα στις γενιές ,με τα ίδια αίτια και τα ίδια αποτελέσματα ,πνευματικοί νόμοι που μόνο με την ΜΕΤΑΝΟΙΑ ανακόπτονται  .
Αλλά μας λέει και το αίτιο που θα συμβαίνουν ,όλο και εντονότερα  ,σφίγγοντας ο κλοιός για την ανθρωπότητα με την κρίση και το σκόπιμο και λελογισμένο ΤΕΛΟΣ να πλησιάζει .
Η ανομία ,η αμαρτία ,το παραφύση  ,θα ψυχραίνει τον άνθρωπο όλο και περισσότερο ,η ενέργεια του ΘΕΟΥ δεν θα εισχωρεί στην καρδία του και ας τρέχω από προσκύνημα σε προσκύνημα ενώ είναι γύρω μου .
 Έτσι θα είμαστε όλο και περισσότερο μια κοινωνία χαμογελαστών νεκροζώντανων .
 
Ματθ. 24,13       ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
 
Όταν μιλάει ο Ιησούς Χριστός  ,μιλάει ο Κύριος  ,δεν μιλάει με την Θεία σοφία ,είναι η  ΣΟΦΙΑ .
Δεν είναι η ψευτική ανθρώπινη σοφία ,αλλά η ΘΕΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΟΦΙΑ που είναι η πηγή κάθε σοφίας .
‘Οταν η ανομία φτάσει σε κάποιο επίπεδο  ,αυτός που θα επιβιώσει και θα υπομένει αυτή την κατάσταση στο τέλος θα σωθεί  .
Αλλά πως θα σωθεί ; 
 
Η σειρά ,οι λέξεις , όλα αυτά και όπως τα  χρησιμοποιεί ο Ιησούς, είναι  κεκαλυμμένο και περιγράφεται το σχέδιο της Θείας οικονομίας .
Λουκ. 3,17         οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς                            τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
 
Η σειρά που χρησιμοποιεί ο Ιησούς , όταν προλέγει το τέλος το κόσμου ,δεν είναι τυχαία .
Μιλάει για την πλάνη που θα έχει επικρατήσει , για τους ψευδοχριστούς και τους ψευδοπροφήτες ,αλλά και τα γεγονότα που θα επακολουθήσουν 
Συνταράζοντας την οικουμένη  έτσι θα διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω. και καθαρίζοντας τον άλωνα του
Θα περιμαζέψει πρώτα τα χαμογελαστά ζόμπι ,τους νεκροζώντανους  του δαιμονικού συστήματος που έστησε ο αντικείμενος  και το  αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω που κατατρώνε τις σάρκες των συνανθρώπων τους . 
 
Ματθ. 24,14       καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον                             πᾶσι τοῖς  ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
 
Η τελευταία επέμβαση του Κυρίου στην ανθρώπινη ιστορία  ,που θα φέρει και το κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ
Θα είναι συγκλονιστική ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν
 
Πρίν την δευτέρα παρουσία ,σύμφωνα με την σειρά που αναφέρονται στα Ευαγγέλια ,αλλά και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη , θα υπάρξουν και υπάρχουν πάμπολλες πλάνες .
Θα γίνουν γεγονότα και γίνονται παγκόσμια γεγονότα ,συνταρακτικά κατά τόπους .
Αυτά μέσα στην ιστορία θα επαναλαμβάνονται κυκλικά έως τέλους ,σε επτά πλήρεις κύκλους .
Εως να φτάσουμε στον τελευταίο κύκλο και στο απόλυτο  Βδέλυγμα της ερήμωσης ,προηγήθηκαν και προηγούνται  πολλοί αντίχριστοι  ,μικρότερα κατοικητήρια του σατανά ,όπως ο Χίτλερ .
 
Άλωνας αυτου, η Εκκλησία του …
 
Αλλά όλα αυτά δεν είναι ακόμα το τέλος ,θα υπάρξει ένας τελευταίος κύκλος  εκκαθάρισης κυρίως της Εκκλησία του Ώστε να προετοιμασθεί  πρίν ἥξει τὸ τέλος.  για την τελευταία κήρυξη του Ευαγγελίου της σωτηρίας μας .
 
 
Ιω. 15,22           εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ                                 τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
 
Η αμαρτία  δεν είναι το αίτιο της επερχόμενης καταστροφής του κόσμου ,από τον οποίο θα προκύψει γῆν καινήν

Με τον Χριστό να είναι ο ΗΛΙΟΣ να είναι η ζωή σε αυτή την γῆν καινήν

Η ΠΙΣΤΗ στο Θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού ,η Πίστη στα Μυστήρια της Εκκλησίας του, η στροφή και απόλυτη εμπιστοσύνη σε  αυτόν ,μόνο μπορεί να εξαλείψει  πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι.
‘Ολα  αυτά που προκαλεί η αμαρτία και σβήνει η ΜΕΤΑΝΟΙΑ και πίστη στον Χριστό .
Ο Χριστός είναι ο ΗΛΙΟΣ που θα προκαλέσει την  ΗΛΙΑΚΗ καταιγίδα .
Για να μας βγάλει από το  αδιέξοδο που μας οδήγησαν οι λανθασμένες μας επιλογές σε ανθρώπους και καταστάσεις.
 
Για να μας βγάλει από τις πλάνες , να μας πάρει από τα δόντια των λύκων ,των χαμογελαστών ζόμπι ,των νεκροζωντανών που μας χαμογελάνε μέσα από τις οθόνες, λίγο πρίν σπάσουν και καούν…
 
 
Αποκ. 22,12        Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται  αὐτοῦ.
 
Ο Χριστός θα είναι το αίτιο ,αλλά και το αποτέλεσμα …
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση