Γέρων Ιουστίνος Πίρβου για τον ηλεκτρονικό διωγμό: “Μία νύχτα… εἶδα τρία φρικτά ὄνειρα. Εἶδα ὅτι ὑπηρέτες τοῦ Ἀντιχρίστου βασάνιζαν τούς ἀνθρώπους….”

Από τό βιβλίο «Ζωή θυσιαζόμενης ἀγάπης» τοῦ γέροντος Ἰουστίνου Πίρβου τοῦ Ὁμολογητοῦ:

«Μία νύχτα… εἶδα τρία φρικτά ὄνειρα. Εἶδα ὅτι ὑπηρέτες τοῦ Ἀντιχρίστου βασάνιζαν τούς ἀνθρώπους. Τούς ἔβγαζαν ἔξω στούς δρόμους καί μετά σ’ ἕνα ἐργαστήριο τούς σφράγιζαν ὑποχρεωτικά μ’ ἕνα ἠλεκτρονικό chip, μεγέθους ἑνός κουκουτσιοῦ δαμάσκηνου…Ὅμως ἔβλεπα κάτι πολύ ἐνδιαφέρον: ἐκεῖνοι πού κυκλοφοροῦσαν δυό ἤ περισσότεροι μαζί κατάφερναν νά παραμείνουν ἀσφράγιστοι, ἐνῶ ἐκεῖνοι πού ἦταν μόνοι τους, αὐτούς εὔκολα τούς ἅρπαζαν καί τούς σφράγιζαν… Πιστεύω ὅτι, ἄν δημιουργήσουμε μία πνευματική ἑνότητα καί ἀντισταθοῦμε μαζί, ὁ Θεός θά μᾶς λυπηθεῖ. Ἐπειδή μόνοι μας δέν θά ἀντέξουμε. Γι’ αὐτόν τόν λόγο αὐτοί θέλουν νά μᾶς χωρίσουν» (σ. 143)

«Θά ἔρθει μία ἐποχή, κατά τήν ὁποία μόνο ὅσοι βιώνουν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά μποροῦν νά διακρίνουν τό καλό ἀπό τό κακό. Ὁ ἄνθρωπος δέν θά εἶναι ἱκανός νά ἐπιλέξει ἀνάμεσα στό καλό καί στό κακό μόνο μέ τό νοῦ του. Θά ὑπάρχουν φοβερές πλάνες. Καί μόνον ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἱκανή νά μᾶς λυτρώσει ἀπ’ αὐτές. Γι’ αὐτό προσευχηθῆτε, γρηγορεῖτε καί προσεύχεστε γιά νά μήν πέσετε στόν πειρασμό τῆς πλάνης»(σ. 104).

«Ὁ ἠλεκτρονικός διωγμός εἶναι χειρότερος ἀπό ἄλλους… Ὅσο πιό ἐξελιγμένη εἶναι ἡ τεχνολογία τῶν ἀνθρώπων , τόσο πιό ἀποτελεσματικός εἶναι ὁ διωγμός»

«Αὐτήν τήν ὥρα ὁ κόσμος διευθύνεται ἀπό μία παγκόσμια κυβέρνηση, ἡ ὁποία κατευθύνει ὅλες τίς «κυβερνήσεις» τῶν κρατῶν. Ἐμεῖς κατηγοροῦμε τούς κυβερνῆτες μας ἀλλά αὐτοί, σάν μαριονέτες, δέν ἔχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα» (σ. 183).

«Σκοπός τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης, τούτη τήν ὥρα, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν διάλυση τοῦ ἀνθρώπου καί τή διάλυση τῆς ἐπαφῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων… αὐτό τό δικτατορικό ἠλεκτρονικό σύστημα θά βάλει σέ ζυγό τήν ψυχή, θά καταδυναστεύει τή σκέψη τοῦ ἀνθρώπου» (σ. 154)

«Θεωρῶ ὅτι τό ἠλεκτρονικό σύστημα ἀποτελεῖ τόν ὕστατο ζυγό πού ἐπιβάλλεται στόν ἄνθρωπο, ὥστε αὐτός νά μήν κινεῖται πιά καθόλου, οὔτε δεξιά , οὔτε ἀριστερά» (σ. 153)

«Ὁ ἠλεκτρονικός διωγμός εἶναι χειρότερος ἀπό ἄλλους… Ὅσο πιό ἐξελιγμένη εἶναι ἡ τεχνολογία τῶν ἀνθρώπων , τόσο πιό ἀποτελεσματικός εἶναι ὁ διωγμός» (σ.142).

«Πρέπει ἐμεῖς (σ.σ. οἱ χριστιανοί) νά διαλύσουμε ἐκ τῶν προτέρων αὐτό το ἠλεκτρονικό σύστημα, νά κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά μην δεχτοῦμε αὐτήν τή νέα ἠλεκτρονική τάξη πραγμάτων»(σ.154).

« Κάποιοι θέλουν νά καταστραφεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ μόνη ἀληθινή δύναμη πού κρατᾶ ἀκόμα ‘ὄρθιο’ τόν κόσμο» (σ. 193).

Ἐπίσης οἱ διδαχές του ἔρχονται νά μᾶς ἐνισχύσουν στούς δύσκολους καιρούς πού διανύουμε καί στούς χαλεπότερους πού θά διανύσουμε.

«Θά ἔρθουν δύσκολες ἐποχές, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς πρέπει νά ἀκηδιάσουμε. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμαστε, νά ἐργαζόμαστε νά προσευχόμαστε, νά εἴμαστε κοντά στόν Θεό, νά προσπαθοῦμε γιά τή σωτηρία μας κάθε στιγμή…Ἄς μήν φοβόμαστε ὅταν ἀκοῦμε γιά πολέμους καί ἄλλα φοβερά γεγονότα, διότι αὐτά πρέπει νά συμβοῦν, ὅπως εἶπε ὁ Σωτήρας μας. Φόβο θά πρέπει νά ἔχουμε γιά τό γεγονός ὅτι οἱ ψυχές μας δέν εἶναι ἕτοιμες νά συναντήσουν τόν Χριστό»(σ. 138).

« Σέ καιρούς διωγμῶν οἱ χριστιανοί πρέπει νά συνάζονται γύρω ἀπό τούς ἱερεῖς…Ἡ Θ. Λειτουργία καί τά Τίμια Δῶρα θά δίνουν στούς χριστιανούς τή δύναμη γιά νά ὑπομείνουν τήν πείνα καί θά τούς διαφυλάσσουν ἀπό κάθε κακό, κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἐπίσης εἶναι ἀνάγκη νά λένε τήν εὐχή στόν Ἰησοῦ καί νά προσεύχονται στήν Παναγία λέγοντας: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς!»(σ.80).

Αφήστε μια απάντηση