Τί γράφει τό Πηδάλιο γιά τό δεύτερο γάμο;

Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἀλλά καί τό γενικώτερο πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ δεύτερος γάμος εἶναι συγχώρηση καί συγκατάβαση λόγῳ τῆς πνευματικῆς ἀδυναμίας καί τῆς δυσκολίας ὡς πρός τήν ἐγκράτεια. Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει :  «Εἰ δέ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν»  ( ΑΚορ. 7, 9). Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ Ἱεροί Κανόνες πού περιλαμβάνονται στό Πηδάλιο ἀκολουθοῦντες τό πνεῦμα αὐτό ὁρίζουν διάφορα θέματα σχετικά μέ τόν δεύτερο γάμο:

Ὁ Α´ Κανών τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας λέγει ὅτι ὅσοι τελέσουν δεύτερο γάμο, νόμιμο βέβαια καί χωρίς νά ὑπάρχει ἐκ τῶν προτέρων σαρκική μίξη, ἀφοῦ περάσει λίγος χρόνος μέ κάποιο κανόνα νηστείας καί προσευχῆς, μποροῦν κατ’  οἰκονομίαν νά μεταλαμβάνουν.

Ὁ Μ. Βασίλειος στόν Δ´ Κανόνα του ἐπιβάλλει στούς διγάμους ( δηλαδή ὅσους τελοῦν β´ γάμο)  ἕνα ἤ δύο χρόνια ἀποχή ἀπό τή Θ. Κοινωνία.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας  τούς Κανόνες αὐτούς στό  Πηδάλιο λέγει ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Λαοδικείας ἐπιτρέπει μετά ἀπό μικρόν κανόνα τήν Θεία Κοινωνία ἐπειδή ὑπάρχει ἀληθινή μετάνοια πού φανερώνεται μέ τή νηστεία καί τήν προσευχή. Ὅταν ἡ μετάνοια δέν εἶναι θερμή τότε πρέπει νά τηρεῖται ὁ Κανών τοῦ Μ. Βασιλείου.

Σύμφωνα μέ τόν Β´ Κανόνα τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ οἱ δίγαμοι κατά τήν τέλεση τοῦ γάμου τους δέν στεφανώνονται, ἐνῷ κατά τόν Ζ´ Κανόνα τῆς ἐν Νεοκαισαρείᾳ Συνόδου ὁ ἱερεύς ἄν καί εὐλογεῖ τόν δεύτερο γάμο δέν πρέπει νά παραμένει καί νά συντρώγει στό γαμήλιο τραπέζι τῶν διγάμων.

Ἐπίσης ὅσοι ἐτέλεσαν δεύτερο γάμο δέν μποροῦν νά χειροτονηθοῦν κληρικοί, σύμφωνα μέ τόν ΙΖ´ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τόν ΙΒ´ τοῦ Μ. Βασιλείου. Πολύ περισσότερο δέν μποροῦν νά παντρευτοῦν γιά δεύτερη φορά οἱ χῆροι κληρικοί ἀφοῦ ἐπί πλέον γάμος μετά τή χειροτονία ἀπαγορεύεται σύμφωνα μέ τόν Γ´ Κανόνα τῆς ΣΤ´ Οἰκ. Συνόδου.

Ἴσως πολλοί ἀπό ἄγνοια πνευματική θεωροῦν ὑπερβολικά αὐστηρούς τούς σχετικούς Κανόνες·  ἀλλά οἱ θεοφόροι Πατέρες μας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἔθεσαν αὐτούς τούς Κανόνες ὄχι γιά νά μᾶς λυπήσουν ἀλλά γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν πνευματική προκοπή.  Δέν μᾶς χαϊδεύουν, δέν μᾶς κανακεύουν, ἀλλά σάν ὑπεύθυνοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν τά πρέποντα καί ἐπιτάσσουν τά συμφέροντα γιά τόν καθένα μας χωριστά, ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία.

 

(Σχόλιο: Θυμάμαι τα λόγια ενός πνευματικού που είχα στα νιάτα μου, ο οποίος πλέον έχει κοιμηθεί: “Ο πρώτος γάμος είναι ευλογία, ο δεύτερος συγκατάβαση και ο τρίτος μοιχεία.”)

 

Αφήστε μια απάντηση