ΑΡΘΡΑ 13 Φεβ 2023 - 10:08

Γ.Μ : Τι δουλειά κάνεις ;

Γ.Μ : Τι δουλειά κάνεις ;
Χαίρεται
Γεν. 2,15           Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
 
Αυτό ήταν και είναι το Θέλημα του Θεού ,να επιστρέψει κάθε άνθρωπος στον παραδείσῳ τῆς τρυφῆς. 
Ο άνθρωπος να  ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν δηλαδή να τον αυξάνει και να τον φυλάει .
Μην πάει όμως το μυαλό μας μόνο μετά θάνατον αλλα και  στον ουρανό ,ξεκινάει και από εδώ από την γή για κάποιους .
Αυτός ο παράδεισος είναι και ξεκινάει από το κέντρο κάθε ανθρώπου ,εκεί συνδέεται με τον Θεό και ζει εν ΕΙΡΗΝΗ 
 Η διαδικασία σύνδεσης  για κάποιους ξεκινά από αυτή την ζωή  και προοδευτικά αυξάνεται με την πνευματική ζωη και τον αγώνα ,με καθοδήγηση .
όταν φύγει από αυτή την ζωή συνδεδεμένος με τον Θεό ,συνεχίζεται πλέον αυτή η σύνδεση της ψυχής και η πρόοδος  στην αιωνιότητα .
Όπως και το αντίθετο η δαιμονοποίηση μιάς ψυχής .
 
Γεν. 3,19           ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ·
 
Όταν όμως ο άνθρωπος άκουσε τον όφη που του πρότεινε ψευδώς άλλον ,διαφορετικό τρόπο  Θέωσης ,σύντομο ,εύκολο ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν….. ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου
 
                       Τότε  η εργασία  στον παράδεισο  έγινε δουλειά στην γή 
Ιω. 5,17    ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς· ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.
 
Μαζί με τον άνθρωπο που εργάζεται ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
Λέει ο Ιησούς ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι
Αλλά τι εργασία κάνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο ; είναι ασύλληπτο να το κατανοήσει ο άνθρωπος 
Ειδικά όταν αφεθεί με ΠΙΣΤΗ τότε πεθαίνει ο παλιός και γεννιέται ένας νέος άνθρωπος μέσα του .
 
Αποκ. 7,17         ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
 
Στηρίζοντας ,βοηθώντας ,εμψυχώνοντας ,καθοδηγώντας  τον άνθρωπο δια των θλίψεων ,ασθενειών ,πειρασμών  με προορισμό τον παράδεισο ,όπου ο άνθρωπος εργάζεται ,ενώ στην γή δουλεύει .
Χωρίς να αποκλείεται να γίνονται και τα δύο .
 
Αποκ. 3,20         ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.
 
Ο Θεός μας θέλει όλους, να επιστρέψουμε μέσα στον παράδεισο και εκεί να μας  προετοιμάσει για την Βασιλεία των Ουρανών 
Στον παράδεισο που ξεκινάει από μέσα μας και από εδώ κάτω στην γή ,παράδεισος είναι ΕΙΡΗΝΗ στην καρδιά
 Είναι ο ίδιος  ο Χριστός στην καρδιά . κάποιοι έχουν τις  προϋποθέσεις και το θέλουν μέσα  στην καρδιά τους. 
 
 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω·
 
Ο Χριστός στην θύρα  ,στην καρδιά εισέρχεται με την  ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ ,μεσά από την συμμετοχή στα  Μυστήρια , 
Με υπακοή στον Χριστό  που ενεργεί μέσα στα Μυστήρια ,ο άνθρωπος φτάνει να λάβει τον Χριστό .
τότε ξεκινάει  η εσωτερική ΕΡΓΑΣΙΑ μέσα στον παράδεισο  ,ακόμα και αν είναι ακόμα στην γή και δουλεύει ..
 
 
Τι δουλειά κάνεις  ; ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζoμαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν……
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση