ΑΡΘΡΑ 17 Φεβ 2023 - 21:04

Γ.Μ : Η ώρα της σιωπής …

Γ.Μ : Η ώρα της σιωπής …
Χαίρεται
Ιω. 14,16    καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν                         αἰῶνα,
Ο μόνος χώρος στον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να θεραπεύσει τα ψυχολογικά του προβλήματα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία .
Όποιος πέρασε ,δοκίμασε  ,πάλεψε ,αισθάνθηκε ,άντεξε και έμεινε ,μόνο αυτός ξέρει και καταλαβαίνει τι σημαίνει Εν τη υπομονή ημών κτήσασθε τας ψυχάς ημών.
Η μόνη αποτελεσματική  θεραπευτική  μέθοδος για την θεραπεία της ψυχής , είναι  δια των Μυστηρίων της Ορθοδόξου  Εκκλησίας  ,με την συνδρομή του παράκλητου που  μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν  αἰῶνα και οικονόμους τους ιερείς ,δια του Μυστήριου της ιεροσύνης .
 
Οι μόνιμα κατηχούμενοι …
 
Β Τιμ. 3,5           ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου.
 
Οι ομιλίες ,οι συνάξεις , αποτελούν κατήχηση των κατηχουμένων , δεν είναι για τους μυημένους ,που πέρασαν το στάδιο του κατηχουμένου και πλέον τρέφονται ,συντηρούνται και αυξάνουν  από  τα μυστήρια .
Αν οι πιστοί παραμένουν  κατηχούμενοι ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας ,στην ακρόαση των ομιλιών ,των συνάξεων , με ευθύνη δική τους ,αλλά και του πνευματικού τους οδηγού  και δεν προχωρούν στην συμμετοχή στα Μυστήρια Μυστήρια εκεί που ο κατηχούμενος γίνεται σκεύος Πνεύματος Αγίου ,τότε κάτι δεν πάει καλά …Δεν θέλουν υποκριτικά  …
πάντοτε μανθάνοντες  καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενοι.
 
Η αρρώστια της ψυχής  είναι πνευματική και χρειάζεται πνευματική Θεραπεία  ,το μόνο που χρειάζεται από τον ασθενή  είναι η ενεργή ΠΙΣΤΗ από την οποία απορρέουν τα υπόλοιπα.
 
Αποκ. 6,2           καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η συνέχεια  του Θεραπευτικού έργου που ξεκίνησε ο Χριστός με την ενσάρκωση του στο Ισραήλ 
Αυτή η πορεία του τοξότη  συνεχίζεται πλέον μυστικά στα Έθνη ,στο νέο Ισραήλ .ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν  .Για όποιον θέλει  Ὅστις θέλει ὀπίσω του ἐλθεῖν.
 
 
Αποκ. 7,9           Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
 
Το  κήρυγμα Μετανοίας  τότε ,η κλήση για Μετάνοια , για όσους την αποδέχτηκαν και τον πίστεψαν ως Θεό και άνθρωπο 
 προκαλούσε την άμεση θεραπεία και απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου .
Αυτό συμβαίνει μυστικά συνεχώς για το πλήρωμα της Εκκλησίας  που συνεχώς και μυστικά μεγαλώνει 
 
 
Μαρκ. 8,34       ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
 
Αυτή η κλήση για Μετάνοια , είσοδο στην Εκκλησία .πίστη  και υπακοή στην θεραπευτική αγωγή   ,με τελικό αποτέλεσμα την θεραπεία της ανθρώπινης ψυχής ,είναι συνεχής μέσα στους αιώνες και θα είναι εως συντελείας .
Εμπρός στα μάτια μας  γινόταν , γίνετε και θα γίνετε, πονεμένοι ,σκληροί  ,ψυχροί ,άρρωστοι ,καταπληγωμένοι ψυχικά και σωματικά άνθρωποι που γίνονται στο τέλος ΑΓΙΟΙ .
Βασανισμένες ψυχές και σώματα ,εισέρχονται στην Εκκλησία με ΠΙΣΤΗ ,αφήνοντας τον εαυτό τους  ,πιστεύοντας με την καρδιά τους στον Χριστό  ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ .
Εκεί που αναλαμβάνει το   Άγιο Πνεύμα την  θεραπεία  ,με  μυστικό ,αόρατο τρόπο και  ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ .
 
Λουκ. 12,42        εἶπε δὲ ὁ Κύριος· τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον;
 
Η Θεραπευτική δύναμη της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι αδιαμφισβήτητη ,είναι η μόνη που μπορεί  να λύσει και να ελευθερώσει την ανθρώπινη ψυχή ,την ανθρώπινη ύπαρξη  από τα εργα του διαβόλου .
Όμως υπάρχει ένα ΜΕΓΑ πρόβλημα αυτή την στιγμή εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας ,οι οικονόμοι  που ο Κύριος έχει αναθέσει την εργασία  , ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον
Οικειοποιήθηκαν το αξίωμα ,την χάρη που τους δόθηκε ,αγνοώντας ότι κανείς μας δεν την αξίζει ,όποιος και ότι και αν κάνει .
 
Λουκ. 12,45  τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,
 
Οι οικονόμοι  δεν βλέπουν το δοκάρι στο μάτι τους  ,δεν έχουν επίγνωση πρώτα της δικής τους κατάστασης και ότι χαριστικά τους δόθηκε η ιδιότητα του οικονόμου και μέσα από αυτήν την διακονία  θα σωθούν και όχι με τίποτα δικό τους ,τις γνώσεις ,τις σπουδές , τις ικανότητες του ,την θέση τους .
Δεν μιλούν δείχνοντας ότι αυτοί πρώτα είναι αμαρτωλοί ,αθεράπευτοι , που χρειάζονται το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,όπως όλοι μας .
Δεν έχουν την επίγνωση του Αποστόλου Παύλου  ο Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σωσαι ων πρώτος ειμι εγώ.
 
Ρωμ. 12,19        δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος.
 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν είναι και θα είναι θεραπευτήριο της ψυχής ,όσα και σκάνδαλα  και ζιζάνια να επιτρέψει ο Θεός να φυτρώσουν γύρω γύρω  .
Όλα τα βλέπει ο Θεός  για  αυτό  δότε τόπον τῇ ὀργῇ   ,όπως λέει και ο απόστολος μας και κάντε υπομονή  καιρός του σιγάν .
Πάντα θα ξεριζώνει τα ζιζάνια  και τα ξερά στην ώρα τους και θα εκδιώκει όσους στέκονται στην πόρτα και εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να μπούν ..
 
Ματθ. 3,12        οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Καιρός του σιγάν όταν με κάποιον απροσδόκητο τρόπο ἥξει ὁ κύριος…
 
 
Λουκ. 12,46    ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση